Navigácia

 • OZNAM pre rodičov!

  Z dôvodu osláv 25.výročia založenia školy sa nebudú vydávať obedy 26.4.2018 – t.j. štvrtok.

  Program na 26.4.2018:

  7.55 - 9.35 hod. - vyučovanie podľa rozvrhu

  10.00 hod.         -  sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

  11.00 hod.         - odchod žiakov domov spred budovy školy hneď  po sv. omši.

  V tento deň nebude otvorený ŠKD /pred vyučovaním ráno áno/.

   

  Ďakujeme rodičom za pochopenie.

 • Oslavy 25. výročia školy

 • BLAHOŽELÁME!

  Žiaci našej školy sa pod vedením svojich učiteliek každoročne pripravujú na prednes umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Aktuálny 64. ročník bol pre našu školu v kategórii POÉZIA obzvlášť úspešný. Do okresného kola postupovali súťažiaci z prvých dvoch miest školského kola: I. kat. (2. – 4. roč.) – Martin Trokšiar, Július Malý,  II. kat. (5. – 6. roč.) – Lenka Malá, Juliana DovcováI a III. kat. (7. – 8. roč.) – Angelika Čamajová, Nina Sučanská.

  Z kategórie PRÓZA postúpili do okresného kola: I. kat. - Alexandra Hamadová, Hana KupcováII. II. kat. - Patrícia Glezgová, Terézia Adamcová a III. kat. - Terézia Hešková, Klára Karvašová.

  V silnej konkurencii skúsených recitátorov z celého žiarskeho okresu sme získali cenné umiestnenie v každej kategórii! Okresné kolo – poézia (26. 3. 2018) I. kat. – Martin Trokšiar – 1. miesto II. kat. – Lenka Malá – 2. miesto III. kat. – Nina Sučanská – 1. miesto okresné kolo - prózaII. kat. - Patrícia Glezgová - 2. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme, pretože do regionálneho kola postúpili všetci štyria súťažiaci!!! Aj ostatným súťažiacim ďakujeme za dôstojnú a veľmi kvalitnú reprezentáciu našej školy a želáme im veľa chuti a úspechov v ďalších súťažiach!!!

  V regionálnom kole získali strieborné pásmo Lenka Malá a Patrícia Glezgová /5.A/ a bronzové pásmo Nina Sučanská /7.A/. 

  1.miesto v I.kategórii vyhral Martin Trokšiar  /3.A/ a postupuje do celoslovenského kola. Veľmi sa tešíme a držíme už teraz palce!

   

 • Finančná sloboda - súťaž

  Šestnásť dvojčlenných družstiev sa v utorok 10.04.2018 zúčastnilo mestskej súťaže vo finančnej gramotnosti základných škôl. Formou stolovej hry „Finančná sloboda“ sa žiaci snažili čo najlepšie spravovať financie fiktívnej rodiny. Ich úlohou bolo napr. zabezpečiť rodine vlastné bývanie, zrekonštruovať chalupu a samozrejme hospodáriť s peniazmi tak, aby si rodina našetrila dostatok pre svoju finančnú slobodu.Naši deviataci ukázali, že financiám rozumejú veľmi dobre. Výborné výsledky dosiahla dvojica Alexandra Čillíková a Erik Kováč, ktorí okrem splnenia cieľov rodiny dokázali vytvoriť i dostatočnú finančnú rezervu. V prvom (cvičnom) kole to najlepšie rozbalili Samuel Pullmann s Patrikom Mellenom, ktorí sa osvedčili ako najlepší finančníci spomedzi všetkých 32 žiakov. V súťažnom kole boli vyhodnotené prvé štyri dvojice. No a naša škola tam mala hneď dve. Na štvrtom mieste skončili dievčatá z 9. B Viktória Repiská a Petra Polanská, ktoré vyhrali svoju skupinu pri stole. Ďalší víťazi svojej skupiny boli „áčkari“ Viktória Kollárová a Ľubomír Foltán, ktorí v konečnom hodnotení obsadili bronzové tretie miesto. BLAHOŽELÁME!

  Foto na školskom facebooku!

 • POZVÁNKA

  Farnosť Povýšenia Svätého Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

  nedeľnú svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi.

  Najbližší termín: 15. apríl 2018 o 9.30 hod.

  Nácvik: v sobotu 14. apríla 2018 od 10.00 do 11.00 hod. v kostole.

  Deti, ktoré si vyfarbovali počas pôstneho obdobia OBRÁZOK TŔŇOVEJ KORUNY, nech ho prinesú v nedeľu na sv. omšu. Obrázok môžete odovzdať aj sestričkám počas tohto týždňa v škole.

  Tešíme sa na Vás všetkých!

 • NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

  V tomto roku sme opäť slávili hody v našej školskej kaplnke zasvätenej Božiemu Milosrdenstvu. O 15:00 hod. slúžil sv. omšu ThLic. Andrej Darmo, Th.D., farár z farnosti Trnavá Hora, ktorý bol zároveň originálnym slávnostným kazateľom. Koncelebroval vdp. Miroslav Sliačan. Po sv. omši sme sa pred vyloženou Oltárnou sviatosťou pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorá bola zakončená eucharistickým požehnaním. Všetci, ktorí prišli na túto milú školskú slávnosť boli pozvaní na agapé do školskej jedálne.

 • Zápis do 1.ročníka ZŠ

  Úprimne Vám rodičia ďakujeme za prváčikov - zapísali sme  včera 42 prvákov, dnes prišiel ešte jeden - spolu 43 detí.

  Bude síce pár odkladov /cca 4/. Niektorí ešte absolvujú testy školskej zrelosti.

  Ale isté je, že otvoríme dve prvácke triedy. Vďaka Bohu.

  Už teraz sa tešíme na nový školský rok.

   

   

 • Nedeľa Božieho milosrdenstva

 • Nový rebríček slovenských základiek: Ako obišli tie žiarske?

 • Zápis do 1. ročníka

 • Veľkonočné sviatky

  Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Nadväzuje na židovskú paschu - ktorá sa slávila od 14. do 21. dňa v mesiaci nisan (náš marec až apríl) na pamiatku oslobodenia Izraelského národa z egyptského otroctva. Termín Veľkej noci nie je stály, každoročne sa mení. Veľká noc pripadá na prvú nedeľu po prvom jarnom splne mesiaca - po 21. marci. Má však ustálený deň na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva apoštolov prvý deň po sobote. (Veľkonočný - tichý týždeň trvá od Kvetnej nedele po Bielu sobotu, počas ktorého si cirkev zvlášť intenzívne pripomína pamätné dni utrpenia a smrti Ježiša Krista.)

  Kvetná nedeľa

  Kvetnou nedeľou vstupujeme do veľkého týždňa, veľkého na najdôležitejšie udalosti spásy. Počas Kvetnej nedele si pripomíname vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu oslávil veľkonočné sviatky. Zástupy nadšene vítali Ježiša a pod nohy mu hádzali palmové ratolesti (Ján 12,13), preto má táto nedeľa pôvodne názov Palmarum t.j. nedeľa paliem. Pomenovanie Kvetná nedeľa pravdepodobne vzniklo u nás podľa toho, že u nás palmy nerastú a významné osobnosti sa vítajú kvetmi.

  Zelený štvrtok

  Na Zelený štvrtok, ktorý svoje pomenovanie dostal podľa toho, že v tento deň sa jedli zelené byliny si pripomíname Pánovu poslednú večeru, pri ktorej nám zanechal Eucharistiu, príkaz lásky a ustanovil sviatosť kňazstva. V tento deň sa po intonácii Sláva Bohu na výsostiach zazvonia zvony a zahrá organ. Po tomto sa pri slávení obradov organ a zvony nepoužívajú, ale sa rozozvučia až na slávnostnú Glóriu na bielu sobotu pri vigílii Pánovho zmŕtvychvstania.

  Veľký piatok

  Trojdnie pokračuje Veľkým piatkom - dňom utrpenia, ukrižovania a smrti Ježiša Krista. V rímskokatolíckych chrámoch sa v tento deň neslúži svätá omša, oltáre sú bez chrámového rúcha. Všetci veriaci sa postia od mäsitých pokrmov a najesť sa možno za deň len raz do sýtosti. Je to deň osobitne zasvätený spomienke Ježišovho utrpenia a smrti na kríži. Je to deň pôstu, pokánia a jediný deň roka, kedy sa neslávi Eucharistická obeta. Namiesto nej sa koná liturgia umučenia Pána, ktorá pozostáva z bohoslužby slova, slávnostnej modlitby veriacich, z poklony Svätému krížu a sv. prijímania. Ježišovu smrť nám pripomína aj liturgická farba - farba krvi. V tento deň sa čítajú alebo spievajú pašie. Zachováva sa pôst - nejedáva sa mäso.

  Biela sobota

  Ježiš bol pochovaný do hrobu. Naše kroky počas tohto dňa smerujú k Ježišovmu hrobu. Prichádzame spolu so svojimi rodinami, priateľmi, so svojimi blízkymi. Sobota je prípravným dňom pred veľkonočnými sviatkami. Katolícka cirkev slávi vigíliu už ako radostnú slávnosť vzkriesenia a znovu sa rozozvučia zvony, ktoré od štvrtku večera nezvonili.

  Veľkonočná nedeľa

  Vo veľkonočnú nedeľu si kresťania pripomínajú zmŕtvychvstanie Ježiša Krista – najväčší Kristov zázrak a základná pravda kresťanskej viery. Je to víťazné zavŕšenie Kristovho vykupiteľského diela. Jeho duša sa opäť spojila s osláveným telom, na ktorom síce ostali rany ukrižovania, ale ináč nepodliehalo obmedzeniam času a priestoru. 


  Veľkonočný pondelok


  Veľkonočný pondelok sa zvykne nazývať aj „Pondelkom Baránka“ na pamiatku toho, čo sa udialo prvého dňa po sobote. Vtedy totiž anjel dodával odvahu ženám, ktoré na úsvite pribehli k hrobu a boli vydesené a znepokojené, keď ho našli prázdny. „Neľakajte sa!“ povedal im. „Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ A dodal: „Ale choďte a povedzte (to) jeho učeníkom“. Posledný sviatočný deň Veľkej noci je známy aj šibačkou a oblievaním dievčat vodou. Je to podľa tradície, že vojaci chceli týmito spôsobmi zastaviť ženy, aby nerozširovali zvesť o tom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Po Veľkej noci nasleduje osemdňová oktáva Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá sa končí Nedeľou Božieho milosrdenstva.

   

  Veľkonočné obdobie – obdobie veľkonočnej slávnosti – trvá 50 dní. Začína sa na Bielu sobotu večer a končí sa večer na sviatok Zoslania Ducha Svätého (Turíce). Toto obdobie sa slávi v radosti a plesaní ako jeden sviatočný deň, ba ako jedna „veľká nedeľa”. Predovšetkým v týchto dňoch sa spieva radostné Aleluja.

   

   

 • Víťaz v literárnej súťaži „Olympijské pohľadnice“

  Slovenský olympijský výbor (SOV) v januári spustil ďalší ročník literárnej súťaže „Olympijské pohľadnice“ ‒ deti mohli napísať pozdrav pre športovca, ktorý bude reprezentovať Slovensko na tohtoročných olympijských hrách v Pyeong Changu 2018. Mali na výber z mnohých olympionikov, napr. krasokorčuliari Nicole Rajičová, Lucia Myslivečková a Lukáš Csölley, biatlonistka Anastasia Kuzminová, zjazdári Veronika Velez Zuzulová, Petra Vlhová, Adam Žampa, hokejový tím Slovenska a mnoho iných.

              Pohľadnice s prianiami, želaniami a pozdravmi boli poslané športovcom priamo do Pyeong Changu, ktorí si ich všetky prečítali a z veľkého množstva vybrali tie najkrajšie, najvtipnejšie, najzaujímavejšie a najpovzbudivejšie.

              Tešíme sa, že z celého Slovenska olympionici vybrali pohľadnicu aj nášho Tiborka Švagerka zo 6. B. Prezident SOV Anton Siekel zaslal Tiborkovi diplomom a vecnú cenu, ktorou bola časť olympijskej kolekcie športového oblečenia.

   

  Srdečne blahoželáme!

 • 1. miesto v autorskej súťaži Rozpoviem ti ja rozprávočku

  Tvorivé písanie a čitateľskú gramotnosť u žiakov rozvíja literárna súťaž Rozpoviem ti ja rozprávočku. Talentovaní žiaci v nej súťažia vlastnou autorskou rozprávkou. Tento rok mali napísať zvieraciu rozprávku. V 2. kategórii 12 ‒ 16 rokov statočne bojoval aj Matúško Fajčík zo 6. A, so svojou prozaickou rozprávkou Zajačikove dobrodružstvá získal 1. miesto. Odborná porota jeho úsilie odmenila diplomom a vecnou cenou. 

  Gratulujeme!

  „Keď sa ráno zobudil, pred ním stála veľká sova. „Ty si ten zajac, čo hľadá kráľovnú?“ „Áno.“ odpovedal zajačik. „Poslala ma srnka.“ pokračovala sova. Zajkovi padol kameň zo srdca, lebo si myslel, že ho prišla vziať a odovzdať kráľovi. „Zober si batoh a poď!“ Zajko vysadol na ňu a vzlietli. Leteli nad lesom, lúkami a poľami. Preleteli nad veľkým jazerom a blížili sa k hore. „Tam je tá jaskyňa!“ zaradoval sa zajko. „Vidíš toho orla?“ ukazuje sova. Nad jaskyňou lietal obrovský orol, ktorý mal ostré pazúry a špicatý zobák. Sova zložila zajaca na skale: „Ja odlákam jeho pozornosť a ty zachráň kráľovnú!“ „Hej, orol, stavím sa, že ma nechytíš, lebo si pomalý!“ Orol ihneď za ňou letel. Zajac skákal ako kamzík po skalách, až stál pred jaskyňou. Vošiel do nej a našiel tam kráľovnú. Spolu vyšli z jaskyne a začali utekať dolu horou...“ (úryvok)

 • TESTOVANIE žiakov 9. ročníka ZŠ (papierová forma) (T9-2018)

  Riadny termín: 21. marec 2018 (streda).

  Cieľ testovania: získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z 2. stupňa ZŠ, monitorovať úroveň ich pripravenosť na ďalšie štúdium, poskytnúť školám a odbornej verejnosti spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch.

  Testované predmety:

  • matematika,
  • slovenský jazyk a literatúra.

  Povolené pomôcky: modré guľôčkové pero, kalkulačka, rysovacie pomôcky.

  Nepovolené pomôcky: mobil, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

  Zaslanie výsledkov:

  • 17. apríl 2018 – elektronickou formou,
  • 30. apríl 2018 – výsledkové listy žiakov a škôl.

  Náhradný termín: 5. apríl 2018 (štvrtok) v Banskej Bystrici – pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnom termíne.

  Podrobnejšie informácie o testovaní: www.nucem.sk (časť Testovanie 9).

   

   

  HARMONOGRAM TESTOVANIA

   

  Matematika:

  8.00 – 8.10 (10 minút)              - úvodné pokyny k testovaniu, rozdanie OH a pomocných papierov

  8.10 – 8.20 (10 minút)              - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8.20 – 9.20 (60 minút)             - administrácia testu

  9.20 – 9.25 (5 minút)                - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

   

  9.25 – 9.45 (20 minút)              - prestávka

   

  Slovenský jazyk a literatúra:

  9.45 – 9.55 (10 minút)              - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  9.55 – 10.05 (10 minút)            - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10.05 – 11.05 (60 minút)          - administrácia testu

  11.05 – 11.10 (5 minút)            - zozbieranie testov a OH

   

  11.10 – ukončenie testovania

   

  (OH = odpoveďový hárok)

   

  Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania (o 7.45 hod.).

   

 • Deň frankofónie

  Aj naša škola sa 16. marca 2018 pridala k medzinárodnej oslave Mesiaca frankofónie a frankofónnych hodnôt, ako je tolerancia, solidarita či rešpektovanie kultúrnej rôznorodosti. V spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny - v zastúpení jej riaditeľkou doc. Janou Bírovou- sme pripravili pre našich škôlkarov a prvostupniarov zaujímavé tvorivé aktivity. Pri nich si deti nielenže rozvíjali svoju kreativitu, predstavivosť, zmyslové vnímanie a  manuálne zručnosti, ale sa dostali aj do kontaktu s francúzštinou i francúzskou a frankofónnou kultúrou. Pri tónoch francúzskych piesní plnili žiaci na stanovišiach rôzne úlohy, za ktoré získavali body. Niektorí sa prejavili ako dobrí znalci frankofónnych  reálií, iní ako skvelí degustátori, ďalší krásne vymodelovali francúzske maškrty, či povyrábali  francúzsky minislovníček. A našli sa aj šikovní hľadači pokladu a tanečníci. Tí s najvyšším počtom bodov si napokon zmerali sily pri pretekoch na elektrických autíčkach. To bolo smiechu a rozžiarených detských očí! Každý žiačik odchádzal z akcie nielen  s chrumkavým croissantom a vlastnoručne vyrobeným francúzskym minislovníčkom, ale aj dobrou náladou!

  Mgr. Martina Štefanková

 • Súťaž 25.výročie školy

  Riaditeľka školy vyhlásila súťaž o najkrajší návrh na prvú stránku bulletinu, ktorý vydáme pri príležitosti 25. výročia založenia našej školy. Do súťaže sa zapojilo vyše 30 detí. Pani riaditeľka dnes 15.3.2018 ocenila všetky práce, no osobitne sa jej páčil návrh Jakuba Minku z 8.B., ktorý bude aj na prvej stránke časopisu. Ocenila aj práce ďalších žiakov: Karolína Čierťažská z 9.A, Barbora Rajčanová zo 7.A a Viktória Chrobáková z 5.B.

  Všetci si odniesli sladkú odmenu  a malú pozornosť.

  Ďakujeme za pekné kresby, ktoré si môžete pozrieť vo vestibule našej školy!

 • Predaj stravných lístkov na mesiac apríl 2018

       Predaj stravných lístkov sa uskutoční v našej škole:

        22.3.2018   od 6.30 - 14.30 hod.

        23.3.2018   od 6.30 - 14.30 hod.

 • Deň otvorených dverí

 • Zábavná škola predškoláka

  Nech sa páči, video záznam z ATV o podujatí v našej škole:

  https://www.tvziar.tv/news.php?extend.7798

   

 • DEŇ FRANKOFÓNIE

  Medzinárodný deň frankofónie sa stal oslavou francúzskeho jazyka, solidarity a dialógu medzi kultúrami. Medzinárodná organizácia frankofónie (OIF) na svojej internetovej stránke každý rok zaznamenáva tisíce aktivít vo vyše 80 štátoch pri príležitosti tohto dňa.Do osláv francúzskeho jazyka a kultúry sa v roku 2018 pripája aj Slovensko - Mesiacom frankofónie. Od začiatku do konca marca je pripravených veľa podujatí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach; jednotlivé akcie sa uskutočnia aj v Žiline a Ružomberku a v Žiari nad Hronom. Mesiac frankofónie pripravuje veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v spolupráci s ambasádami Belgicka, Bulharska, Kanady, Maďarska, Rumunska a Švajčiarska. Deň francúzskeho jazyka si 20. marca pripomína aj Organizácia Spojených národov. OSN v roku 2010 zaviedla oslavu šiestich svojich oficiálnych jazykov, aby potvrdila viacjazyčnosť a najmä kultúrnu rozmanitosť. Francúzštine, ktorá bola v 19. storočí jazykom diplomacie, patrí aj v súčasnosti stále osobitné miesto v OSN. Francúzština nie je len jeden z oficiálnych jazykov OSN, ale aj jeden z dvoch pracovných jazykov Sekretariátu OSN.Termín Medzinárodného dňa frankofónie sa vzťahuje na 20. marec 1970, keď v nigerskom meste Niamey podpísali zmluvu o založení Agentúry pre kultúrnu a technickú spoluprácu (ACCT), ktorá sa stala základom pre súčasnú Medzinárodnú organizáciu frankofónie (OIF). Na svete existuje približne 900.000 učiteľov francúzskeho jazyka. Spolu s angličtinou je francúzština jediný jazyk, ktorým sa hovorí na piatich svetadieloch. Francúzština je štvrtým najčastejšie používaným jazykom na svetovej počítačovej sieti.Frankofónny charakter má aj televízna stanica TV5MONDE, ktorá patrí medzi najväčšie televízie na svete. Programy šíri do takmer 220 miliónov rodín v približne 200 krajinách sveta vrátane Slovenska.V Európskej únii je francúzština druhým najčastejšie používaným jazykom po angličtine.Medzinárodnú organizáciu frankofónie (OIF) tvorí 58 členských štátov a vlád; ďalších vyše 20 štátov - vrátane Slovenska - je zaradených medzi pozorovateľov. Od januára 2015 je generálnou tajomníčkou OIF Michaëlle Jeanová.

  Nás teší, že i naša škola oslávi Deň frankofónie  svojimi aktivitami dňa 16.3.2018.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom
  Andreja Kmeťa č. 1
  965 01 Žiar nad Hronom
 • sekretariát: +421/45/6732782
  zástupcovia školy: +421/45/6722805
  materská škola: +421/45/6722806
  odhlasovanie obedov: +421/45/6725632

Fotogaléria