Navigácia

 • MINIVENČEK

  Už po tretíkrát sa nám podaril otvoriť v našej škole tanečný krúžok spoločenských tancov pre žiakov 1. stupňa. Počas neho sme sa naučili niekoľko krokov a choreografii z latinsko – amerických tancov a štandardných tancov. Tak ako po minulé roky, tak i tento sme si spolu s tanečnou choreografkou Stellou Víťazkovou pripravili 6.júna 2018 pre rodičov a učiteľov záverečný večierok pod názvom Minivenček.

  Večierok sa niesol v príjemnej a v pokojnej atmosfére. Deti predviedli svoje najlepšie výkony v tancoch : WALTZ, VALČÍK,  CHA – CHA, JIVE, COUNTRY a tanec       na známu pieseň od Kristíny, Ta ne.

  Deti preukázali okrem svojich tanečných schopností a zručností aj vedomosti z oblasti spoločenskej etikety. Spolu s rodičmi si počas večera  zatancovali,  zasúťažili  a zároveň ich naučili aj niekoľko nových tanečných krokov,  ktoré veríme, že v budúcnosti využijú.

  O hladné brušká detí sa opäť postarali šikovné maminky, ktoré to zvládli ako vždy               na jednotku.

  Ďakujeme a prajeme veľa radosti z tancovania.

                                                                                         Martina Čabáková

 • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

  Mesiac jún je v katolíckom svete mesiacom Božského Srdca Ježišovho. Celý tento mesiac je zasvätený úcte Ježišovho milujúceho Srdca. Tak ako si ho veriaci pripomínajú každý prvý piatok mesiaca, tak má ešte v júni zvlášť svoj sviatok. Tento rok pripadá na piatok 8. júna. Zásluhu na zavedení tohto sviatku má svätá Margita Mária Alacoque, ktorá žila v 17. storočí.

  V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“

  Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce:


  1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
  2. Uvediem pokoj do ich rodín.
  3. Poteším ich v utrpení.
  4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti.
  5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.
  6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva.
  7. Vlažní sa stanú horlivými.
  8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
  9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca.
  10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdcami.
  11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a nikdy sa    odtiaľ nevymažú.
  12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia        na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im bude záštitou   a pevným útočiskom v poslednej hodine.
   

  Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj  Veľké prisľúbenie. Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, že: „Prijímania na prvé piatky majú byť prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, v tom istom duchu úmyslu a zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“

  "Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo  a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem" (Ján Pavol II.).

  http://www.vyveska.sk/images/cache/details/events/2419-sviatok-najsvatejsieho-srdca-jezisovho.jpeg

   

   

   

 • Tajný život mesta

  DETEKTÍVA V SEBE PREBUĎ,

  VYJDI VON, LENIVEC NEBUĎ.

  OPUSŤ TELKY ŽIARU,

  HĽADAJ POKLAD ŽIARU.

   

              Environmentálne centrum Živica rozbehlo projekt Tajný život mesta 2. Z celého Slovenska vybrali do projektu 51 škôl a sme radi, že vybrali aj nás, Základnú školu Štefana Moysesa. Cieľom projektu je prebudiť u žiakov a u širokej verejnosti záujem o svoje mesto, o jeho históriu a pamiatky, o jeho biodiverzitu ‒ pestrosť, rôznorodosť rastlín a drevín. Toto všetko Živica spojila do dvoch úloh ‒ vytvoriť quest ‒ hľadačku pokladu po našom meste. Našu hľadačku sme prepojili so životom otca biskupa Štefana Moysesa. Celá hľadačka musí byť zveršovaná, tak sme vymýšľali básničky. Stanovištia v hľadačke sú niečím zaujímavé a majú úlohu, ktorú treba vyriešiť a vpísať do tajničky. Po vyplnení všetkých tajničiek sa dozvieme miesto, kde je odmena pre hľadačov ‒ poklad. https://www.youtube.com/watch?v=SvYQEhGplpg

  Hľadačku spúšťame 1. júla a sme veľmi zvedaví, ako sa bude páčiť.

              Popri tvorení hľadačky sme priebežne pracovali a pracujeme na druhej úlohe. Až do konca júna prostredníctvom aplikácie Pl@ntNet fotkami sústavne napĺňame databázu rastlín vo Francúzsku, ktoré sa vyskytujú v meste Žiar nad Hronom a v jeho blízkom okolí. Odfotíme kvet, list, plod alebo kôru stromu a pošleme do Francúzska, kde botanici priradia rastline názov a zaradia ju do veľkého celosvetového atlasu.

              Teší nás, že aj my prispejeme svojou troškou do tohto celosvetového projektu. Pridajte sa k nám.

 • Prírodovedné celoslovenské súťaže!

  Slovenská Zoo Lympiáda

  Tento  rok sa uskutočnil už 2.ročník celoslovenskej vedomostnej Zoo Lympiády.

  Súťaž  pre žiakov MŠ, 1. a 2. stupňa ZŠ a SŠ je venovaná zoológii. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie.

  Témy tohtoročnej olympiády boli: Umlčaný les, Pobytové znaky zvierat, Kosti a kostry zvierat a CITES.

  Svoje vedomosti uplatnila vo finále  súťaže 30.5. v ZOO Bojniciach i naša žiačka Peťka Polanská z 9.B triedy.  Vo svojej kategórii – 2. stupeň sa umiestnila na krásnom 5.mieste.

  Viac informácií pre záujemcov: http://zoobojnice.sk/slovenska-zoo-lympiada-2018/

   

  Envitalent Výskumník 2018

  Štvrtý ročník celoslovenskej súťaže ENVI-Talent vyvrcholil májovým 2-dňovým stretnutím najšikovnejších stromáckych výskumníkov v Trenčianskych Tepliciach. Súťažiaci po zvládnutí 8 vedomostných kôl prejavili záujem zrealizovať aj vlastný vedecký projekt. Túto výzvu prijala i Peťka Polanská a so svojou výskumno-bádateľskou prácou “Prírodné látky zabraňujúce tvorbe plesní“ obsadila pekné 2. miesto. Ak vás zaujíma viac, kliknite na stránku a oboznámte sa s aktivitami na stránke:

  http://stromzivota.sk/blog/2018/05/stvrte-stretnutie-envitalentov/

  Ak aj teba zaujíma príroda, poznávanie a výskumy, zapoj sa do nášho krúžku "Mladý ochranca prírody", ktorý vedie p. uč. Cvejkušová a staneš sa členom Stromu života, malým stromáčikom alebo veľkým stromákom, a dozvieš sa veľa nových a zaujímavých vecí.

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  Katolícka cirkev vo štvrtok 31. mája oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorý je známy aj ako Božie telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

  Sviatok Božieho tela sa slávi vždy vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice, ktorý tentoraz pripadol na nedeľu 27. mája.

  Sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii...

   Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

 • 1.sv. prijímanie našich tretiakov

  Tento rok bol pre nás tretiakov  27. máj 2018 nezabudnuteľným dňom. Prvýkrát vo svojom živote sme zažili tú obrovskú milosť, že sme mohli prijať do svojho srdiečka Pána Ježiša v Eucharistii. Na tento deň sme sa dôkladne pripravovali celé tri roky na hodinách náboženstva, v kostole na sv. omšiach, ale i doma vo svojich rodinách. Niektorí z nás prijali deň predtým sviatosť krstu a ostatní si očistili svoju dušu vo sv. spovedi.

  Celú slávnosť zdobili naše rozžiarené tváričky, modlitby a piesne, ktorými sme vyprosovali milosti pre seba i našich blízkych.

  Chceme sa poďakovať za našu cirkevnú školu i za všetky modlitby, ktoré ste všetci za nás obetovali, aby sme túto veľkú sviatosť mohli prijať s radosťou a čistými srdiečkami. Veľmi túžime po tom, aby sme vďaka milosti posväcujúcej a Sviatosti oltárnej dokázali svojimi životmi nasledovať Ježiša Krista.

  Tretiaci

 • Prijímacie skúšky do ZUŠ 29.5. a hudobné odbory aj v našej škole 31.5.2018!

 • Prijímacie skúšky

 • Oslavy na facebooku školy

  Nech sa páči, fotografie, reportáž ATV a program z osláv pri príležitosti 25.výročia založenia školy si môžete pozrieť na:

  Kultúrny program:

  https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7928

  Reportáž ATV:

  https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7891.63

  Foto:

  https://www.facebook.com/Z%C5%A0-s-M%C5%A0-%C5%A0tefana-Moysesa-193406173701/

   

   

   

 • Predaj stravných lístkov na mesiac jún 2018

  Sa uskutoční v našej škole

  22.5.2018  a 23.5.2018   od 6.30 - 14.30 hod. 

  /utorok a streda/

   

 • Púť detí na Staré Hory

 • Deň matiek

  „Verím v lásku na prvý pohľad, pretože som miloval moju mamu, len čo som otvoril oči.“

   

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 13. mája.

  Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou, je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Matka a otec, ktorí privítajú na svete nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

  Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

  Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej mamy im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

  LEN PRE VÁS, MILÉ MAMY !

   

  Naše milé mamičky, vždy nám padnú slzičky,

  keď myšlienky nás napadnú, že Vy ste tam a my sme tu.

  Sme veľmi radi, ako ste nás vychovali,

  koľko veľa lásky ste nám za tie roky dali.

  To, že Vás ľúbime, už určite viete,

  a to, že neprestaneme, Vám dnes sľubujeme.

  Každý rok k Vášmu sviatku, napíšeme báseň krátku,

  aby ste vedeli, že sme s láskou na Vás mysleli.

  Ďakujeme za všetko!

 • Pozvánka!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.Najbližší termín: 13. máj 2018 o 9.30 hod.

  Nácvik: v sobotu 12. mája 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Nanebovstúpenie Pána

  Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého.

   

  Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

   

  Ježiš, keď opúšťal tento svet a šiel od svojich do „neba“ pustil sa smerom hore. To, čo je živé, môže sa dvíhať smerom nahor, to, čo je mŕtve, padá dolu k zemi. Božie zjavenie pozýva nás kresťanov mať zvláštny vzťah k nebu – tam hore. Ježiš tam šiel pripraviť nám miesto a vráti sa po nás. Tam je naša vlasť. Tam si máme zhromažďovať poklady, ktoré nepodliehajú ani strate, ani skaze, ani inflácii. Srdcia máme mať upriamené na nebo. Toto upriamenie na nebo dá nášmu životu orientáciu, aby sme vedeli, odkiaľ sme a kam smerujeme, aby náš život nebol len bezcieľnym túlaním sa, blúdením v priestore a čase. Ktosi múdry raz povedal: „Bez neba nad našimi hlavami by sa zem pod našimi nohami začala triasť…“

   

  Kresťan má mať srdce upriamené k nebu, ale oči nech hľadia na zem, ktorú sme dostali ako dar, aby sme na nej žili svoj život, ale aj ako poslanie, aby sme tu konali misiu… Potrebujeme aj nebo nad hlavou, ale aj zem pod nohami. Keby nám jedno z toho chýbalo, bolo by s nami zle…

  Pre katolíkov je Nanebovstúpenie Pána prikázaným sviatkom, a teda v tento deň sa musia zúčastniť na svätej omši. Naša škola sa zúčastní celoškolskej sv. omše vo štvrtok 10.5.2018 o 8:30 v Kostole Povýšenia sv. Kríža.

 • Oslavy 25. výročia školy

 • BLAHOŽELÁME!

  Žiaci našej školy sa pod vedením svojich učiteliek každoročne pripravujú na prednes umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Aktuálny 64. ročník bol pre našu školu v kategórii POÉZIA obzvlášť úspešný. Do okresného kola postupovali súťažiaci z prvých dvoch miest školského kola: I. kat. (2. – 4. roč.) – Martin Trokšiar, Július Malý,  II. kat. (5. – 6. roč.) – Lenka Malá, Juliana DovcováI a III. kat. (7. – 8. roč.) – Angelika Čamajová, Nina Sučanská.

  Z kategórie PRÓZA postúpili do okresného kola: I. kat. - Alexandra Hamadová, Hana KupcováII. II. kat. - Patrícia Glezgová, Terézia Adamcová a III. kat. - Terézia Hešková, Klára Karvašová.

  V silnej konkurencii skúsených recitátorov z celého žiarskeho okresu sme získali cenné umiestnenie v každej kategórii! Okresné kolo – poézia (26. 3. 2018) I. kat. – Martin Trokšiar – 1. miesto II. kat. – Lenka Malá – 2. miesto III. kat. – Nina Sučanská – 1. miesto okresné kolo - prózaII. kat. - Patrícia Glezgová - 2. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme, pretože do regionálneho kola postúpili všetci štyria súťažiaci!!! Aj ostatným súťažiacim ďakujeme za dôstojnú a veľmi kvalitnú reprezentáciu našej školy a želáme im veľa chuti a úspechov v ďalších súťažiach!!!

  V regionálnom kole získali strieborné pásmo Lenka Malá a Patrícia Glezgová /5.A/ a bronzové pásmo Nina Sučanská /7.A/. 

  1.miesto v I.kategórii vyhral Martin Trokšiar  /3.A/ a postupuje do celoslovenského kola. Veľmi sa tešíme a držíme už teraz palce!

   

 • Finančná sloboda - súťaž

  Šestnásť dvojčlenných družstiev sa v utorok 10.04.2018 zúčastnilo mestskej súťaže vo finančnej gramotnosti základných škôl. Formou stolovej hry „Finančná sloboda“ sa žiaci snažili čo najlepšie spravovať financie fiktívnej rodiny. Ich úlohou bolo napr. zabezpečiť rodine vlastné bývanie, zrekonštruovať chalupu a samozrejme hospodáriť s peniazmi tak, aby si rodina našetrila dostatok pre svoju finančnú slobodu.Naši deviataci ukázali, že financiám rozumejú veľmi dobre. Výborné výsledky dosiahla dvojica Alexandra Čillíková a Erik Kováč, ktorí okrem splnenia cieľov rodiny dokázali vytvoriť i dostatočnú finančnú rezervu. V prvom (cvičnom) kole to najlepšie rozbalili Samuel Pullmann s Patrikom Mellenom, ktorí sa osvedčili ako najlepší finančníci spomedzi všetkých 32 žiakov. V súťažnom kole boli vyhodnotené prvé štyri dvojice. No a naša škola tam mala hneď dve. Na štvrtom mieste skončili dievčatá z 9. B Viktória Repiská a Petra Polanská, ktoré vyhrali svoju skupinu pri stole. Ďalší víťazi svojej skupiny boli „áčkari“ Viktória Kollárová a Ľubomír Foltán, ktorí v konečnom hodnotení obsadili bronzové tretie miesto. BLAHOŽELÁME!

  Foto na školskom facebooku!

 • POZVÁNKA

  Farnosť Povýšenia Svätého Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

  nedeľnú svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 15. apríl 2018 o 9.30 hod.

  Nácvik: v sobotu 14. apríla 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

  Deti, ktoré si vyfarbovali počas pôstneho obdobia OBRÁZOK TŔŇOVEJ KORUNY, nech ho prinesú v nedeľu na sv. omšu. Obrázok môžete odovzdať aj sestričkám počas tohto týždňa v škole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

  V tomto roku sme opäť slávili hody v našej školskej kaplnke zasvätenej Božiemu Milosrdenstvu. O 15:00 hod. slúžil sv. omšu ThLic. Andrej Darmo, Th.D., farár z farnosti Trnavá Hora, ktorý bol zároveň originálnym slávnostným kazateľom. Koncelebroval vdp. Miroslav Sliačan. Po sv. omši sme sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorá bola zakončená eucharistickým požehnaním. Všetci, ktorí prišli na túto milú školskú slávnosť boli pozvaní na agapé do školskej jedálne.

 • Zápis do 1.ročníka ZŠ

  Úprimne Vám rodičia ďakujeme za prváčikov - zapísali sme  včera 42 prvákov, dnes prišiel ešte jeden - spolu 43 detí.

  Bude síce pár odkladov /cca 4/. Niektorí ešte absolvujú testy školskej zrelosti.

  Ale isté je, že otvoríme dve prvácke triedy. Vďaka Bohu.

  Už teraz sa tešíme na nový školský rok.

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria