Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vnútorný poriadok školy, dodatok č. 2

  Milí rodičia,

  vnútorný poriadok školy s dodatkom č. 2 si môžete pozrieť tu.

 • Blahorečenie Titusa Zemana

  http://tituszeman.sk/page/wp-content/uploads/titus_sq.jpgTitus Zeman, salezián kňaz, mučeník

  Titus Zeman sa narodil 4. januára 1915 vo Vajnoroch. V detstve býval často chorý. Po tom, ako sa v desiatich rokoch na príhovor Panny Márie Sedembolestnej náhle uzdravil, rozhodol sa stať sa kňazom. Rodina napokon predala malé pole, pomohli aj niektorí dobrodinci a podporovali Titusa počas rokov štúdií na ceste ku kňazstvu.

  Dňa 6. augusta 1932 zložil prvé rehoľné sľuby ako salezián. Teológiu študoval v Ríme a v Chieri pri Turíne, kde bol aj vysvätený za kňaza 23. júna 1940. Po návrate do vlasti začal študovať chémiu a prírodné vedy a neskôr vyučoval v rozličných saleziánskych inštitútoch.

  Keď v r. 1946 komunisti žiadali odstránenie krížov zo školských tried, Titus sa ako profesor v Trnave postavil proti: doplatil na to prepustením. V situácii kedy štátna moc zatvorila všetky kláštory a rehoľníkov internovali, súdili, a ponižovali, Titus Zeman sa rozhodol zachraňovať mladé duchovné povolania. Na jeseň 1950 dvakrát tajne sprevádzal mladých bohoslovcov cez rieku Moravu a cez Rakúsko do Talianska, aby mohli dokončiť štúdiá teológie a byť vysvätení za kňazov. Pomohol utiecť na slobodu aj niektorým diecéznym kňazom.

  Počas tretieho prechodu v apríli 1951 bol Titus Zeman spolu s takmer celou skupinou zatknutý. Obvinenia boli: špionáž a velezrada. Prokurátor žiadal trest smrti, napokon dostal 25 rokov tvrdého väzenia bezpodmienečne, so stratou občianskych práv.

  Titus znášal väzenia 13 dlhých rokov, bol ťažko mučený, zosmiešňovaný, ponižovaný.
  V Jáchymove musel manuálne drviť rádioaktívny urán. V roku 1964 režim Titusa podmienečne prepustil na slobodu, no stále bol trápený, sledovaný a robili na ňom aj medicínsky pokus.

  Zomrel 8. januára 1969 na následky mučenia a väzenia.
  V r. 1991 ho rehabilitačný proces vyhlásil definitívne za nevinného. Saleziáni don Bosca začali v roku 2010 proces jeho blahorečenia.

  Blahorečenie Titusa Zemana bude v Bratislave 30. septembra 2017

 • OZNAM!

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

  pozýva deti  a ich rodičov na nedeľné sv. omše

  venované najmä rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 10.9.2017 o 09:30 hod.

  Nácvik detí /piesne/ so sr. Zdenkou ku nedeľnej sv. omši bude v sobotu 9.9.2017 o 10:00 hod. na fare ( pri dolnom kostole).

   

  Tešíme sa na Vás!

 • Celoslovenské testovanie 2017/18 - informácia

   

  Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Informácie o Testovaní 5-2017 budú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Testovanie 5.

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).

  Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad otestovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

  Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.

  Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 • 2.výročie od posvätenia sochy Panny Márie v areáli našej školy 8.9.2017

  8. septembra si na sviatok narodenia Panny Márie pripomíname 2. výročie  od posvätenia sochy Kráľovnej pokoja v areáli našej školy. Pannu Máriu sme si zvolili za svoju ochrankyňu a Matku, preto sme radi, že si aj takouto formou môžeme pripomínať jej milujúcu prítomnosť medzi nami. Zvlášť počas pobytu a hier na dvore dáva matka pozor na svoje deti, aby sa im nič nestalo. A podobne sa správa aj naša nebeská Matka. Pristupujme k nej naďalej s dôverou,  veď nebolo počuť, žeby niekoho nevypočula, kto sa utiekal k nej s prosbou o ochranu a jej príhovor. Snažme sa byť deťmi, ktoré robia svojej MAME radosť, a keď sa nám náhodou niečo nepodarí, alebo niečo vyvedieme, neváhajme povedať- Panna Mária prepáč. Veď úsmev na spokojnej tvári našej mamy je kľúčom pre náš vlastný pokojný a radostný život.

  Tak ako? Zablahoželáme k narodeninám našej nebeskej mame? To necháme na každého z vás...

  Zdravas Mária...

 • Krúžky v šk. roku 2017/2018

  V školskom roku 2017/2018 si môžete vybrať z 32 záujmových krúžkov:
   

   

  1. stupeň:
  Basketbal, Biblický A, Florbalový, Futbalový, Lúč - mladý novinár, Miništrantský, PC a ja - 1. A, PC a ja 1. B, PC a ja 2. A, PC a ja 2. B, PC a ja 3. A, PC a ja 4. roč., Výtvarno-kreatívny 1. - 5. roč., Tanečný začiatočníci 1. roč. + MŠ, Tanečný pokročilí 2. - 5. roč., Francúzština pre začiatočníkov, Spieva celý ŠKD, Boccia ŠT

   

  2. stupeň:
  Bedminton, Biblický B, Lúč - mladý novinár, Matematika a ja 8. roč., Matematika v kocke 9. roč., Miništrantský, PC a ja 5. - 8. roč., Robotický, Slovenčina a ja 9. roč., Spevom k viere, Výtvarno-kreatívny 1. - 5. roč., Taneční pokročilí 2. - 5. roč., Debatný 7. B, Mladý prírodovedec 5. - 8. roč., Volejbalový, Francúzština pre začiatočníkov, Francúzština 7. roč., Nemčina 7. roč., Šachový, Boccia ŠT

   

  Bližšie informácie o krúžkoch nájdete v nasledujúcej tabuľke.
   

  Basketbal

  1. st.

  Bc. Rečlová

  Streda

  13,30-14,30

  telocvičňa

  Bedminton

  2. st.

  Mgr. Hlinka

  Piatok

  13,40-15,00

  telocvičňa

  Biblický A ‒ Čítanie biblických príbehov

  1. st.

  Sr. Pavla

  Utorok

  13,00-13,30

  Kaplnka

  Biblický B ‒ Príprava na biblickú olympiádu

  2. st.

  Sr. Pavla

  Utorok

  13,30-14,00

  Kaplnka

  Florbalový pre 2. – 5. roč.

  1. st.

  Mgr. Mičincová

  Utorok

  14,00-15,00

  telocvičňa

  Futbalový

  1. st.

  Mgr. Ivan

  Pondelok

  13,30-15,00

  telocvičňa

  Lúč – mladý novinár  ‒ neplatený

  1. a 2. st.

  Mgr. Hronská

  Štvrtok

  13,30-15,00

  veľká PC

  Matematika a ja pre 8. roč.

  2. st.

  Mgr. Ivan

  Utorok

  13,30-15,00

   

  Matematika v kocke pre 9. roč.

  2. st.

  Mgr. Polanská

  Štvrtok

  Piatok

  6,45-7,45

  6,45-7,45

  9. A

  Miništrantský ‒ neplatený

  1. a 2. st.

  Mgr. Sliačan

  Streda

  13,30-14,30

  Kaplnka

  PC a ja – 1. A

   

  Mgr. Mižúrová

  Streda

  12,35-13,20

  malá PC

  PC a ja – 1. B

   

  Mgr. Repiská

  Štvrtok

  12,35-13,20

  veľká PC

  PC a ja –  2. A

   

  Mgr. Bistová

  Utorok

  12,35-13,20

  veľká PC

  PC a ja –  2. B

   

  Mgr. M. Kupcová

  Streda

  12,35-13,20

  veľká PC

  PC a ja – 3. A

   

  Mgr. Čamajová

  Pondelok

  12,30-13,30

  veľká PC

  PC a ja 4. ročník

   

  Sr. Pavla

  Piatok

  12,35-13,20

  veľká PC

  PC a ja 5. – 8. ročník

   

  Sr. Pavla

  Piatok

  13,30-14,30

  veľká PC

  Robotický krúžok pre 2. stupeň

  2. st.

  Mgr. Ivan

   

  Po dohode so žiakmi

   

  Slovenčina  a ja pre 9. roč.

  9. roč.

  Mgr. Šimková

  Pondelok

  Streda

  06,45-07,45

  veľká PC, 9. A

  Spevom k viere pre 2. st. ‒ neplatený

  2. st.

  Sr. Zdenka

  Piatok

  13,50-14,50

  Kaplnka

  Výtvarno-kreatívny ZŠ  1. – 5. roč.

   

  Mgr. Bistová

  Pondelok

  13,00-14,30

  horné poschodie

  Tanečný ZŠ – Spoločenské tance ‒ začiatočníci MŠ+1.roč

  1. st.

  Mgr. Čabáková

  Streda

  13,00-14,00

  malá telocvičňa

  Tanečný ZŠ – Spoločenské tance ‒ pokročilí  2. ‒ 5.r.

  1. st.

  Mgr. Čabáková

  Pondelok

  13,45-14,45

  chodba na 1. posch.

  Debatný 7. B

  7. B

  Mgr. Malá

  Utorok

  13,30-15,00

  7. B

  Mladý prírodovedec  5. – 8. roč.

  5. ‒ 8. r.

  PaedDr. Cvejkušová

  Pondelok

  13,30-15,00

  veľká PC

  Volejbalový

   

  p. Šikeťová

  Streda

  14,30-16,00

  telocvičňa

  Francúzština pre začiatočníkov

   

  Mgr. Štefanková

  Pondelok

  13,45-15,15

  9. B

  Francúzština pre 7. roč.

  7. roč.

  Mgr. Štefanková

  Streda

  Piatok

  13,40-14,25

  13,40-14,25

  jazyková učebňa

  Nemčina pre 7. roč

  7. roč.

  Mgr. Weissová

  Streda

  Ráno alebo poobede

  jazyková učebňa

  Šachový

  2. st.

  Mgr. Hlinka

  Streda

  13,14-15,00

  6. B

  Spieva celý ŠKD ‒ neplatený

  1. st., škd

  Sr. Zdenka

  Piatok

  Po doobedovaní

  Kaplnka

  Boccia

  ŠT

  Mgr. Jóbová

  Streda

     
 • OZNAM!

  Začiatok školského roka 2017/18 sa začína 4. septembra 2017 o 8.00 hod.

  Sv. omša „Veni Sancte“ bude v Kostole Povýšenia sv. Kríža o 8.30 hod. v ZH.

  Tešíme sa na stretnutie!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac september 2017

  Predaj sa uskutoční v  cirkevnej škole:

  30.8.2017        od 7.00 -  12.00 hod.,    4.9.2017 a 5.9.2017        od 6.30 -  14.30 hod.


          
   

 • Formačno-duchovné cvičenia pedagógov v Zorničke v dňoch od 27. do 29. augusta 2017

  Pedagógovia našej cirkevnej školy absolvovali formačno-duchovné cvičenia v Penzióne Zornička na Donovaloch s duchovným správcom školy Miroslavom Sliačanom. Program tvorili prednášky z knihy Johna Powella „Šťastie sa začína vnútri.“ Posilnil nás čas osobnej i spoločnej modlitby, sv. omše, adorácia, spevy duchovných piesní... Mali sme možnosť prijať aj sviatosťzmierenia. Hlboké duchovné zážitky  v nás umocnili aj okolité prírodné krásy.

  Takto duchovne posilnení a po vzývaní Ducha Svätého 4. septembra 2017 na sv. omši o 8.30 hod. začneme s Božou pomocou nový školský rok 2017/2018.

   

   

   

 • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

  Jesenné prázdniny

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 27. október 2017 (piatok)

  Termín prázdnin: 30. október - 31. október 2017

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2017 (štvrtok)

  Vianočné prázdniny

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 22. december 2017 (piatok)

  Termín prázdnin: 23. december 2017 - 5. január 2018

  Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2018 (pondelok)

   

  Prázdniny 

   

  Posledný deň vyučovania

  pred začiatkom prázdnin 

   

  Termín prázdnin 

   

  Začiatok vyučovania

  po prázdninách 

  Jesenné

  27. október 2017

  (piatok)

  30. október –

  31. október 2017

  2. november 2017(štvrtok)

  Vianočné

  22. december 2017(piatok)

  23. december 2017–

  5. január 2018

  8. január 2018

  (pondelok)

  Polročné

  1. február 2018

  (štvrtok)

  2. február 2018

  (piatok)

  5. február 2018

  (pondelok)

   

  Jarné - BB

  16. február 2018

  (piatok)

  19. február -

  23. február  2018

  26.február 2018

  (pondelok)

   

  Testovanie 9–2018

   

  21. marca 2018 (streda)

   

  Veľkonočné

  28. marec 2018

  (streda)

  29. marec –

  3. apríl 2018

  4. apríl 2018

  (streda)

  Letné

  29. jún 2018

  (piatok)

  2. júl –

  31. august 2018

  3. september 2018(pondelok)

 • Kaplnka Navštívenia Panny Márie

  Časopis o histórii Kaplnky Navštívenia Panny Márie si môžete prečítať tu.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • ZOZNAM ŽIAKOV 1.A TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

  Tr. uč. Mgr. Jana Mižúrová

  Marek Baran

  Filipko Boroš

  Saška Cabániková

  Matejko Gašparík

  Adamko Kollár

  Dorotka Krajčiová

  Michaelko Mazúr

  Sofinka Mesková

  Fabrício Mika

  Korádo Mika

  Šimonko Pažítka

  Danielko Piatrik

  Vilko Podolec

  Vandička Skalošová

   

 • ZOZNAM ŽIAKOV 1.B TRIEDY V ŠK. ROKU 2017/2018

  Tr. uč. Mgr. Jana Repiská

  Adrika Dekýšová

  Lucasko Hric

  Juditka Hricová

  Simonko Ihring

  Rebečka Kazárová

  Jarka Kenížová

  Vikinka Kollárová

  Paťko Majer

  Timejka Mandincová

  Stanko Rigo

  Bibianka Sámelová

  Ivko Sekereš

  Nelka Slašťanová

  Timko Šarišský

  Paťko Tomčani

   

 • Púť

  Dňa 1. júla 2017 sa na Skalke nad mestom uskutočnila púť k našej nebeskej matke, ktorá bola spojená so sv. omšou o 18.00 hod. v Kaplnke Navštívenia Panny Márie. Sv. omšu slúžil vdp. dekan Ján Flajžík a koncelebroval vdp. Ján Kuneš. Napriek tomu, že celý deň pršalo, v čase púte sa ukázalo slniečko a pútnikov, ktorí v srdci cítili pozvanie ísť vyprosiť milosti od Panny Márie, a tak pokračovať v tradícii našich predkov už nič neodradilo od ich úmyslu. Pri tejto príležitosti bola pútnikom ponúknutá brožúrka o histórii Kaplnky Navštívenia Panny Márie, ktorú  vydala  naša cirkevná škola. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh liturgie na Skalke. Záujemcovia o podrobnosti z priebehu púte si môžu pozrieť záznam na miestnej ATV.

   

  Viac sa o kaplnke dozviete v reportáži v utorok 4.júla

  https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7257

   

   

 • Svätá omša v Kaplnke Navštívenia Panny Márie

   Srdečne Vás pozývame

  na svätú omšu

   

  na svätú omšu

  do KAPLNKY

  NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE