• OZNAM!

     • Poplatok za obedy - január 2020

       

      Obedy  MŠ a ZŠ  zamestnanci                      1,33 x 18 = 23,94

      Deti do 5 rokov                                                1,37 x 19 = 26,03

      Predškoláci                                                       0,17 x 19 =   3,23

       

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Olympiáda zo SJL

     • Do školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) sa zapojili naši najlepší žiaci z ôsmeho a deviateho ročníka.

      Olympiáda mala tri časti. V prvej žiaci riešili úlohy na čítanie s porozumením a testové úlohy zo slovenčiny, literatúry a slohu. Po prestávke bola druhá časť, ktorá vyskúšala úroveň tvorivosti žiakov, pretože mali pretransformovať predložený text do iného zadaného žánru. Tretia časť bola najnáročnejšia ‒ žiaci mali za úlohu na zadaný žáner a tému napísať slohový útvar, ktorý sa mali hneď na mieste naučiť naspamäť a predniesť pred porotou. Všetci pekne zabojovali, aj keď niektorých potrápil v závere prednes svojho textu.

      V XII. ročníku OSJL v roku 2019/2020, v kategórii C získala 1. miesto Lucia Dekýšová, 9. B; 2. miesto Júlia Dovcová, 8. B a o 3. miesto sa podelili Martin Hronský, 9. B; Monika Šebeňová, 8. A; Klára Karvašová, 9. B.

      Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí získali 73 % a viac z celkového počtu bodov všetkých troch častí OSJL. Sú to: z 8. A ‒ Michal Cibuľa, Natália Maruniaková, Anna Mečiarová, Sophia Miklošová; z 8. B ‒ Nina Trubenová; z 9. A ‒ Zuzana Mudrončíková, Martin Polanský, Nina Sučanská, Dominika Šikeťová; z 9. B ‒ Emma Repčoková.

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Posviacka adventných vencov

     • 29. 11. 2019 duchovný správca školy Ján Kraus posvätil adventné vence, ktoré priniesli na sv. omšu žiaci všetkých tried. Každé ráno nás počas adventu privítajú v triedach zažaté sviece, vôňa ihličia a radostná atmosféra očakávania. Zapálenie adventnej sviece je pre nás symbolom, že Vianoce sú predo dvermi. Bolo by dobré, keby sme posvätené adventné vence mali v každej rodine a stretávali sa pri spoločnej modlitbe okolo adventného venca.

       

      Pozvánka

      Pozývame Vás na rorátne sv. omše o 7.00 hod. v našej kaplnke pri sviečkach 3. 12. a 10. 12. 2019.

      Tešíme sa na Vás!

       

      Roráty

      V adventnom období liturgia denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej Panne Márii.
      Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie.

      Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny Márie v advente. Vždy sa slávila v bielej farbe počas celého adventu. Touto svätou omšou sa u veriacich Cirkvi obnovovala túžba, ktorou praotcovia očakávali príchod Vykupiteľa.

      Túto svätú omšu môže kňaz slúžiť aj po liturgickej reforme Druhého vatikánskeho koncilu v adventných fériach do 16. decembra na úsvite dňa, samozrejme s osobitnými čítaniami na každý deň. Rorátnu svätú omšu možno slúžiť aj tak, že sa berie omša zo dňa, pred ktorou sa spieva Anjel Pána a antifóna Rorate.

     • OZNAM!

     • Poplatok za stravu - december 2019

       

      Obedy  MŠ a ZŠ   zamestnanci                     1,33 x 15 = 19,95

      Deti do 5 rokov                                               1,37 x 15 = 20,55

      Predškoláci                                                     0,17 x 15 =  2,55

       

      Uhradiť na č. účtu:  SK55 0200 0000 0041 1263 0953

      Do poznámky uviesť meno / triedu/ !

     • Testovanie T5 2019 /Obedy sú odhlásené pre žiakov 6.-9.r./

     • TESTOVANIE žiakov 5. ročníka ZŠ  - (T5  2019)

      papierová forma testovania

       

      - termín: 20. november 2019 (streda)

      - testované predmety:

      • matematika
      • slovenský jazyk a literatúra

      - počet testovaných úloh: MAT – 30 úloh, SJL – 30 úloh

      - povolené pomôcky: pero, ktoré píše na modro (nie gumovacie)

      - zakázané pomôcky: mobil, kalkulačky, rysovacie pomôcky, výpisky, študijné                                     

                                           materiály, učebnice a pod.

      - termín zaslania výsledkov:

      • december 2019 – elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ

      - podrobnejšie informácie o testovaní: www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

       

      Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov ZŠ T5 2019

      Špecifikácia testu z matematiky T5 2019

      Špecifikácia testov zo SJL a MJL T5 2019

       

       

      HARMONOGRAM TESTOVANIA

       

      Matematika:

      8.00 – 8.10 h (10 minút)         - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a papierov

        na pomocné výpočty

      8.10 – 8.20 h (10 minút)        - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8.20 – 9.20 h (60 minút)       - administrácia testu

      9.20 – 9.25 h (5 minút)           - zozbieranie testov, OH a papierov na pomocné výpočty

       

      9.25 – 9.50 h (25 minút)        - prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra:

      9.50 – 9.55 h (5 minút)          - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      9.55 – 10.05 h (10 minút)      - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10.05 – 11.05 h (60 minút)   - administrácia testu

      11.05 – 11.10 h (5 minút)      - zozbieranie testov a OH, ukončenie testovania

       

      (OH = odpoveďový hárok)

       

      Žiaci musia byť v triede najmenej 15 minút pred začiatkom testovania, t. j. najneskôr o 7.45 hod.

       

      Žiaci boli podrobne oboznámení s pokynmi k testovaniu.

     • „... a Slovo bolo u Boha...“

     • Na hodinách čítania a literatúry sme sa v novembri pripravovali na prednes kresťanskej poézie a prózy, ktorým sme chválili a oslavovali Boha, podporili talentovaných žiakov v prednese, upevňovali vzťah k rodnej reči, spoznávali krásy a hodnoty kresťanskej literatúry.

      Žiaci sa svedomito pripravovali. Školské kolo sme mali v našej kaplnke, započúvali sme sa do ukážok známych i menej známych autorov textov. Súťažilo sa v troch kategóriách. Výsledky školského kola nájdete pod článkom. Víťaz z každej kategórie postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. 11. 2019 na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.

      Do Banskej Bystrice putovali Miška Glezgová, 4. A, Julko Malý, 5. A, Matejko Cibuľa, 5. B, Petronelka Glezgová a Lucka Dekýšová, 9. B. Na gymnáziu nás milo privítali, vytvorili príjemnú atmosféru úvodným kultúrnym programom v Kaplnke sv. Jána Pavla II., po ktorom sme sa rozdelili do jednotlivých tried a stretávali sme sa len cez prestávky, kedy sme si hovorili svoje skúsenosti a postrehy z recitácie. Zhodli sme sa, že tento rok bola v niektorých kategóriách silná konkurencia. Tešíme sa, že sa v krajskom kole veľmi pekne umiestnili Matejko Cibuľa na 2. mieste a Lucka Dekýšová tiež na 2. mieste. Srdečne gratulujeme.

      Keďže je súťaž dobrovoľná, vážime si prácu a prípravu všetkých žiakov, ktorí sa zapájajú a prispievajú svojím recitačným umením ku kráse na hodinách i v rôznych kultúrnych programoch na škole i mimo nej.

      Ďakujeme rodičom a učiteľom, ktorí spolupracujú pri formovaní mladých recitátorských talentov.

       

      kat. 3. - 4. r. próza: 1. m. Michaela Glezgová

      kat. 5. - 6. r. poézia: 1. m. Július Malý, 5. A

                                       2. m. Filip Kazár, 6. B

                                       3. m. Alexandra Hamadová, 5. A; Ivana Tulipánová, 6. A

                           próza: 1. m. Matej Cibuľa, 5. B

                                      2. m. Nela Škopcová, 5. A; Nina Budajová, 6. A

                                      3. m. Radka Kadlecová, 6. A

      kat. 7. - 9. r. poézia: 1. m. Lucia Dekýšová, 9. B

                                       2. m. Michal Cibuľa, Matúš Fajčík, 8. A

                                       3. m. Lenka Malá, Tatiana Hronská, 7. A

                            próza: 1. m. Petronela Glezgová, 9. B

                                      2. m. Patrícia Glezgová, 7. A

                                      3. m. Klára Karvašová, 9. B

     • Pozvánka

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na svätú omšu

      venovanú najmä rodinám s deťmi v nedeľu 17. novembra 2019 o 9:30.

      Nácvik liturgie a piesní bude v sobotu 16. novembra od 10:00 do 11:00  na fare.

      Pozvaní sú všetci, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do liturgie nedeľnej sv. omše.

      Tešíme sa na Vás!

     • ZBIERKA HODINA DEŤOM JE TU!

     •  

      Vo štvrtok 14. 11. 2019 bude celé Slovensko patriť deťom aj vďaka Vám.

       

       Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. 

       

      Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

       

      Aj v našej škole sa môžete zapojiť do tejto zbierky 14. novembra 2019.

      S označenou pokladničkou číslo 282 všetky triedy navštívia naši zástupcovia Mestského žiackeho parlamentu.

       

      ❤ ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ ❤

       

     • Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.


     • Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, ak nábožne navštívime cintorín (alebo kryptu) a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.


      Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj všednému.

     • Oznam!

     • Jesenné prázdniny

      sú pre žiakov ZŠ 

      v termíne 30.10. -  31. 10. 2019.

       

      Nástup žiakov do školy

      je 4. novembra  2019 /pondelok/.

       

      Materská škola

        je počas jesenných prázdnin v prevádzke!