Navigácia

 • Oznam!

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na celoškolské stretnutie rodičov  12.decembra 2018 /streda/ o 16.00 hod. v školskej jedálni!

  Tešíme sa na stretnutie.

   

 • Pozvánka!

   

  Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva

  na svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

  v nedeľu 16. decembra 2018 o 9:30.

  Nácvik bude v sobotu 15. decembra 2018

  od 10:00 do 11:00  v kostole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • Predaj stravných lístkov

   Predaj stravných lístkov na mesiac január sa uskutoční v našej škole 

   11.12.2018   a  12.12.2018   od 6.30 - 14.30 hod.

 • Pracujeme v projekte Biodiverzita do škôl!

  Čo je biodiverzita? Je to rozmanitosť všetkých živočíchov a rastlín. Prečo je dôležitá? Čo ju ohrozuje? Prečo ju máme chrániť?....Na mnohé otázky poznáme odpoveď, ale dostali sme šancu hlbšie ich preskúmať a hlavne prakticky biodiverzite  napomôcť. Ako?

   

  Do projektu Biodiverzita do škôl  sa zapojila naša cirkevná škola a ďalších 13 škôl Slovenska. Realizuje ho Nadácia Ekopolis a financuje Veolia Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Je zameraný na zvýšenie prírodnej rozmanitosti prostredia škôl a školských areálov. My sme si dali za cieľ premenu nevyužitých plôch okolo školy. Vďaka Vám za myšlienku!

   

  Projektový tím tvoríme my, žiačky 8.A a 7.A triedy. Projekt trvá dva roky. Prvý rok je sústredený na vzdelávanie a plánovanie, druhý rok na realizovanie návrhov. A samozrejme nielen našich, ale aj návrhov žiakov našej školy. V dotazníku sme sa ich pýtali, čo by v areáli ocenili, čo by tam chceli mať. Výhodou je, že nám budú radiť aj odborníci z oblasti záhradníctva a permakultúry.

   

  Pripravujeme plán areálu školy a zakresľujeme tam všetky odporúčania, aby premena bola nielen estetická, ale predovšetkým, aby pripravila prostredie vhodnejšie pre prírodu aj pre nás žiakov.

  Už teraz sa tešíme na postupné plnenie úloh, najmä tých výsadbových J

   

  Žiačky 8.A triedy: Adela Sedliaková, Emma Ihringová, Nina Sučanská, Zuzana Mudrončíková

 • Misijný jarmok

 • Predaj náboženskej literatúry

 • Mikuláš v škole

              Žiaci deviatych ročníkov si s pánom učiteľom Jozefom Hlinkom v našej škole pripravili Mikuláša pre všetkých žiakov školy. Navštevovali jednotlivé triedy a šírili predvianočnú atmosféru. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu. Mikuláš priniesol veľa dobrôt, ktoré pomáhali rozdávať anjelikovia.

              Obráťme sa s veľkou dôverou k sv. Mikulášovi a poprosme o dobrotu srdca, ktorú tak potrebuje každý z nás, aby svet okolo nás bol lepší a ľudia navzájom láskavejší a tolerantnejší.

  Ďakujeme, Mikuláš, budeme ťa čakať aj o rok.

 • Posvätenie adventných vencov

  3. 12. 2018 pán kaplán Miroslav Sliačan posvätil adventné vence, ktoré priniesli na sv. omšu žiaci všetkých tried. Každé ráno nás v triedach privítajú zažaté sviece, vôňa ihličia a radostná atmosféra očakávania. Zapálenie adventnej sviece je pre nás symbolom, že Vianoce sú predo dvermi. Bolo by dobré, keby sme posvätené adventné vence mali v každej rodine a stretávali sa pri spoločnej modlitbe okolo adventného venca.

 • Rorátna sv. omša 4.12.2018

  V našej škole sme sa v utorok ráno zišli na slávení rorátnej sv. omše pri sviečkach. Mnoho žiakov, učiteľov a rodičov sa stretlo ešte za tmy v školskej kaplnke Božieho Milosrdenstva. Rorátne sv. omše nás svojím čarom pripravujú na narodenie Ježiška, na ktorého sa veľmi tešíme. S pribúdajúcim svetlom sme privítali aj „Svetlo“ – Sviatostného Ježiša v našich srdciach. Dúfame, že duchovné prežitie adventu bude požehnaným časom pre celú našu školskú rodinu. Ďalšia rorátna sv. omša bude 11.12.2018. Srdečne Vás pozývame.

   

  V adventnom období liturgia denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej Panne Márii.
  Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Ňou sa naznačovalo smutné položenie ľudstva, ktoré kráča vo tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ako aj blaživú nádej na vykúpenie.


  Slovo rorate je zo začiatku antifóny Rorate, caeli desuper čiže Roste, nebesia, z výsosti. Touto antifónou sa začínala votívna omša ku cti Panny Márie v advente. Vždy sa slávila v bielej farbe počas celého adventu. Touto svätou omšou sa u veriacich Cirkvi obnovovala túžba, ktorou praotcovia očakávali príchod Vykupiteľa.


  Túto svätú omšu môže kňaz slúžiť aj po liturgickej reforme Druhého vatikánskeho koncilu v adventných fériach do 16. decembra na úsvite dňa, samozrejme s osobitnými čítaniami na každý deň. Rorátnu svätú omšu možno slúžiť aj tak, že sa berie omša zo dňa, pred ktorou sa spieva Anjel Pána a antifóna Rorate.

 • Nový rebríček slovenských škôl k 15.11.2018

  Najlepšie v krajskom merítku sa umiestnila Základná škola s MŠ A. Kmeťa v Žiari nad Hronom (tzv. cirkevná), ktorá obsadila 16. priečku so známkou 6,7.

  Viac si prečítate na stránke:

  https://ziar.dnes24.sk/nove-rebricky-slovenskych-skol-takto-dopadli-ziarske-zakladky-315126

 • Duchovná obnova pre ženy v našej škole

  Dňa 1. decembra 20Duchovná obnova pre ženy v našej škole18 sa v našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prijalo 40 žien. Prednášali rehoľné sestry - Zuzana Kubíková, FDC z Trnavy a Jana Pavla Lalíková, FDC z Bratislavy na tému: „Si povolaná byť svätou“. Miestny duchovný – pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. Obohatené prednáškami sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti. Duchovné popoludnie sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev adventu.

 • TESTOVANIE žiakov 5. ročníka ZŠ - (T5-2018)

  - termín: 21. november 2018 (streda),

  - testované predmety:

  • matematika
  • slovenský jazyk a literatúra,

  - počet testovaných úloh:

  MAT - 30 úloh:

  (20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede z možností A, B, C, D – vždy je iba 1 správna),

  SJL – 30 úloh:

  (10 úloh s krátkou  odpoveďou, 20 úloh s výberom odpovede z možností A, B, C, D – vždy je iba 1 správna),

  - povolené pomôcky: guľôčkové pero, ktoré píše na modro,

  - zakázané pomôcky: mobil, smart hodinky, kalkulačka, rysovacie pomôcky, výpisky,  

                                       učebnice, zošity a pod.,

  - termín zaslania výsledkov:

  • do 21. 12. 2018 - elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ,
  • do 23. 1. 2019 – výsledkové listy žiakov,

  - podrobnejšie informácie o testovaní: www.nucem.sk - časť Testovanie 5

   

   

  HARMONOGRAM TESTOVANIA

   

  Matematika:

  8.00 – 8.10 h (10 minút)        - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH a pomocných  

                                                    papierov

  8.10 – 8.20 h (10 minút)        - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8.20 – 9.20 h (60 minút)       - administrácia testu

  9.20 – 9.25 h (5 minút)          - zozbieranie testov a OH

   

  9.25 – 9.45 h (20 minút)        - prestávka

   

  Slovenský jazyk a literatúra:

  9.45 – 9.55 h (10 minút)        - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  9.55 – 10.05 h (10 minút)      - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10.05 – 11.05 h (60 minút)   - administrácia testu

  11.05 – 11.10 h (5 minút)      - zozbieranie testov a OH, ukončenie testovania

   

  (OH = odpoveďový hárok)

   

   

 • Matematická súťaž „Tri hlavy a tri perá“

  8. novembra 2018 si zástupcovia 6., 7. a 8. ročníka zmerali svoje sily v matematickej súťaži „Tri hlavy a tri perá“ v Banskej Bystrici. Náš tím v zložení Tatiana Hronská, Michal Cibuľa a Ján Pullmann si zasúťažili so svojimi rovesníkmi z 10 škôl Banskobystrickej diecézy.

              Súťaž prebiehala v troch kolách: hlavolamy, matematický test a ubongo.  Kvôli rovnakému počtu bodov bol rozstrel s tímom zo Zvolena. Naše družstvo splnilo úlohu skôr, a tak sme získali prvé miesto.

              Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

 • „Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať."

  Očistec

  Predstavme si nasledujúcu situáciu: niekto z našej rodiny sa šmykol na klzkej ceste a spadol. Teraz leží ubolený v nemocnici a nohu má v sadre. Je úplne odkázaný na iných. Utrpenie našich blízkych sa dotýka aj nás a trápi nás. V opísanej situácii by sme urobili všetko, nešetriac čas, námahu ani výdavky, aby sme aspoň trochu pomohli chorému. Bdeli by sme pri jeho lôžku, prinášali by sme mu domáci obed, kupovali by sme mu najlepšie lieky, snažili by sme sa preňho vybaviť dodatočné lekárske vyšetrenie, zdravotnícku starostlivosť a pod. Tí, ktorí milujú, sú často veľmi tvoriví a nápadití, keď chcú pomôcť svojim blízkym. Niekedy však vidíme opačnú situáciu: trpiacich, ktorých všetci opustili.

  Očistec by sme mohli prirovnať k nemocnici. Ale s tým rozdielom, že utrpenie v očistci, ako hovoria svätí, je oveľa bolestnejšie: „Pomáhajte týmto bezmocným dušiam, ktorých utrpenie je neporovnateľne väčšie než všetko, čo by sme mohli vytrpieť v tomto živote“ (svätý Augustín).

   

  Svätá omša – najväčšia pomoc

  Pretože utrpenie v očistci je veľké, existuje len málo milosrdnejších skutkov ako pomoc dušiam v očistci. Máme na to silné prostriedky. Najväčšou pomocou pre duše je svätá omša, najsvätejšia obeta Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži, aby zadosťučinil za naše hriechy.

   

  Modlitba a dobré skutky

  Osobná modlitba je od najdávnejších čias najrozšírenejším spôsobom pomáhania dušiam. Už v Starom zákone nachádzame príklady modlitby za zosnulých (2 Mach 12, 42). Mystici vravia, že mimoriadne účinná je modlitba ruženca.

  Nielen modlitba, ale všetky dobré skutky, ktoré konáme na úmysel duší v očistci, im pomáhajú. Môžeme ich obetovať Bohu prostredníctvom tejto alebo inej, podobnej modlitby: „Všetky dobré skutky, vedomé alebo nevedomé, ktoré sa mi podarí vykonať s pomocou Božej milosti v tomto týždni (mesiaci), chcem obetovať milosrdnému Bohu skrze ruky Panny Márie ako zadosťučinenie za hriechy môjho zosnulého otca (manžela, brata, starého otca a pod.)“

  Podobne môžeme obetovať Bohu aj svoje vlastné utrpenie, malé aj veľké, telesné alebo duchovné, dobrovoľné (napr. pôst) alebo nedobrovoľné: „Všetky svoje kríže, protivenstvá, nepohodlie, dobrovoľné umŕtvenie v tomto týždni (mesiaci) spájam s Kristovým utrpením, ktoré sa sprítomňuje pri svätej omši, a skrze ruky Panny Márie ich obetujem milosrdnému Bohu za hriechy ..... (menovať zosnulého).“

   

  Odpustky

  Existuje ešte jeden veľmi účinný spôsob, ako môžeme pomôcť dušiam v očistci – získavanie odpustkov. Odpustky sú veľkým darom Božieho milosrdenstva. Žiaľ, je to zakopaný alebo aspoň nedostatočne využívaný poklad. V minulosti bolo získavanie odpustkov oveľa náročnejšie. Dnes môžeme každý deň, bez väčšej námahy, získať čiastočné odpustky alebo úplné odpustky. Odpustkom dosiahneme čiastočné alebo úplné zadosťučinenie za hriechy nejakej duše. Cirkev udeľuje takéto zadosťučinenie z pokladnice zásluh Spasiteľa a svätých. Robí to na základe „moci kľúčo v“, ktorú dostala od Krista: „Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 18, 18). Ježiš Kristus povedal svätej Faustíne: „Všetky tieto duše [v očistci] veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti“ (Denníček 1226).

   

  Ako možno získať odpustky dušiam v očistci?

  Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.

  01.11.  -  08.11.
   

  1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa     (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.).


  2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, a nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.


  Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

   

  Sviatok všetkých svätých

  (prikázaný sviatok)

  Mnohí z nás vo svojom vnútri nosíme obraz svätých, ktorý však nemusí vždy vystihovať podstatu svätosti. Sviatok všetkých svätých je spomienkou na ľudí, ktorí žili pred nami svoj život, v plnej odovzdanosti Bohu. Treba nám však vedieť, že rovnako ako my, nežili bezstarostným životom. Aj oni prechádzali rôznymi skúškami, čelili pokušeniam, mnohí       z  nich žili v existenčne náročnejšej dobe ako my. No napriek tomu sa snažili – počas ich pozemskej púte uprostred všetkých ťažkostí, ktoré im prinášal život - s veľkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou kráčať v Ježišový ;ch šľapajach a žiť evanjeliové pravdy.

  Mama so synčekom sa na prechádzke zastavila v kostole. Slnečné lúče presvitajúce cez mozaiky umiestnené vo svätyni, dávali postavám svätých, ktoré znázorňovali, svetlo, žiaru a život. Synček sa spýtal: „Mama, kto sú títo?“  „To sú svätí.,“ - vysvetľuje mama synovi. Teraz už viem, kto sú svätí - Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo! - povedal chlapec. V tejto jeho odpovedi odznela výstižná, presná charakteristika svätých a svätosti.

  Sviatok všetkých svätých nech nie je pre teba len vďačnou spomienkou, ale aj konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom potenciálnych svätých. Tento sviatok ťa chce povzbudiť a dodať ti odvahu hľadať svoju vlastnú životnú cestu tvojej osobnej svätosti.

   

   

 • Milión detí sa modlí ruženec

   

  Milión detí sa modlí ruženec

   

  „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.” ‒ Slová svätého pátra Pia

   

  Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj

   

  18. októbra 2018

   

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

   

  Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času budú práve nachádzať.

   

  Materiály a bližšie info nájdete na webovej stránke:

  http://acn-slovensko.org/miliondeti/

 • ATV reportáž - Európsky deň jazykov na žiarskej cirkevnej škole

 • DRUHOSTUPNIARI NA CIRKEVNEJ ŠKOLE OSLAVOVALI EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

   

  26. septembra si každoročne na druhom stupni pripomíname Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického jazyka - najčastejšie besedami s anglicky hovoriacimi hosťami o krajinách Európy. V tomto školskom roku sme sa rozhodli venovať zážitkovým a populárno-náučným aktivitám jeden deň. Celá škola sa zmenila na európsky svetadiel.

  Jednotlivé krajiny si premysleli a zrealizovali samotní  žiaci druhého stupňa, ktorí vymýšľali, tvorili, varili, piekli a zháňali suveníry. Do príprav zainteresovali aj celé rodiny. Pútavá bola aj súťaž: Uhádni z ktorej krajiny pochádza tento nezvyčajný suvenír. Zaujímavosťou je, že z veľkého počtu hlasujúcich uhádli správnu odpoveď len štyria žiaci z celej školy.

  Obsiahnuté boli krajiny Vatikán, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Rusko, Francúzsko, Grécko a Nórsko.

  Deň sme začali rozhlasovou reláciou k EDJ, ktorú pripravili siedmaci. Poslucháči v triedach sa mohli dozvedieť napríklad, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, no v Európe sa používa asi len 225 z nich. Mnohých prekvapilo aj to, že v každom jednom jazyku rozvoj reči prebieha rovnako. V prvom roku života dieťa začína vyslovovať širokú škálu samohláskových zvukov. Približne vo veku jedného roka už vyslovuje prvé slová. V troch rokoch dokáže formovať celé vety a v piatich rokoch dieťa ovláda niekoľko tisíc slov. Nie je to zaujímavé?

  Po rozhlasovej relácii išli žiaci putovať po jednotlivých stanovištiach, kde ich čakali ukážky jazyka krajiny v rozprávke, piesni alebo „naživo“ , prezentácie, kvízy, ochutnávky, slepá mapa, súťaže v rýchlosti, obratnosti (súboj toreádora s býkom), súťaženie skupín (kooperatívne učenie), ale aj dramatizácia. Žiaci (tvorcovia) využili aj svoje talenty napríklad pri vystúpení hudobnej skupiny zo „Španielska“.

  Samotná príprava i realizácia priniesli obojstranný úžitok, nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre tvorcov. Deti bavili aktivity a zároveň sa im ľahšie prijímali informácie od žiakov ako od učiteľov.

  Spätná väzba od detí nás utvrdila v tom, že rozhodnutie zmeniť našu školu na Európu bolo správne.

                                                                                                   Mgr. Beata Oťapková

                                                                                                   Mgr. Elena Kupcová 

 • Európsky deň jazykov v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

   

  Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V našej škole sa už niekoľko rokov usilujeme o to, aby sa spomínaná akcia konala. Učiteľom jazykov, ale aj iných predmetov ponúka Európsky deň jazykov mnoho možností. Príležitosť naučiť žiakov niečo o iných kultúrach, tradíciách a jazykoch, ktoré sa bežne neobjavujú v triede.

  Tento školský rok si pani učiteľky na prvom stupni  v spolupráci so žiakmi pripravili niekoľko európskych krajín, ktoré chceli prostredníctvom rôznych aktivít priblížiť ostatným žiakom.  Deti mohli zavítať do Ruska, kde sa naučili pozdravy v ruskom jazyku a zoznámili sa s ruskými ľudovými bábikami z dreva Matrioškami. V Ukrajine sa zas naučili pesničku a pani Nárožná, ktorá je pedagogičkou ukrajinského jazyka deťom porozprávala o zvykoch a tradíciách tohoto národa. Žiaci mohli ochutnať aj ukrajinské cukríky a zamaškrtiť si na cukrovinke s názvom Chalva, ktorej základ tvoria slnečnicové jadrá, cukor, med a rastlinný olej. Stredoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora Chorvátsko reprezentovala štvrtáčka Nelka, ktorá bývala v tejto krajine, chodila tam do školy a mohla nám tak porovnať život, akým žijeme tu na Slovensku s tým chorvátskym. Nelkina mamina pani Kocianová pripravila pre každého koláčiky, aké sa robia v spomínanom štáte. Ako sa povie rizoto, chlieb, káva či zmrzlina v talianskom jazyku, čo je to gondola, Vatikán a  kde na mape Európy môžeme nájsť „čižmu“  sa žiaci dozvedeli v krajine, ktorá má na vlajke farbu zelenú, bielu a červenú  - Taliansko. V reštaurácii Ristorante ich čakala za ich veľkú usilovnosť v učení sa nových vecí pizza, ktorú nám pre všetky detičky 1. stupňa zasponzorovali rodičia Tužinskí.  Módu, jedlo, autá a animované postavičky z filmu Ratatouille si deti mohli  bližšie pozrieť           v krajine Francúzsko. V triede, kde boli deti oblečené vo farbách bulharskej vlajky sa žiaci dozvedeli ako sa píše azbuka,  porozprávali sa o letoviskách tejto krajiny, vypočuli hudbu  a urobili kvíz, v ktorom si otestovali svoje vedomosti, pamäť a postreh. V Európskej škole tanca si zas  žiaci pozreli ako sa tancuje valčík, či polka a svoje pohybové schopnosti a zručnosti si vyskúšali v belgickom tanci.

  Hudba, smiech, dobrá nálada  sa niesli celým dopoludním,  a preto si túto akciu, ktorá je pre deti veľkým obohatením,  určite zopakujeme aj o rok.

                                                                                                      Mgr. Martina Kupcová 

 • Európsky deň jazykov

 • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

   

   

  Prázdniny

   

  Posledný deň vyučovania

  pred začiatkom prázdnin

   

  Termín prázdnin

   

  Začiatok vyučovania

  po prázdninách

  Jesenné

  30. 10. 2018 utorok

  31. 10. 2. 11. 2018

  5. 11. 2018

  pondelok

  Testovanie 5 – 2018

   

  21. 11. 2018 streda

   

  Vianoč

  21. 12. 2018 piatok

  27. 12. 2018 7. 1. 2019

  8. 1. 2019 utorok

  Polroč

  31. 1. 2019 štvrtok

  1. 2. 2019

  piatok

  4. 2. 2019 pondelok

  Jarné BB

  1. 3. 2019

  piatok

  4. 3. 8. 3. 2019

  11. 3. 2019 pondelok

  Testovanie 9 – 2019

   

  3. 4. 2019 streda

   

  Veľkonoč

  17. 4. 2019

  streda

  18. 4. 23. 4. 2019

  24. 4. 2019

  streda

  Letné

  28. 6. 2019

  piatok

  1. 7. 31. 8. 2019

  2. 9. 2019 pondelok

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria