• Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

     • Dávame Vám na vedomie informáciu z ÚP v BB:


      Dobrý deň,

      v nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021 Vám v prílohe zasielame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.

      S cieľom urýchliť proces posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste zákonných zástupcov detí, ktorým je dotácia na stravu z tohto titulu už poskytovaná v roku 2021 informovali, že:

      - je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť na sekretariát Vašej cirkevnej školy.  

       Ďakujeme za spoluprácu.

       Mgr. Eva Chmelová

      referent Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Odbor sociálnych vecí

     • Milí žiaci,

     • prajeme Vám,  aby ste prežili príjemné a veselé prázdniny, veľa zdravia a Božiu ochranu pred každým zlom, aby sme sa oddýchnutí spolu stretli v našej škole a pokračovali v rozvíjaní diela, ktoré sme tu začali. 

      vedenie školy

     • Katolícka cirkev oslávi sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla, prikázaný sviatok

      • Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov, je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi, ktorý sa oslavuje každoročne 29. júna.

       Svätí Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Naši predkovia ich nazývali apoštolskými kniežatami. Vyjadrovali tým ich výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a v prvotnej Cirkvi.

       Svätý Peter, pôvodným menom Šimon, sa narodil v Palestíne. V dospelom veku býval v meste Kafarnaume. Bol bratom apoštola Ondreja. Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter, t. j. Skala, na ktorej založil svoju cirkev. Býva zobrazený ako nositeľ kľúčov od nebeského kráľovstva.

       Peter najprv hlásal evanjelium v Palestíne, potom v Antiochii, v Korinte a napokon v Ríme, kde bol aj ukrižovaný dolu hlavou v roku 67 alebo už v roku 64.

       Svätý Pavol, pôvodným menom Šavol, sa narodil v meste Tarzus v Malej Ázii. Jeho rodičia sa hlásili k triede farizejov a mali rímske občianstvo. Ich syn bol zbožný a nadaný, preto ho poslali do Jeruzalema na štúdiá, kde ho učil slávny Gamaliel. Najprv bol prenasledovateľom kresťanov. Neskôr však prijal kresťanskú vieru a stal sa veľkým misionárom medzi pohanmi. Zobrazovaný býva pri poprave mečom, jeho znakom je kniha alebo zvitky posolstiev. Tradícia hovorí, že Petra ukrižovali dolu hlavou v Ríme na Vatikánskom vŕšku a Pavol ako rímsky občan bol sťatý pri Ostijskej bráne.

      • 29. 6. 2021  ‒ 8:30 slávnostná sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

     • Oznam!

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      na základe odporúčania RÚVZ bude z dôvodu vysokých teplôt od  22.6.2021 /utorok/ skrátené vyučovanie podľa rozvrhu do 12.00 hod. 1. aj 2. stupeň.

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2021

     • 11. júna 2021 Cirkev po celom svete slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

      Sviatok Najsvätejšieho Srdca nám pripomína, že Boh nás miloval ako prvý. On nás vždy čaká, aby nás prijal do svojho srdca, do svojej lásky. (Tvít pápeža Františka 8. júna 2018)

      Celý mesiac jún je zasvätený osobitnej úcte k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Božské srdce Ježiša Krista vyjadruje celý jeho vnútorný vzťah lásky k ľudstvu. Srdce symbolicky predstavuje podstatu ľudskej bytosti. Srdce sa všeobecne stalo symbolom lásky. Boh nám daroval svoje srdce lásky, aby sme mohli žiť. Jeho Srdce bije pre nás. Je plné dobroty a láskavosti, trpezlivé a milosrdné. Je prameňom života a svätosti.

      Ježiš očakáva od nás viac než len úctu a modlitbu k jeho Srdcu. Očakáva a potrebuje našu dôveru, že jeho srdce je skutočne naším útočišťom. Všetci ho dnes môžeme potešiť svojou dôverou.

      Táto dôvera sa netýka len nás, často ju potrebujeme, keď máme strach o našich blízkych. Rodičia a starí rodičia si napríklad robia starosti o vieru ich detí a vnúčat. Modlite sa za nich, aby počuli hlas najhlbšej túžby ich srdca. 

      Srdce plné lásky, v teba skladám všetku svoju dôveru. Obávajúc sa svojich slabostí, spolieham sa vo všetkom na tvoju dobrotu. Ježišu, zverujem tvojmu Srdcu môj strach, moju úzkosť, moju chorobu, moju najväčšiu starosť, moje deti, moju rodinu, všetko ťažké v mojom živote...

      Počítam s tebou, zverujem ti seba, som v tvojich rukách, v bezpečí tvojho Najsvätej­šieho Srdca. Amen 

       

       

       

       

       

       

       

      Zo zjavení sv. Margity, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom ustálilo dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

      1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
      2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
      3. Poteším ich v trápeniach.
      4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
      5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
      6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
      7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
      8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
      9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
      10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
      11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
      12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

      Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v Teba dôverujem." (Ján Pavol II.)

     • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

     • PRIKÁZANÝ SVIATOK

      Katolícka cirkev vo štvrtok 3. júna oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý je známy aj ako Božie Telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii. Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

       

      OZNAMY

      Rímskokatolícka cirkev -Farnosť Žiar nad Hronom, kostol Povýšenia sv. Kríža

      Na slávnosť Božieho Tela budú dve sv. omše – ráno o 07:00 a večer o18:00. Z dôvodu  pandemických opatrení bude po rannej sv. omši krátka adorácia a po večernej sv. omši dlhšia adorácia. Klasická liturgia pri oltárikoch nebude.

      Farnosť Sedembolestnej P. Márie

      Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, sv. omše budú ráno o 9:00  a o 17:00. Pri večernej omši spravíme aj Eucharistickú procesiu k oltárikom s požehnaním.

     • Nanebovstúpenie Pána

     • Vo štvrtok 13. mája oslávi celý kresťanský svet sviatok Nanebovstúpenia Pána. Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého.Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

      Ježiš, keď opúšťal tento svet a šiel od svojich do „neba“, pustil sa smerom hore. To, čo je živé, môže sa dvíhať smerom nahor, to, čo je mŕtve, padá dolu k zemi. Božie zjavenie pozýva nás kresťanov mať zvláštny vzťah k nebu – tam hore. Ježiš tam šiel pripraviť nám miesto a vráti sa po nás. Tam je naša vlasť. Tam si máme zhromažďovať poklady, ktoré nepodliehajú ani strate, ani skaze, ani inflácii. Srdcia máme mať upriamené na nebo. Toto upriamenie na nebo dá nášmu životu orientáciu, aby sme vedeli, odkiaľ sme a kam smerujeme, aby náš život nebol len bezcieľnym túlaním sa, blúdením v priestore a čase. Ktosi múdry raz povedal: „Bez neba nad našimi hlavami by sa zem pod našimi nohami začala triasť.“Kresťan má mať srdce upriamené k nebu, ale oči nech hľadia na zem, ktorú sme dostali ako dar, aby sme na nej žili svoj život, ale aj ako poslanie, aby sme tu konali misiu… Potrebujeme aj nebo nad hlavou, ale aj zem pod nohami. Keby nám jedno z toho chýbalo, bolo by s nami zle.Pre katolíkov je Nanebovstúpenie Pána prikázaným sviatkom, a teda v tento deň sa majú zúčastniť na svätej omši.

     • Máj – mesiac Panny Márie

     • Kvetinky májové, Márii sa kloňte,

      zvončeky hájové, Márii zazvoňte,

      vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne,

      proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne.

      Mesiac MÁJ oddávna sa v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. Je venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. Celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslava jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániach.Májová pobožnosť má svoj pôvod v 18. storočí v Taliansku a odtiaľ sa postupne rozšírila aj do iných krajín Európy a potom do celého kresťanského sveta.Ako na jar vyráža zeleň, aj mariánsky mesiac môže byť pre nás začiatkom nového duchovného života. Môže to byť príležitosť stvárňovať si podľa vzoru Panny Márie svoj duchovný charakter a vychovávať vnútorného človeka. Sme to, čo z nás urobili naše matky. Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít Grignion z Montfortu (17. stor.) nás uisťuje, že s Pannou Máriou sa za jeden mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za mnoho rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino kráľovstvo, pr&i acute;de aj kráľovstvo Kristovo. Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak sa budeme usilovať stále väčšmi milovať Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných.Dánsky básnik Jörgenson o svojom obrátení z luteránstva a ateizmu na katolícku vieru hovorí toto: "Moja matka každý večer čítavala celej rodine jednu stránku z Biblie. Prv než som šiel spať, modlieval som sa kľačiačky pri posteli modlitbu Otčenáš. Raz, ako som tak kľačal v mesačnom svetle, pripojil som k Otčenášu aj modlitbu Zdravas Mária. Našiel som túto modlitbu náhodou v jednej knihe. Táto modlitba sa mi veľmi zapáčila. Môžem povedať, že ma obrátila na pravú katolícku vieru práve modlitba Zdravas Mária. Prostredníctvom Matky Márie som sa vrátil k Matke - katolíckej Cirkvi."Tento významný spisovateľ je známy ako autor životopisov svätých. Jeden z týchto životopisov sa začína slovami: "Na počiatku bola matka... Dieťa sa stáva tým, čím je matka. Tým, čím chce matka, aby sa stalo... Dieťa bude sväté, ak sa matka orientuje na Boha, ak kráča po Božej ceste..."A tak v tomto mariánskom mesiaci prejavme každý svojím vlastným spôsobom patričnú úctu Matke Syna Božieho i našej nebeskej Matke Panne Márii.

     • Poplatok za obedy - máj 2021

     •  

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy    zamestnanci     120                         1,13 x 21 = 23,73 €

      Deti do 5 rokov                220                         1,37 x 21 = 28,77 €

      Predškoláci                       320                         0,17 x 21 =   3,57  €

       

       Cudzí                                 420                               2,95 obed €

       

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Oznam!

     • Vážení rodičia, milí žiaci 5.-7. ročníkov!


      Od pondelka 26. 04. 2021 sa obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch 2. stupňa ZŠ.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa adaptačného rozvrhu hodín – ktorý je na webovej stránke školy.

      Na obedy sú prihlásení všetci žiaci 5.-7. roč. Kto nemá záujem o obed, musí sa odhlásiť cez EduPage alebo telefonicky 045/6722867.

      Podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie:

      - negatívny výsledok testu žiaka /zatiaľ stále platí 7 dní/  

      - jedného zákonného zástupcu, žijúceho v spoločnej domácnosti /+ výnimky/.

      - Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez EDUPAGE – príloha 8a)

      Pre zjednodušenie odovzdávania tohto dokumentu Vám odporúčame využiť aplikáciu Edupage (na webovej stránke školy vpravo nájdete video návod Ako zadať vyhlásenie o bezinfekčnosti cez počítač alebo mobil. Iba miesto formulára na obrázkoch použijete formulár 8a určený pre II. stupeň), alebo budete využívať formulár Vyhlásenie o bezinfekčnosti (docx).

      Žiak pri  vstupe do budovy školy absolvuje ranný filter - meranie telesnej teploty a dezinfekciu rúk. Podľa vyhlášky 175 ÚVZ SR § 2, bod 3 - použitie respirátora podľa ods. 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení.

      Ak žiak/zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie:

      Podmienky evidovania neprítomnosti žiakov na prezenčnom vyučovaní z dôvodu neabsolvovania testovania (pdf)


      Veľmi si vážime vašu ústretovosť a pochopenie v prospech zdravia detí i celých rodín.

      S Božou pomocou, v pokoji a bezpečnej prevencii to spolu zvládneme.

       

                                                                                                                                        Vedenie školy


      Mesto ZH ide zriaďovať na víkend - 24. - 25. 04. 2021 len jedno odberové miesto na štvrtej ZŠ. Testovacie miesto na gymnáziu je už zrušené!

      Na objednanie:

      •  DEJ, s.r.o. (MsKC) - SNP 119, Pon. – Ned. od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
      •  NEMOCENSKÁ BB (Dom kultúry vchod od tržnice) Nám. Matice slovenskej 406/23, Pon. – Ned. od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
      •  MediPack s.r.o., Priemyselná 37, Pon. – Ned. od 8:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00
      • Červený kríž (Radničná reštaurácia) - Š. Moysesa 46, Pon. – Sob. od 8:00 - 12:00  a 13:00 - 17:00
      • Nemocnica Svet zdravia a.s., Sládkovičova 11, Pon. - So od 8:00 - 16:00

      Bez objednania:

      • RÚVZ, Ul. Cyrila a Metoda 257/25, Ut – Štv. od 9:00 - 11:00

      Na test sa môžete objednať tu: korona.gov.sk

     • Oznam!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 (Rozhodnutie ministra od 19.4. (pdf))

       

      sa  od 19.4.2021 obnovuje povinné prezenčné vyučovanie

      v 8. a 9. ročníku ZŠ.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Podmienky nástupu:

       

      1. Potvrdenie  o negatívnom  teste  žiaka a jedného zo zákonných zástupcov, žijúcich v spoločnej domácnosti so žiakom, nie starším ako 7 kalendárnych dní.

      2. Odovzdať triednemu učiteľovi tlačivo Čestné vyhlásenie: Čestné vyhlásenie II. stupeň (docx). Ak vypĺňate toto vyhlásenie elektronicky prostredníctvom EduPage, je v zozname vyhlásení označené ako Príloha č. 8/a.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Možnosti testovania:

       

      Online registrácia a informácie pre skríningové testovanie v Žiari nad Hronom

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Ranný filter:

       

      Pri vstupe do budovy školy žiak absolvuje - meranie telesnej teploty a dezinfekciu rúk.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Respirátor, rúško:

       

      Žiaci II. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR z 15.4.2021 používať vo vnútorných priestoroch školy respirátor alebo rúško. Použitie respirátora možno nahradiť použitím rúška (odporúčame pribaliť aj náhradné rúško pre prípad potreby).

      Vyhláška ÚVZ SR z 15.4.2021 (pdf)

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Obedy:

       

      Žiaci 8. a 9. ročníka sú automaticky prihlásení na obed v ŠJ. Ak nemáte záujem o stravovanie v ŠJ, je potrebné obed si vopred odhlásiť.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Rozvrh:

       

      Vyučovanie bude prebiehať podľa adaptačného rozvrhu hodín – o ktorom Vás poinformujú triedni učitelia.

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Regionálny COVID automat:

       

      MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Ak žiak/zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie:

       

      Podmienky evidovania neprítomnosti žiakov na prezenčnom vyučovaní z dôvodu neabsolvovania testovania (pdf)

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Žiaci 5. – 7. ročníka zostávajú doma a naďalej pokračujú v dištančnom/online vzdelávaní.

       

      Veľmi si vážime vašu ústretovosť a pochopenie v prospech zdravia detí i celých rodín.

      S Božou pomocou, v pokoji a bezpečnej prevencii to spolu zvládneme.

       

                                                                                                                                        Vedenie školy

     • Sviatok Božieho milosrdenstva

     • Prvá nedeľa po Veľkej noci je sviatkom Božieho milosrdenstva.

      Tento sviatok je v dnešnej dobe veľmi dôležitou výzvou pre každého človeka.  Sviatok sprostredkovala priamo od Pána Ježiša sestra Faustína Kowalská, ktorej sa zjavil a odkázal svetu veľmi dôležité skutočnosti o Božej láske a zľutovaní.

      Keď pápež Ján Pavol II. kanonizoval sestru Faustínu, v rovnaký deň prekvapil celý svet zavedením Nedele Božieho milosrdenstva ako sviatku pre celú Cirkev. O tomto dni Ján Pavol II. povedal: „Toto je najšťastnejší deň môjho života!“

      Pápež Ján Pavol II. zomrel na vigíliu Božieho milosrdenstva. Aj  z týchto dôvodov jeho svätorečenie pripadlo práve na tento sviatok.

      O zavedenie tohto sviatku poprosil Pán Ježiš sv. Faustínu v niekoľkých zjaveniach. Spasiteľ opäť vyjadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda. Počas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz vyslovil veľký prísľub spojený so slávením sviatku Milosrdenstva: „Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov.“

      Sviatku Božieho milosrdenstva má podľa zjavení sestre Faustíne predchádzať deviatnik, pozostávajúci z korunky k Božiemu milosrdenstvu, ktorý sa má začať na Veľký piatok.

      Ježiš požiadal svoju dôverníčku, aby povedala ostatným, že sviatok Božieho milosrdenstva vytryskol z jeho vnútra pre potechu celého sveta.

      Sviatok Milosrdenstva má byť nielen dňom všeobecného uctievania Boha v tomto tajomstve, ale aj dňom milosti pre všetkých ľudí, zvlášť pre hriešnikov. Lebo Pán Ježiš spojil s týmto sviatkom veľké prisľúbenia. Najväčšie z nich spojil so svätým prijímaním, prijatým v tento deň ‒ je to prisľúbenie „úplného odpustenia hriechov i trestov“, čiže taká milosť, akú dostávame len vo sviatosti svätého krstu. Veľkosť tohto sviatku je aj v tom, že všetci, dokonca tí, ktorí sa v tom dni iba obracajú, si môžu vyprosiť každú milosť, ak je to v zhode s Božou vôľou.

      Podstatou úcty k Božiemu milosrdenstvu a apoštolátu je svedectvo života v duchu detskej dôvery v Božiu dobrotu a všemohúcnosť, ako aj činná láska k blížnemu.

      Sme radi, že sviatok Božieho milosrdenstva slávime aj v našej škole, kedy sú v našej kaplnke hody. I tento rok pozývame všetkých k duchovnému spojeniu v modlitbe korunky o 15:00 hod. Preukazujme si navzájom skutky milosrdenstva, aby sme raz sami Božie milosrdenstvo obsiahli.

     • OZNAM!

     • Poplatok za obedy - apríl 2021

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy    zamestnanci     120                           1,13 x 19 =  21,47 €

      Deti do 5 rokov                220                           1,37 x 19 =  26,03 €

      Predškoláci                      320                           0,17 x 19 =   3,23 €

       

      Obedy cudzí                   420                            2,95 € /obed

      Uhradiť na č. účtu: SK55 0200 0000 0041 1263 0953

       

       

     • Oznam

     • Antigénový test s dlhšou platnosťou

      Výsledkom negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR testu z obdobia od 1. do 4. apríla sa bude môcť verejnosť preukázať až do 11. apríla, a to i tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testov nie starších ako sedem dní.

      Návrat do škôl

      Vyučovanie detí v našej škole bude po veľkonočných prázdninách prebiehať podľa ministerstvom zverejneného materiálu "Návrat do škôl 2021", momentálne aktualizovaného k 8.3.2021. Ak nastane v priebehu nasledujúcich dní zo strany ministerstva zmena, budeme Vás včas informovať na našej webovej stránke.

      Rozhodnutie ministra o predĺžení súčasného spôsobu vyučovania do 11.4.2021