• Zmena termínu distribúcie AG samotestov

     • Dobrý deň, vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

      dávame Vám na vedomie, že vzhľadom na enormne vysoký záujem o testy na domáce samotestovanie nevieme pre Vás v súčasnosti zabezpečiť objednané testy. Zaslali  sme novú požiadavku na MŠVVŠ SR. Po doručení testov Vás budeme o termíne a mieste vydávania testov ihneď informovať.

      V prípade, že ešte budete mať nové požiadavky, môžete ich e-mailom nahlásiť na odbor školstva Okresného úradu Banská Bystrica.

      Ďakujeme za pochopenie

      S pozdravom

      Mgr. Adrián Líška

      oddelenie OaMČ | odbor školstva | Okresný úrad Banská Bystrica

      https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

     • Oznam! - POZOR ZMENA! Balíčky sa našej škole neušli pre veľký záujem. Budú doskladnené a dáme Vám včas vedieť!

     • Vážení rodičia!

      V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM v školskom roku 2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR zisťujeme Váš záujem o balíček 25 ks AG testov pre domáce samotestovanie žiaka, ktoré sa robí s krátkymi tyčinkami na konci nosa. Odporúča sa, aby test žiaci absolvovali pred nástupom do školy, potom v pondelky a štvrtky a v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19. Zákonní zástupcovia, ktorí vyznačia v dotazníku na uvedenom linku: https://forms.gle/cbPYbTKEBMjrfccn7  záujem o balíček AG testov, si ich prídu prevziať dňa 31.8.2021 (utorok) v čase od 7:00 do 17:00 hod. do vestibulu školy a zároveň podpíšu preberací protokol.

      Ďakujeme za ochotu a spoluprácu v záujme prevencie a bezpečného fungovania školy.

      S pozdravom vedenie školy.

     • Poplatok za obedy – september 2021 - oznam!

     • Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy    zamestnanci     121                            1,13 x 20 = 22,60 €

      Deti do 5 rokov                221                            1,37 x 20 = 27,40 €

      Predškoláci                       321                            1,37 x 20 =  27,40 €

      Cudzí                                  421                            2,95 x 20 =  59,00 €

       Žiaci          I.st.                  521                             1,15 x 20 = 23,00 €

                                  + 2 € réžia- paušálna platba  spolu  25 €

                         II.st.                 621                             1,23 x 20 = 24,60  €                                                                      

                                  + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 26,60 €

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

      Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu. VĎAKA!

     • Oznam - poplatok za obedy!

     • Vážení rodičia,

      od 1. augusta 2021 vstupuje do platnosti novela zákona o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorou sa rušia tzv. obedy zadarmo v školských stravovacích zariadeniach.

       

      Nárok na túto dotáciu budú mať po novom len žiaci:

      •       z rodín v hmotnej núdzi
      •       z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
      •       z rodín, kde si rodičia neuplatňujú nárok na daňový bonus (napr. rodičia bez príjmov zo závislej činnosti, ale poberajúci len niektoré iné dávky sociálneho zabezpečenia – dôchodky, materské a rodičovské príspevky, opatrovateľské a pod.).

      Ostatní prihlásení žiaci budú obedy uhrádzať v plnej výške.

      Zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy) prihlasuje dieťa na stravu do ŠJ vypísaním prihlášky na stravovanie a odovzdaním do ŠJ.

      Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje:

      a) výšku príspevku na nákup potravín (stravné);

      b) výšku príspevku na režijné náklady (RN);

      c) podmienky úhrady v školskej jedálni.

      Výška príspevku na nákup potravín:

      materská škola: 

      1,37 €/obed,   27,40 € /mesačne

      základná škola:

      - 1. stupeň = 1,15 €/obed, 23,00 €/mesačne + 2 € za režijné náklady - SPOLU: 25 €

      - 2. stupeň = 1,23€/obed, 24,60 €/mesačne + 2 € za režijné náklady  - SPOLU: 26,60 €

       

      Výšku príspevku na režijné náklady – zákonný zástupca žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni paušálne sumou 2 €/mesiac, ak žiak v kalendárnom mesiaci odoberie minimálne jedno hlavné jedlo.

       

      Podmienky úhrady v školskej jedálni:

      - len bezhotovostne na účet ŠJ; 

      - vždy vopred 25. deň v mesiaci na ďalší mesiac (doporučujeme nastaviť si trvalý platobný príkaz od 25. 8.    do 25. 5.; v júni a júli sa na prázdniny v ZŠ neplatí - platí iba MŠ);

       

      Od 1.10.2021 bude možné zakúpiť žiakom aj desiatu v našej školskej jedálni. Viac informácií  poskytneme         v mesiaci september 2021.

       

       

     • Návšteva Svätého Otca na Slovensku

     • 12.-15. september 2021

      "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom"

      Motto návštevy pápeža Františka na Slovensku

      Harmonogram

      Dátumy a miesta návštevy

      Nedeľa 12. septembra 2021

      Bratislava

      15:30

      Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

      15:30

      Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave

      16:30

      Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave - Príhovor Svätého Otca

      17:30

      Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

      Pondelok 13. septembra 2021

      Bratislava

      09:15

      Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave

      09:30

      Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v "Zlatom salóne" Prezidentského paláca v Bratislave

      10:00

      Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave - Príhovor Svätého Otca

      10:45

      Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave - Príhovor Svätého Otca

      16:00

      Súkromná návšteva centra "Betlehem" v Bratislave

      16:45

      Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave - Príhovor Svätého Otca

      18:00

      Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

      18:15

      Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

      Utorok 14. septembra 2021

      Bratislava - Košice - Prešov - Košice - Bratislava

      08:10

      Odlet do Košíc

      09:00

      Prílet na letisko v Košiciach

      10:30

      Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove - Homília Svätého Otca

      16:00

      Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach - Pozdrav Svätého Otca

      17:00

      Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach - Príhovor Svätého Otca

      18:30

      Odlet do Bratislavy

      19:30

      Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

      Streda 15. septembra 2021

      Bratislava - Šaštín - Bratislava

      9:10

      Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

      10:00

      Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne - Homília Svätého Otca

      13:30

      Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

      13:45

      Odlet do Ríma

       

      Viac informácií na:

       

      https://navstevapapeza.sk/sk

      https://www.facebook.com/stretnipapeza
      https://www.instagram.com/stretni_papeza/

       

     • Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

     • Dávame Vám na vedomie informáciu z ÚP v BB:


      Dobrý deň,

      v nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021 Vám v prílohe zasielame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.

      S cieľom urýchliť proces posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste zákonných zástupcov detí, ktorým je dotácia na stravu z tohto titulu už poskytovaná v roku 2021 informovali, že:

      - je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť na sekretariát Vašej cirkevnej školy.  

       Ďakujeme za spoluprácu.

       Mgr. Eva Chmelová

      referent Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Odbor sociálnych vecí

     • Milí žiaci,

     • prajeme Vám,  aby ste prežili príjemné a veselé prázdniny, veľa zdravia a Božiu ochranu pred každým zlom, aby sme sa oddýchnutí spolu stretli v našej škole a pokračovali v rozvíjaní diela, ktoré sme tu začali. 

      vedenie školy

     • Katolícka cirkev oslávi sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla, prikázaný sviatok

      • Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov, je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi, ktorý sa oslavuje každoročne 29. júna.

       Svätí Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Naši predkovia ich nazývali apoštolskými kniežatami. Vyjadrovali tým ich výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a v prvotnej Cirkvi.

       Svätý Peter, pôvodným menom Šimon, sa narodil v Palestíne. V dospelom veku býval v meste Kafarnaume. Bol bratom apoštola Ondreja. Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter, t. j. Skala, na ktorej založil svoju cirkev. Býva zobrazený ako nositeľ kľúčov od nebeského kráľovstva.

       Peter najprv hlásal evanjelium v Palestíne, potom v Antiochii, v Korinte a napokon v Ríme, kde bol aj ukrižovaný dolu hlavou v roku 67 alebo už v roku 64.

       Svätý Pavol, pôvodným menom Šavol, sa narodil v meste Tarzus v Malej Ázii. Jeho rodičia sa hlásili k triede farizejov a mali rímske občianstvo. Ich syn bol zbožný a nadaný, preto ho poslali do Jeruzalema na štúdiá, kde ho učil slávny Gamaliel. Najprv bol prenasledovateľom kresťanov. Neskôr však prijal kresťanskú vieru a stal sa veľkým misionárom medzi pohanmi. Zobrazovaný býva pri poprave mečom, jeho znakom je kniha alebo zvitky posolstiev. Tradícia hovorí, že Petra ukrižovali dolu hlavou v Ríme na Vatikánskom vŕšku a Pavol ako rímsky občan bol sťatý pri Ostijskej bráne.

      • 29. 6. 2021  ‒ 8:30 slávnostná sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

     • Oznam!

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      na základe odporúčania RÚVZ bude z dôvodu vysokých teplôt od  22.6.2021 /utorok/ skrátené vyučovanie podľa rozvrhu do 12.00 hod. 1. aj 2. stupeň.

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2021

     • 11. júna 2021 Cirkev po celom svete slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

      Sviatok Najsvätejšieho Srdca nám pripomína, že Boh nás miloval ako prvý. On nás vždy čaká, aby nás prijal do svojho srdca, do svojej lásky. (Tvít pápeža Františka 8. júna 2018)

      Celý mesiac jún je zasvätený osobitnej úcte k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Božské srdce Ježiša Krista vyjadruje celý jeho vnútorný vzťah lásky k ľudstvu. Srdce symbolicky predstavuje podstatu ľudskej bytosti. Srdce sa všeobecne stalo symbolom lásky. Boh nám daroval svoje srdce lásky, aby sme mohli žiť. Jeho Srdce bije pre nás. Je plné dobroty a láskavosti, trpezlivé a milosrdné. Je prameňom života a svätosti.

      Ježiš očakáva od nás viac než len úctu a modlitbu k jeho Srdcu. Očakáva a potrebuje našu dôveru, že jeho srdce je skutočne naším útočišťom. Všetci ho dnes môžeme potešiť svojou dôverou.

      Táto dôvera sa netýka len nás, často ju potrebujeme, keď máme strach o našich blízkych. Rodičia a starí rodičia si napríklad robia starosti o vieru ich detí a vnúčat. Modlite sa za nich, aby počuli hlas najhlbšej túžby ich srdca. 

      Srdce plné lásky, v teba skladám všetku svoju dôveru. Obávajúc sa svojich slabostí, spolieham sa vo všetkom na tvoju dobrotu. Ježišu, zverujem tvojmu Srdcu môj strach, moju úzkosť, moju chorobu, moju najväčšiu starosť, moje deti, moju rodinu, všetko ťažké v mojom živote...

      Počítam s tebou, zverujem ti seba, som v tvojich rukách, v bezpečí tvojho Najsvätej­šieho Srdca. Amen 

       

       

       

       

       

       

       

      Zo zjavení sv. Margity, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom ustálilo dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

      1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
      2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
      3. Poteším ich v trápeniach.
      4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
      5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
      6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
      7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
      8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
      9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
      10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
      11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
      12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

      Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v Teba dôverujem." (Ján Pavol II.)

     • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

     • PRIKÁZANÝ SVIATOK

      Katolícka cirkev vo štvrtok 3. júna oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý je známy aj ako Božie Telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii. Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

       

      OZNAMY

      Rímskokatolícka cirkev -Farnosť Žiar nad Hronom, kostol Povýšenia sv. Kríža

      Na slávnosť Božieho Tela budú dve sv. omše – ráno o 07:00 a večer o18:00. Z dôvodu  pandemických opatrení bude po rannej sv. omši krátka adorácia a po večernej sv. omši dlhšia adorácia. Klasická liturgia pri oltárikoch nebude.

      Farnosť Sedembolestnej P. Márie

      Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, sv. omše budú ráno o 9:00  a o 17:00. Pri večernej omši spravíme aj Eucharistickú procesiu k oltárikom s požehnaním.

     • Nanebovstúpenie Pána

     • Vo štvrtok 13. mája oslávi celý kresťanský svet sviatok Nanebovstúpenia Pána. Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého.Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

      Ježiš, keď opúšťal tento svet a šiel od svojich do „neba“, pustil sa smerom hore. To, čo je živé, môže sa dvíhať smerom nahor, to, čo je mŕtve, padá dolu k zemi. Božie zjavenie pozýva nás kresťanov mať zvláštny vzťah k nebu – tam hore. Ježiš tam šiel pripraviť nám miesto a vráti sa po nás. Tam je naša vlasť. Tam si máme zhromažďovať poklady, ktoré nepodliehajú ani strate, ani skaze, ani inflácii. Srdcia máme mať upriamené na nebo. Toto upriamenie na nebo dá nášmu životu orientáciu, aby sme vedeli, odkiaľ sme a kam smerujeme, aby náš život nebol len bezcieľnym túlaním sa, blúdením v priestore a čase. Ktosi múdry raz povedal: „Bez neba nad našimi hlavami by sa zem pod našimi nohami začala triasť.“Kresťan má mať srdce upriamené k nebu, ale oči nech hľadia na zem, ktorú sme dostali ako dar, aby sme na nej žili svoj život, ale aj ako poslanie, aby sme tu konali misiu… Potrebujeme aj nebo nad hlavou, ale aj zem pod nohami. Keby nám jedno z toho chýbalo, bolo by s nami zle.Pre katolíkov je Nanebovstúpenie Pána prikázaným sviatkom, a teda v tento deň sa majú zúčastniť na svätej omši.

     • Máj – mesiac Panny Márie

     • Kvetinky májové, Márii sa kloňte,

      zvončeky hájové, Márii zazvoňte,

      vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne,

      proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne.

      Mesiac MÁJ oddávna sa v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. Je venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. Celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslava jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániach.Májová pobožnosť má svoj pôvod v 18. storočí v Taliansku a odtiaľ sa postupne rozšírila aj do iných krajín Európy a potom do celého kresťanského sveta.Ako na jar vyráža zeleň, aj mariánsky mesiac môže byť pre nás začiatkom nového duchovného života. Môže to byť príležitosť stvárňovať si podľa vzoru Panny Márie svoj duchovný charakter a vychovávať vnútorného človeka. Sme to, čo z nás urobili naše matky. Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít Grignion z Montfortu (17. stor.) nás uisťuje, že s Pannou Máriou sa za jeden mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za mnoho rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino kráľovstvo, pr&i acute;de aj kráľovstvo Kristovo. Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak sa budeme usilovať stále väčšmi milovať Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných.Dánsky básnik Jörgenson o svojom obrátení z luteránstva a ateizmu na katolícku vieru hovorí toto: "Moja matka každý večer čítavala celej rodine jednu stránku z Biblie. Prv než som šiel spať, modlieval som sa kľačiačky pri posteli modlitbu Otčenáš. Raz, ako som tak kľačal v mesačnom svetle, pripojil som k Otčenášu aj modlitbu Zdravas Mária. Našiel som túto modlitbu náhodou v jednej knihe. Táto modlitba sa mi veľmi zapáčila. Môžem povedať, že ma obrátila na pravú katolícku vieru práve modlitba Zdravas Mária. Prostredníctvom Matky Márie som sa vrátil k Matke - katolíckej Cirkvi."Tento významný spisovateľ je známy ako autor životopisov svätých. Jeden z týchto životopisov sa začína slovami: "Na počiatku bola matka... Dieťa sa stáva tým, čím je matka. Tým, čím chce matka, aby sa stalo... Dieťa bude sväté, ak sa matka orientuje na Boha, ak kráča po Božej ceste..."A tak v tomto mariánskom mesiaci prejavme každý svojím vlastným spôsobom patričnú úctu Matke Syna Božieho i našej nebeskej Matke Panne Márii.

     • Poplatok za obedy - máj 2021

     •  

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy    zamestnanci     120                         1,13 x 21 = 23,73 €

      Deti do 5 rokov                220                         1,37 x 21 = 28,77 €

      Predškoláci                       320                         0,17 x 21 =   3,57  €

       

       Cudzí                                 420                               2,95 obed €

       

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Oznam!

     • Vážení rodičia, milí žiaci 5.-7. ročníkov!


      Od pondelka 26. 04. 2021 sa obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch 2. stupňa ZŠ.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa adaptačného rozvrhu hodín – ktorý je na webovej stránke školy.

      Na obedy sú prihlásení všetci žiaci 5.-7. roč. Kto nemá záujem o obed, musí sa odhlásiť cez EduPage alebo telefonicky 045/6722867.

      Podmienkou nástupu na prezenčné vyučovanie:

      - negatívny výsledok testu žiaka /zatiaľ stále platí 7 dní/  

      - jedného zákonného zástupcu, žijúceho v spoločnej domácnosti /+ výnimky/.

      - Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez EDUPAGE – príloha 8a)

      Pre zjednodušenie odovzdávania tohto dokumentu Vám odporúčame využiť aplikáciu Edupage (na webovej stránke školy vpravo nájdete video návod Ako zadať vyhlásenie o bezinfekčnosti cez počítač alebo mobil. Iba miesto formulára na obrázkoch použijete formulár 8a určený pre II. stupeň), alebo budete využívať formulár Vyhlásenie o bezinfekčnosti (docx).

      Žiak pri  vstupe do budovy školy absolvuje ranný filter - meranie telesnej teploty a dezinfekciu rúk. Podľa vyhlášky 175 ÚVZ SR § 2, bod 3 - použitie respirátora podľa ods. 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade žiakov v škole alebo v školskom zariadení.

      Ak žiak/zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie:

      Podmienky evidovania neprítomnosti žiakov na prezenčnom vyučovaní z dôvodu neabsolvovania testovania (pdf)


      Veľmi si vážime vašu ústretovosť a pochopenie v prospech zdravia detí i celých rodín.

      S Božou pomocou, v pokoji a bezpečnej prevencii to spolu zvládneme.

       

                                                                                                                                        Vedenie školy


      Mesto ZH ide zriaďovať na víkend - 24. - 25. 04. 2021 len jedno odberové miesto na štvrtej ZŠ. Testovacie miesto na gymnáziu je už zrušené!

      Na objednanie:

      •  DEJ, s.r.o. (MsKC) - SNP 119, Pon. – Ned. od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
      •  NEMOCENSKÁ BB (Dom kultúry vchod od tržnice) Nám. Matice slovenskej 406/23, Pon. – Ned. od 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
      •  MediPack s.r.o., Priemyselná 37, Pon. – Ned. od 8:00 - 13:00 a 14:00 - 17:00
      • Červený kríž (Radničná reštaurácia) - Š. Moysesa 46, Pon. – Sob. od 8:00 - 12:00  a 13:00 - 17:00
      • Nemocnica Svet zdravia a.s., Sládkovičova 11, Pon. - So od 8:00 - 16:00

      Bez objednania:

      • RÚVZ, Ul. Cyrila a Metoda 257/25, Ut – Štv. od 9:00 - 11:00

      Na test sa môžete objednať tu: korona.gov.sk