Navigácia

 • OZNAM!

  Z dôvodu veľkej poruchy na vodovodnom potrubí našej školy, bude zajtra  15.12.2017 /piatok/  VYUČOVANIE ZRUŠENÉ!!!!

  Len v  nevyhnutnom  prípade bude ŠKD otvorené podľa potreby.  

  Obedy budú hromadne odhlásené...

  Prosíme,  sledujte stránku školy. Ak sa nepodarí odstrániť poruchu....bude vyučovanie zrušené aj v pondelok.

  Vyučovanie detí z našej ZUŠ sa prekladá do priestorov štátnej ZUŠ - IV.ZŠ  Jilemnického ZH.  

  Ďakujeme za pochopenie.

   

 • Mladí lesníčkovia

  Naši odvážlivci z tretieho a štvrtého ročníka sa dnes zúčastnili kvízovej súťaže pod názvom „Mladí lesníčkovia“. Museli sa popasovať s rôznorodými otázkami týkajúcich sa našej prírody. Ich úsilie stálo za to. Odniesli si:

  • 1. miesto - 4. A
  • 2. miesto - 4. B

  Gratulujeme.

 • Výstavka cudzojazyčných kníh

  V spolupráci s Oxford Bookshop Banská Bystrica  sa v priestoroch našej školy uskutoční

  výstavka  cudzojazyčnej literatúry. 

  Žiaci, ale aj ich príbuzní a známi si  v termíne od 7. 12. do 15. 12.2017 budú môcť vybrať z ponuky kníh v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

  Využite príležitosť zakúpiť darček pre Vás  alebo Vašich blízkych.

 • Misijný jarmok

  Srdečne Vás pozývame na misijný jarmok

  v dňoch od 12. do 15. decembra 2017

  vo vestibule cirkevnej školy

  v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

   

  Môžete si zakúpiť :

  • výrobky detí z ŠKD
  • kalendár na rok 2018
   (s kresbami detí na tému Fatimská Panna Mária)
  • školský časopis Lúč
    

  Zakúpením výrobkov i Vy prispejete na deti v Ugande, kde nedávno pôsobila naša bývala žiačka Lenka Rečlová v misijnom centre pre opustené deti.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Predaj stravných lístkov na mesiac január 2018

     V našej škole:   12.12.2017  a    13.12.2017    od 6.30 -  14.30 hod.

       

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  November sa každoročne  na našej cirkevnej škole neodmysliteľne spája so školským kolom olympiády v anglickom jazyku. Tak tomu bolo aj tento rok. Záujem prejavilo opäť veľké množstvo žiakov, pre ktorých je angličtina nielen obľúbeným vyučovacím predmetom, ale aj koníčkom.  Svoje jazykové schopnosti si zmeralo 28 najlepších „English speakerov“.  

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B v písomnej i ústnej časti. Písomná časť otestovala gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie  s porozumením. Ústna časť preverila fantáziu, improvizáciu i nadanie súťažiacich v práci s obrázkom i vo voľnom rozhovore na určenú situáciu. Do obvodného kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

  Napriek tomu, že úlohy boli náročné,  všetci naši súťažiaci sa s nimi popasovali a preukázali veľmi dobré vedomosti.

   S radosťou vám predstavujeme najúspešnejších:     

  Kategória 1A:

  1. Petronela Glezgová (7.B)

  2. Patrik Putiš (7.A)

  3. Klára Karvašová (7.B)

  Kategória 1.B

  1. Karolína Čierťažská ( 9.A)

  2. Martina Lauková (8.A)

  3. Petra Polanská (9.B)

  K úspešný riešiteľom okrem ocenených na prvých troch priečkach patrili aj Tamara Štangová( 7.B) v kategórii 1A  a v kategórii 1B Matej Červienka (8.A).

  Víťazi boli odmenení  diplomami a vecnými cenami od pani riaditeľky a ostatní si odniesli  diplomy za účasť a veríme, že aj dobrý pocit J . Congratulations!

  Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov  v januárovom obvodnom kole OAJ.

  Milí žiaci, o rok máte šancu znova. Nezabudnite však na sebe pracovať. Čítať môžete napr. anglické čítanky rôzneho druhu, ktoré máte k dispozícii v kabinete ANJ.

                                                                                     vyučujúce ANJ

 • OZNAM!

   

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 10. decembra 2017 o 9.30 hod.

  Nácvik detí bude v sobotu 9.decembra 2017 od 10.00 do 11.00 hod na fare.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • iBobor 2017/2018 - vyhodnotenie súťaže v rámci školy

  http://www.zsbethlena.sk/storage/2013100001.jpgHlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V tomto šk. roku sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl na Slovensku. 

  Z našej školy súťažilo 117 žiakov. Nasledujúce tabuľky ukazujú úspešných riešiteľov (sú to všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov" – (v kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov) a ich umiestnenie na našej škole. Sú to tretiaci až deviataci, ktorí sa úspešne popasovali s informatikou, matematikou a logikou a reprezentovali našu školu v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor.   

  Úspešných riešiteľov bolo 51. Títo žiaci získali diplom.

  Všetkým srdečne blahoželáme!

 • Advent

  Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť čas adventu - čas prípravy na príchod a narodenie Pána Ježiša. Musíme mu pripraviť cestu do našich sŕdc, aby mohol bezpečne vstúpiť. Keď sa v rodine čaká narodenie nového člena, je tiež potrebné urobiť potrebné prípravy, aby prišiel do čistého a útulného príbytku. Aby ho hriala a vítala láska všetkých členov rodiny. A ako sa pripravíme na narodenie Ježiša my kresťania? Na „upratanie v duši“ sa nám ponúka sviatosť zmierenia. Na vyzdobenie srdca zas prítomnosť na sv. omši, prijatie svätého prijímania, skutky milosrdnej lásky, ktoré nám vnukne konať Duch Svätý. Myslím, že do takého príbytku Panna Mária s radosťou na Vianoce privedie svojho synčeka. Prajeme Vám požehnaný ADVENT!

  Požehnanie adventných vencov bude na našej škole v pondelok 4.12.2017 pri sv. omši o 8.00 hod.

   

  Súčasne Vás pozývame na prvú rorátnu sv. omšu v kaplnke v utorok 5.12.2017 o 7.00 hod.

 • Spoločné viazanie adventných vencov

 • Adventná duchovná obnova pre ženy


  Kedy?   Začiatok: 2.december 2017 /sobota/ o 13:00hod.

  Koniec: cca 17:00 hod.

  Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

  v Žiari nad Hronom

   

  Prednášajú: sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC

   

  Téma:  Odvážna ako Ján Krstiteľ

   

  Sv. omšu slúži a spovedá pán dekan vdp. Ján Flajžík

  Nahláste sa osobne u sestričiek alebo na  0948 342 095 do 30.11.2017.

 • Oznam!

  Srdečne Vás pozývame na celoškoské rodičovské spoločenstvo  v stredu 29.11.2017 o 16.00 hod. v školskej jedálni.

  Program:

  1. Príhovor riaditeľky školy

  2. Príhovor predsedníčky RS

  3.Triedne zasadnutia s triednymi učiteľmi

  Tešíme sa na stretnutie!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac december 2017

  Predaj stravných lístkov na mesiac december sa uskutoční v našej škole 21. a 22. novembra 2017 od 6.30 do 14.30 hod.

 • Prijímacie konanie na SŠ

  Dôležité termíny v školskom roku  2017/2018     

   

  22.november 2017            TESTOVANIE 5- 2017

                                    / CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE   PIATAKOV/

   

   21. marec 2018             TESTOVANIE 9- 2018

                                   / CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE   DEVIATAKOV /

   

  5. apríl 2018              NÁHRADNÉ TESTOVANIE

   

  3. apríl 2018 – zápis do 1.ročníka našej základnej školy

   

  11.apríl 2018 – zápis do našej materskej školy

   

  Do 20. februára 2018   zákonný zástupca žiaka môže podať prihlášku na študijné  

                                           a učebné odbory vyžadujúce „talentovú skúšku“.

   

  Do 28.februára 2018  -    riaditeľ ZŠ odstúpi prihlášky na stredné školy, kde je 

                                           potrebné vykonať talentovú skúšku.

   

  25. 3. – 15. 4. 2018    talentové skúšky  na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ.

   

  Do 10.apríla  2018  -       zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na

                                          ostatné študijné a učebné odbory riaditeľovi ZŠ

   

  Do 20.apríla  2018 -        riaditeľ základnej školy odstúpi ostatné prihlášky na    stredné školy  a gymnáziá

   

   

  1. kolo prijímacích skúšok

   

  • termín  - 14. mája 2018

  • termín - 17. mája 2018

             

    

   2. kolo prijímacích skúšok – 19.júna 2018

   zverejní škola pre uchádzačov, ktorí nevykonali úspešne prijímaciu skúšku, alebo neboli prijatí na strednú školu z iných dôvodov.

    

       

  VŠETKY DOLEŽITÉ INFORMÁCIE  TÝKAJÚCE SA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA STREDNÉ ŠKOLY,  PREHĽADU TERMINOV PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, VOĽNÝCH MIESTACH PO PRVOM KOLE PRIJÍMACIEHO KONANIA a POD. NÁJDETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH:

   

  www.kamnaskolu.sk

  www.akyodbor.sk

  www.stredneskoly.sk

  www.svs.edu.sk

  www.uips.sk

   

 • Hodina deťom

  Naše deti sa vedia podeliť. Pri verejnej zbierke Hodina deťom sa 10.11.2017 v našej škole vyzbieralo 106 €. Ďakujeme.

  Výťažok zbierky je zaslaný na konto Nadácie pre deti Slovenska.

 • Mám svojich starkých veľmi rád

  Jesenné nástenky v triedach sa na nás usmievajú množstvom výkresov o starých rodičoch z rôznych miest a krajín, slohové práce nám pripomínajú najkrajšie zážitky s nimi, lásku a obetavosť našich drahých. Najkrajšími výtvarnými a literárnymi prácami o starých rodičoch sme sa zapojili do súťaže Mám svojich starkých veľmi rád, ktorú organizuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. Práce detí boli veľmi pekné a tešíme sa, že uspeli v súťaži a patria medzi najlepšie v Žiari a okolí:

  Výtvarné práce 2. stupeň

  2. miesto Barbora Rajčanová (7. A)

   

  Literárne práce 1. stupeň

  3. miesto (poézia) Lea Harmadyová (3. A)

   

  Literárne práce 2. stupeň

  1. miesto (próza) Barbora Rajčanová (7. A)

  2. miesto (próza) Michal Cibuľa (6. A)

  3. miesto (poézia) Samuel Krahulec (6. B)

   

  Úryvky zo súťažných  prác žiakov a víťazné práce si môžete prečítať v decembrovom čísle školského časopisu Lúč.

   

  Úspešným žiakom srdečne blahoželáme!

 • Plavecký výcvik

  Druhý novembrový týždeň sa v mestskej plavárni uskutočnil plavecký výcvik štvrtákov. Každé ráno sa plavárňou ozývalo ,,Plaveckému zdar!“ po ktorom sa žiaci osprchovali a šup ho do bazéna na rozcvičku. Po nej nasledovalo veľa  zaujímavých súťaží  a hier – Štafetové behy, Pumpa, Splývanie vo dvojici, Vodník, Hríbik, Medúza, Podplávanie tunelom, Na poštára a mnoho ďalších, na ktoré sa deti neskutočne tešili. Po krátkej zábave sa všetci rozdelili do troch družstiev, v ktorých sa im už venovali učitelia a asistenti. Plavci sa učili a zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch, ale aj v skokoch do vody. Názorne sme si ukázali aj záchranu topiaceho. Ani sme sa nenazdali a bol tu posledný deň, kde každý z nás predviedol svoje plavecké schopnosti. Navzájom sme sa povzbudzovali, aby sme podali čo najlepšie výkony, nakoľko sme plávali na čas. Za veľkú snahu sme boli odmenení  plaveckým diplomom a diskotékou vo vode.

  Mgr. Búciová

 • Oznam!

   

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 19.11. 2017 o 09.30 hod.

  Nácvik detí bude v sobotu 18.11.2017 od 10.00 do 11.00 hod. na fare.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Týždeň vedy a techniky

  Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

   

  V rámci ôsmeho ročníka Týždňa vedy a techniky sa v našej škole  uskutočnia  tieto akcie :

   

  ‒ tvorivá  dielňa ‒ práca s drôtom ‒ pre žiakov 7. B triedy /lektorka p. Soboslayová /

  ‒ zábavné pokusy v učebni prírodovedných predmetov ‒ pre žiakov 1. a 2. stupňa

  ‒ astronómia  a pozorovanie Slnka hvezdárskym ďalekohľadom  v areáli školy ‒ žiaci 7. A triedy /pracovníci hvezdárne M. Hella/

  ‒ iBobor informatická súťaž ‒ žiaci 1. a 2. stupňa

  ‒ školské kolo technickej olympiády ‒ žiaci 2. stupňa

  ‒ exkurzia do Energolandu v Mochovciach ‒ žiaci 6. ročníka

  ‒ výstava prác žiakov z techniky vo vestibule  školy 

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria