• Na jar sa v našej škole súťaží v speve

     • Naše obľúbené spevácke súťaže sa v cirkevnej škole konali 28. marca. Tento školský rok sa súťaží zúčastnilo 26 žiakov. Prvou bola Spievam, spievaš a druhá Slávik Slovenska. Obidve súťaže sú postupové a umiestnení na prvých miestach postupujú do okresných kôl, ktoré sa budú konať v ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici 24. – 26. apríla.

      V súťaži Spievam, spievaš sa v 1. kategórii na 2. mieste umiestnila Grétka Gažiová z 1. A a na 3. mieste skončila Viktorka Hortová z 2. A triedy.  V 2. kategórii na 1. mieste skončil žiak Maroško Tončo zo 4.B, ktorý zároveň postupuje do okresného kola. 2. miesto získala Emmka Kukanová z tej istej triedy a na 3. mieste sa umiestnila Miriamka Suchá zo 4.A. Súťaž uzavrela 3. kategória, v ktorej na 1. mieste skončila Lianka Páleníková z 5.A, je aj postupujúcou do okresného kola. 2. miesto obsadila Emmka Jelžová tiež z 5.A a 3. miesto patrilo Maruške Suchej z 5.B triedy.

      Súťaž Slávik Slovenska mala tento šk. rok dve kategórie. V 1. kategórii na 1. mieste skončil Marek Gábor z 3. B, postupuje do okresného kola. 2. miesto získala Lujza Kupcová z 3. B  a 3. miesto bolo pridelené Linde Lapinovej z 3.A triedy.

      V 2. kategórii 1. miesto získal Lukáško Ďuriš z 5. A triedy a reprezentovať našu školu bude tiež v okresnom kole, 2. miesto získala Timejka Mandincová zo 6. B a 3. miesto bolo pridelené Radke Rajčanovej z 5.B.

      Všetkým súťažiacim a organizátorom, ktorí sa podieľali pri príprave žiakov patrí veľké ĎAKUJEM.

      Postupujúcim žiakom prajeme, aby si vyspievali krásne miesta.

                                                                                                 Pani učiteľky  Kupcová a Bistová M.

     • Žiadosť o poskytnutie dotácie na školské stravovanie

     • Vážení rodičia,
      od 1.5.2023 bude dotácia na stravu poskytovaná pre všetky deti ZŠ a predškolskej triedy MŠ bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus alebo nie (daňový bonus bude vyplácaný naďalej).

      Podmienkou je vyplnenie žiadosti o dotáciu na stravu najneskôr do 14.4.2023. Žiadosť môžete podať:

      1. elektronicky - prostredníctvom aplikácie EduPage po prihlásení sa rodičovským kontom v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia

      2. vypísaním a odovzdaním papierovej žiadosti, ktorú máte k dispozícii na vrátnici školy alebo si ju môžete vytlačiť tu

      Nárok na vyplatenie dotácie majú aj rodičia detí s diétnym stravovaním, je potrebné priniesť potvrdenie od lekára - špecialistu.
      V prípade, ak zákonný zástupca nevyplní žiadosť o dotáciu v stanovenom termíne, nebude možné v tomto šk. roku poberať dotáciu na stravu. Ak rodič  požiada o dotáciu po termíne, bude mu priznaná až od septembra budúceho šk. roka).

      Zároveň bude dotácia poskytnutá iba za dieťa, ktoré sa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed, o čom je záznam v čipovom systéme. Ak dieťa obed neodoberie a nie je na príslušný deň odhlásené, obed zaplatí v plnej výške podľa finančného pásma pre žiaka I. stupňa 1,30 €, pre žiaka II. stupňa 1,50 € a pre dieťa MŠ 1,70 €.

      Dotácia nie je poskytovaná na réžiu. Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 2€/paušálne za mesiac.

     • Krásny darček ku Dňu učiteľov

     • 28. marca sa v priestoroch CVČ v Žiari nad Hronom uskutočnilo okresné kolo 69. ročníka postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, do ktorého sme vyslali 8 recitátoriek a 1 recitátora v 3 kategóriách. Veľmi sa tešíme z toho, ako sa im darilo!

      V 1. kategórii (2. – 4. ročník) získala Emka Gocníková 2. miesto.

      V 2. kategórii (5. – 6. ročník) sa darilo Lianke Páleníkovej, ktorá v poézii obsadila 3. miesto, Lujze Štangovej, ktorá sa v próze umiestnila na 2. mieste a Emmka Busnyáková bola za svoj výkon odmenená čestným uznaním.

      V 3. kategórii (7. – 9. ročník) bola najúspešnejšia Lucka Kadlecová, ktorá v próze obsadila 1. miesto.

      Všetkým dievčatám srdečne gratulujeme a postupujúcim z 1. a 2. miesta želáme veľa šťastia v regionálnom kole!!!

      Za krásnu reprezentáciu školy ďakujeme aj Miriamke Markovej, Nellke Sofii Bakšovej, Lei Harmadyovej a Matejovi Cibuľovi a veríme, že recitovaniu ostanú verní aj naďalej!

      Veľká vďaka patrí tiež všetkým pani učiteľkám, ktoré sa už stabilne venujú príprave našich recitátorov. Krásne úspechy našich zverencov sú aj pre nás veľkou odmenou a povzbudením do ďalšej práce.

      Decká, ĎAKUJEME za takýto krásny darček ku Dňu učiteľov! 

       

     • Zábavný týždeň na ľade

     • Žiaci prvého ročníka našej školy v spolupráci s CVČ , SZHĽ a mestom Žiar nad Hronom sa v týždni od
      20. 3.- 24. 3.2023 zúčastnili kurzu korčuľovania na zimnom štadióne. Žiakom sa venovali
      vyškolení, veľmi milí a trpezliví ambasádori -tréneri. Každý deň mali pripravené zaujímavé činnosti
      a hry, prostredníctvom ktorých sa žiaci zábavnou a nenásilnou formou postupne učili korčuľovať.
      Na ľade si rozvíjali pohybové schopnosti a rýchlostné zručnosti: na korčuliach napodobňovali rôzne
      zvieratká -bociana, medveďa, tučniaka, hada, zdolávali prekážkové dráhy, zahrali si hokej, vcítili sa do
      role policajtov, požiarnikov, taxikárov i záchranárov prvej pomoci v mini dopravnom ihrisku.
      Mnohí žiaci napriek bojazlivosti, neistote i strachu z korčuľovania sa na ľade osmelili a zvládli
      základnú techniku korčuľovania.
      Ukončenie kurzu prebiehalo formou olympijských hier, v závere ktorých boli prváci ocenení
      diplomom, sladkosťou a zlatou medailou.

     • Exkurzia Kremnica 8. ročník

     • V piatok 24. marca sa žiaci ôsmych ročníkov vybrali na exkurziu do Kremnice. Navštívili Kremnický hrad a Múzeum mincí a medailí. V areáli mestského hradu mohli žiaci vidieť Karner sv. Ondreja, ktorý sa skladá z kaplnky a kostnice. V Malej (hodinovej) veži si žiaci vypočuli nahrávku, v ktorej sa im prihováral národný umelec Karol Machata a počuli aj zvonenie zvonov. Najkrajší výhľad na okolitú prírodu a panorámu mesta si všetci užili v izbe strážcov. Dostali sa do nej výstupom po 127 točitých schodoch. Pokračovali v Severnej veži, kde sa nachádza expozícia z archeologického výskumu. Dominantou areálu je Kostol sv. Kataríny a tam žiaci ukončili prehliadku mestského hradu. Vo vnútri kostola mali krátku prednášku o piatich oltároch a maľovanej výzdobe.

      V Múzeu mincí a medailí absolvovali žiaci hodinu neformálneho finančného vzdelávania zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti. Vzdelávaním ich sprevádzala muzejná pedagogička Agáta Lešková. Spolu sa prešli oblasťami príjem mám z práce, moje povolanie snov, moje silné stránky, práca, ktorá ma baví. Žiaci si vyskúšali ukážky rôznych povolaní. Následne zistili, že zarábame hrubú mzdu, platíme odvody a dane a ako ich využíva štát. V skupinovej práci si vyskúšali finančne zabezpečiť štvorčlennú rodinu. Nakoniec dostali materiály, ktoré môžu využiť napríklad na hodinách občianskej výchovy.  

      Po kvalitne strávenom čase si dopriali výletníci sladkú odmenu v cukrárni Malinová pani a mohli sa vydať na cestu domov.

      Opäť vyslovujeme veľkú vďaku Oddeleniu regionálnych centier kariéry BBSK, ktoré nám uhradilo cestovné náklady na túto našu exkurziu. Osobitná vďaka patrí kariérnej konzultantke RCK Mgr. Adriane Schveigert, ktorá zabezpečila všetko potrebné a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!

     • Exkurzia Kremnica 7. ročník

     • Vo štvrtok 23.3.2023 bolo v našej škole riaditeľské voľno. Napriek tomu sa naši siedmaci so svojimi p. učiteľkami ochotne vydali na exkurziu do Kremnice. A veru – nikto neľutoval!

      Navštívili sme Mincovňu – najstaršiu fabriku svojho druhu na svete, ktorá funguje nepretržite od r. 1328. Najprv sme si prezreli modernú výrobnú halu, v ktorej sa momentálne razia mince pre krajiny Strednej Ameriky. Následne nás p. sprievodkyňa zaviedla do historických priestorov, v ktorých sa nachádzali obrovské staré stroje. Fascinujúce bolo najmä to, že takmer všetky boli stále funkčné a spoľahlivé! Dokonca sa niektoré stále príležitostne používajú – napr. na razbu originálnych vstupeniek.

      Odtiaľ sme sa presunuli do Múzea mincí a medailí, kde sme absolvovali zaujímavé neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na tému: „Príjem a práca“. Tvorivá skupinová práca bola prispôsobená tak, aby pomohla žiakom lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami s ohľadom na výber budúceho povolania, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé a podnetné.

      Pauzu medzi jednotlivými expozíciami sme využili na návštevu miestnej cukrárne a kaviarne, kde sme si pochutili na výborných maškrtách a nakukli sme trochu do tajov gastronómie vďaka veľmi šikovným a ochotným pani čašníčkam.

      Spokojní a trochu unavení sme sa vrátili domov aj vďaka šikovným a spoľahlivým pánom šoférom, ktorí nás bezpečne dopravili tam aj späť.

      Na záver však vyslovujeme veľkú vďaku Oddeleniu regionálnych centier kariéry BBSK, ktoré nám uhradilo cestovné náklady na túto našu exkurziu. Osobitná vďaka patrí kariérnej konzultantke RCK Mgr. Adriane Schveigert, ktorá zabezpečila všetko potrebné a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!

       

       

     • Oznam - poplatky za obedy apríl 2023

     • Poplatky za obedy - apríl

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

      Zamestnanci      123                    1,80 € x 16 dní - 28,80 €

      Deti do 5 rokov  223                    1,70 € x 17 dní - 28,90 €

      Predškoláci        323                    1,70 € x 17 dní - 28,90 €

      Cudzí                  423                    4,44 € x 17 dní - 75,48 €

      Žiaci 1.stupeň    523                    1,30 € x 16 dní - 20,80 €

                                                        + 2 € réžia                  SPOLU 22,80 €

      Žiaci 2.stupeň    623                    1,50 € x 16 dní - 24 €

                                                       + 2 € réžia                  SPOLU 26 €

      Desiata 1. a 2.st.                         0,70 € x 16 dní - 11,20 €

      Číslo účtu SK5502000000004112630953

     • Popolcová streda

     • V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je POPOLCOVÁ STREDA prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi je Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. Tento rok pripadol na 22. február 2023.

      Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo. Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: „Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo „Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia.

      Popolcová streda je pripomienkou ľudskej konečnosti, cieľa či smerovania vlastného života.

      Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie a v tento deň je prísny pôst. Nasledujúce dni nás privedú k Veľkej noci, pamiatke na umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Pána. Pripomína nám pominuteľnosť pozemského života ‒ všetko sa raz pominie a aj my zomrieme. Sme pútnikmi na tomto svete, ktorí nesmú zabudnúť na svoj pravý a konečný cieľ.   

      Popolcová streda je začiatkom pôstneho obdobia ‒ je to čas, kedy sme pozvaní premáhať pohodlnosť, aby sme sa obrátili celým srdcom k Bohu. Sme pozvaní oľutovať každú nelásku, ktorá sa zmocnila našich bytostí, a prosiť Boha, aby sa vrátil do nášho srdca.

     • Fašiangový sprievod

     • Dňa 21.2. sa na našej škole uskutočnil fašiangový sprievod. Členovia školského parlamentu zavítali do každej triedy a priestorov školy, aby rozveselili svojich spolužiakov a učiteľov.

      Svojim spevom a hudbou oznamovali: “ Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti…” a nastáva pôstne obdobie. Prípravám na tento deň venovali veľa svojho času a úsilia, aby sa čo najviac priblížili tradíciám z minulosti.

      Dúfame a veríme, že členovia školského parlamentu priniesli veľa úsmevov, dobrej nálady a spríjemnenie školského dňa všetkým.

     • Oznam - poplatky za obedy marec 2023

     • Poplatky za obedy - marec

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

      Zamestnanci      123            1,80 € x 20 dní - 36 €

      Deti do 5 rokov  223            1,70 € x 23 dní - 39,10 €

      Predškoláci        323            1,70 € x 23 dní - 39,10 €

      Cudzí                  423            4,44 € x 23 dní - 102,12 €

      Žiaci 1.stupeň    523            1,30 € x 20 dní - 26 €

                                                 + 2 € réžia                  SPOLU 28 €

      Žiaci 2.stupeň    623            1,50 € x 20 dní - 30 €

                                                 + 2 € réžia                  SPOLU 32 €

      Desiata 1. a 2.st.                 0,70 € x 20 dní - 14 €

      Číslo účtu SK5502000000004112630953

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • MIMORIADNY ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV V OKRESNOM KOLE DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

      Naši žiaci zožali vynikajúce umiestnenia v okresnom kole Dejepisnej olympiády. Aj napriek tomu, že test bol náročný a žiaci sa museli naučiť mnoho informácií navyše, podarilo sa im získať až tri 1. miesta!

      Najlepšie sa darilo týmto žiakom:

      kategória C:

      1. miesto Matej Poliak

      3. miesto Janka Kenížová

       

      kategória D:

      1.miesto Adelka Krajčiová

       

      kategória E:

      1. miesto Natálka Vanková

       

      kategória F:

      2. miesto Šimon Pažítka

       

      Ďakujeme všetkým súťažiacim a víťazom blahoželáme! Matej Poliak a Natálka Vanková postupujú na krajské kolo. Držíme im palce!

                              

     • Šachový turnaj

     • Vraví sa, že šach je hra kráľov. Ťažko povedať, či aspoň jeden z našich 32 účastníkov dnešného šachového turnaja si to uvedomil. No šachový turnaj na našej škole ukázal mnoho schopných a šikovných ľudí.

      Na 3. mieste skončil Matej Poliak z 9.B , na 2. mieste Sofiane Ján Danko 9.B a víťazom turnaja a putovného pohára pre školský rok 2022/2023 sa stal Jakub Šimko zo 6.B.

      Slovami Edwina Tana: „Život je ako šachová partia. Nemôžeme vrátiť pohyby, ale môžeme urobiť ďalší krok lepším.“ J.Hlinka

     • Oznam - poplatky za obedy - február 2023

     • Poplatky za obedy - február

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

       

      Zamestnanci      123            1,80 € x 20 dní - 36 €

      Deti do 5 rokov  223            1,70 € x 20 dní - 34 €

      Predškoláci        323            1,70 € x 20 dní - 34 €

      Cudzí                  423            4,44 € x 20 dní - 88,80 €

      Žiaci 1.stupeň    523            1,30 € x 18 dní - 23,40 €

                                                 + 2 € réžia                  SPOLU 25,40 €

      Žiaci 2.stupeň    623            1,50 € x 18 dní - 27 €

                                                 + 2 € réžia                  SPOLU 29 €

      Desiata 1. a 2.st.                 0,70 € x 18 dní - 12,60 €

       

      Číslo účtu SK5502000000004112630953