• Slávnosť Všetkých svätých- prikázaný sviatok

     •  

           1.novembra si veriaci počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista.

           Od roku 1994 je 1.november na Slovensku dňom pracovného pokoja. Veriaci v tento deň spomínajú aj na príbuzných či predkov, ktorí neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom a vedeli sa obetovať za iných. Zároveň sa modlia ku všetkým svätým. Cirkev oddávna spája s týmto sviatkom nádej na vzkriesenie. Kňazi zvyčajne pripomínajú, že tento deň má byť dňom radosti a nádeje, nie strachu či smútku. Snažme sa žiť tak, aby sme raz aj my boli pripočítaní k zástupu svätých v nebi.

       

      Spomienka na všetkých verných zosnulých

       

           Na 2. novembra pripadá Spomienka na všetkých verných zosnulých, ľudovo známa ako Dušičky.

      Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novembra pre nich získať. Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, teda tresty. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti. Duše trpiace v očistci označujeme ako Cirkev trpiacu.

            Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých. Spomienkou na nich im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej. Nezabudnime, že najviac im pomôžeme svojimi modlitbami a obetami.

       

     • OZNAM!

     • Poplatok za obedy – november 2021

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy    zamestnanci     121                         1,13 x 20 = 22,60 €

      Deti do 5 rokov                221                         1,37 x 20 = 27,40 €

      Predškoláci                       321                         1,37 x 20 =   27,40 €

      Cudzí                                  421                          2,95 x 20 =  59,00 €

       Žiaci          I.st.                  521                         1,15 x 20 = 23,00 €

                                           + 2 € réžia- paušálna platba     spolu 25 €                                                                                                                                                              

                         II.st.                 621                           1,23 x 20 = 24,60 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba    spolu 26,6 €

         DESIATA   I. a II. st.     0,60    €    x  20  =   12 €                                                                           

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Úprava povinnosti žiakov nosiť ochranu horných dýchacích ciest počas vyučovania!

     • Vyhláška 250/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR upravuje od 4.10.2021 povinnosť žiakov  nosiť ochranu horných dýchacích ciest. Žiak počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede nie je povinný nosiť rúško, či respirátor. Táto povinnosť mu však opätovne vzniká pri opustení triedy a pri pohybe v spoločných priestoroch školy.

      Nová vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest vyšla vo Vestníku vlády SR tu:

      ttps://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_250.pdf

      Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.

      Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      Téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva. K úprave vo vyhláške sme pristúpili po dôkladnom medziodborovom zvážení dlhodobej záťaže najmenších detí, miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dopadu na mladšie školopovinné deti. Odborníci sa rozhodli pre cestu vyváženého kontrolovaného rizika (uzavretý kolektív) a psychosociálneho benefitu pre deti.

      Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

     • Október – mesiac modlitby sv. ruženca

     • Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

      Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali Európu Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divých a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo.
      Neskôr počas dňa pápež zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú. Tento rok si ju pripomenieme  7. októbra 2020.

      Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”

      Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

      Aj tento rok sa môžu deti spojiť v modlitbe, kdekoľvek sa nachádzajú – 18. októbra o 9.00.

      V posledných rokoch zapojení svedčia o sile detinskej modlitby, o radosti detí a hlbokom duchovnom zážitku, ktorý zanechala ich modlitba u dospelých spolupracovníkov v mnohých školách a skupinách na celom svete.

      Zapojte sa aj vy so svojim stretkom a pripojte sa tak k celosvetovému spoločenstvu!

      Viac informácií a materiálov nájdete na stránke www.miliondeti.sk

     • Fotosúťaž

     •  Fotografie posielajte prostredníctvom formulára na https://skr.sk/VWbAe do 25.10.2021 23:59.

      Formulár je možné odoslať len po prihlásení školskou mailovou adresou meno.priezvisko@zssmzh.edu.sk

     • BIELA PASTELKA

     • Podporiť nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom verejnej zbierky Biela pastelka môžete aj v našej škole príspevkom do pokladničky v piatok 24. septembra  2021.

      Ďakujeme!

     • EURÓPSKY TÝŽDEŇ JAZYKOV v našej škole

     • Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001 si v našej škole pripomíname celý týždeň od 21.9. do  24.9.2021.

      Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      Jazyky sú v nepretržitom vzájomnom kontakte a mnohými spôsobmi na seba vplývajú: v minulosti angličtina prebrala veľa slov a výrazov z iných jazykov, dnes európske jazyky naopak preberajú mnohé slová z angličtiny.

      Jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

      V našej škole si tento deň budeme pripomínať celý týždeň podobným spôsobom ako minulý rok. Každý deň sa bude v školskej jedálni variť jedlo typické pre určitú európsku krajinu. Pesničky v jazyku tej istej krajiny vám spríjemnia niekoľko prestávok počas dňa.

      Máte tiež možnosť zapojiť sa do súťaže. Pre žiakov 2. stupňa budú každý deň pripravené kvízové otázky venované príslušnej krajine. Lístok s odpoveďami, svojím menom, priezviskom a triedou je potrebné vhodiť do krabice umiestnenej na chodbe, kde sa nachádza kabinet anglického jazyka.

      Žiaci 1. stupňa budú mať jednoduchšiu úlohu – napísať na lístok názov krajiny daného dňa, svoje meno, priezvisko a triedu.

      Zo správnych odpovedí budú vyžrebovaní 3 žiaci z každého stupňa, ktorí budú odmenení hodnotnými cenami.

      Nech sa vo vás rozvíja nielen chuť učiť sa cudzie jazyky, ale aj hrdosť na našu rodnú slovenčinu.

     • Svedectvá a pocity našich žiakov zo stretnutia s pápežom Františkom

     • Krásny sviatok Povýšenia Sv. Kríža sme prežili 14.9.2021 v Košiciach na stretnutí so Sv. Otcom Františkom. Nádherné slová Sv. Otca mladým boli slová otca, ktorý sa stará a hlavne bezhranične miluje svoje deti.

      Slová, ktoré sa ma najviac dotkli:

      Boh vždy odpúšťa! Nechodím na spoveď ako potrestaná, ktorá sa musí pokoriť, ale ako dieťa, ktoré beží do Otcovho objatia!

      Láska je najväčší sen v živote, no nie je to lacný sen! Každý z nás je výnimočný! Každý je darom a môže zo svojho vlastného života urobiť dar.

      Slová, ktoré si zo stretnutia odnášam a budem v budúcnosti žiť! Pozývam všetkých vrátiť sa k slovám Sv. Otca, uložiť si ich do svojho srdca a hlavne podľa nich žiť! Tak ako sa spieva aj v hymne pre Sv. Otca: „...chyťme sa za ruky, spleťme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet....“

      Tak poďme a zmeňme svet......

      Viktorka z 8.B

      Chcel by som napísať pár vecí, ktoré sa ma veľmi dotkli . Návšteva Svätého Otca na Slovensku je pre náš národ veľká vec. Doteraz som len počúval od rodičov a starých rodičov ako videli svätého Jána Pavla II., keď bol na Slovensku. Rozprávali mi, že to bol pre nich veľmi veľký zážitok. A pred pár dňami som to mohol zažiť aj ja . Do Košíc na štadión Lokomotíva zavítal pápež František. To napätie chvíľu pred jeho príchodom by sa dalo krájať. Keď na papamobile vošiel na štadión a znela hymna stretnutia pápeža s mladými na Slovensku, pocítil som akúsi radosť a úľavu, že je tu s nami najvyšší pastier. Keď sa vozil pomedzi nás a žehnal nás, bol to silný moment. Ten pocit sa asi ani nedá opísať. Ešte silnejšie momenty prišli, keď vystúpil na pódium. Počúval silné svedectvá mladých zo Slovenska, pri ktorých som mal zimomriavky. Keď mladí povedali svoje svedectvá, pápež František začal s príhovorom. Pozdravil nás  po slovensky a potom začal s odpoveďami na položené otázky. Pár slov pápeža Františka ma zasiahlo hlboko do srdca. Ako prvé vyzdvihol to, že každý z nás je jedinečný. Nie sme stvorení preto, aby sme sedeli na lavičke ako náhradníci. Sme tu preto, aby sme milovali ostatných a aby sme boli milovaní. K čomu nás pápež František vyzýval najviac je, aby sme boli zakorenení a otvorení. Nemáme fantazírovať v prázdnote na internete a pritom zabúdať na to, kto nám daroval život - je to pokúšanie od zlého. Ďalšou vecou je to, že pápež František  úplne zmenil môj pohľad na spoveď. Hriechy nie sú centrom spovede, ale je to Boh. Od tohto dňa je pre mňa svätá spoveď úplne inou udalosťou. Už teraz sa teším, kedy pôjdem najbližšie na spoveď a získam Božie objatie. A úplne posledná vec, ktorá sa ma dotkla je, že nemáme prinášať kázne, ale radosť. Nie slová, ale úsmevy a bratskú blízkosť.

      Zo štadiónu som odchádzal naplnený živým Bohom, ktorý je vždy pri mne a viem, že som jedinečný, a že Boh ma potrebuje.

      Pavol z 9. A

       

      Hneď od začiatku sa mi zapáčilo pódium,  na ktorom boli plátna s portrétmi mladých krásnych ľudí a uprostred bol Ježiš. Veľmi som sa tešila, že môžem vidieť Sv. Otca Františka naživo a vôbec celá atmosféra bola super, nebola to žiadna nuda. Moje srdce sa potešilo slovám od Sv. Otca, keď hovoril o kráse, „ktorá presahuje vzhľad, presahuje make-up, ktorá presahuje módne trendy. Je dobré snívať o kráse, lebo Boh je krásny.“

      Som rada, že sme sa neponáhľali hneď domov, lebo krása pódia vo večernom osvetlení bola ešte krajšia.

      Juditka 5. B

       

      Úžasná atmosféra, štýloví moderátori, perfektné kresťanské chvály... Mňa milo prekvapila rapová kresťanská hudba a hymna stretnutia, ktorú som už zachytila v rádiu, ale osobne v atmosfére na štadióne TJ Lokomotíva v čase očakávania Sv. Otca sa  dotkla môjho vnútra. 

      Sv. Otec František ma oslovil jednoduchosťou a jasnosťou svojho príhovoru po osobných svedectvách mladých ľudí. Ešte dnes mi rezonuje jeho otázka k sviatosti zmierenia: "Načo myslíte, keď sa idete spovedať? Na hriechy? Nepočujem, hlasnejšie, som hluchý...“ Tu Sv. Otec čakal na našu odpoveď. Nepovedala som nahlas, ale myslela som si, že áno kvôli hriechom. Jeho odpoveď bola milým prekvapením, že nie hriech je centrum spovede, ale Otec, ktorý má svoju náruč otvorenú pre svoje dieťa. Je toho ešte viac, čo mi dalo nový dych do môjho života..., som šťastná, že som mohla zažiť naživo Sv. Otca Františka.

      Tinka 7.B

       

      Ja a môj brat sme boli na Stretnutí mládeže so Svätým Otcom v Košiciach. Čakal nás bohatý kultúrny a duchovný program spojený s vystúpeniami viacerých umelcov, inšpirujúcimi svedectvami a modlitbou. Na štadióne Lokomotívy bola výborná atmosféra. Svätý Otec na papamobile prešiel pomedzi veriacich v sektoroch. Ocitli sme sa len pár metrov od hlavy Katolíckej cirkvi, Petra dnešných čias. Bolo to dojemné stretnutie. Svätého Otca privítal košický arcibiskup – metropolita Mons. Bernard Bober i viacerí mladí ľudia s ich pôsobivými príbehmi a svedectvami. Následne sa nám Svätý Otec František prihovoril vo veľmi povzbudivom prejave, v ktorom, okrem iného, reagoval na predchádzajúce svedectvá. Vyzdvihol dôležitosť a prínos sv. spovede, mravne čistého života i výchovu detí vo viere.              

      Na záver sme sa pomodlili Otče náš... a Svätý Otec nám udelil požehnanie. Program pokračoval ešte do večera ďalšími vystúpeniami známych umelcov.

      Z tohto stretnutia sme odchádzali plní povzbudení a v srdciach sme si odniesli celoživotné hlboké zážitky a apoštolské požehnanie, ktoré nám pomôže prekonávať prekážky ďalších dní.

      Maťko a Miško Cibuľovci

     • Nové preliezky na školskom dvore

     • Pred začiatkom tohto školského roka sme pre našich žiakov opäť pripravili prekvapenie. Podarilo sa nám ešte viac zveľadiť a skrášliť náš školský dvor. Okolo školy a detských ihrísk sme zrekonštruovali chodníky a niektoré betónové plochy asfaltovým povrchom. Okrem toho sa nám podarilo vybudovať nové preliezky a malú gymnastickú hrazdu. K posilňovacím strojom sme zakúpili nový exteriérový stacionárny bicykel. Tým sme tak doplnili naše workoutové ihrisko, ktoré žiaci v plnej miere využívajú nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj v poobedňajších hodinách v rámci ŠKD. Mysleli sme aj na našich najmenších a tak sú preliezky k dispozícii aj pre škôlkárov.

      Nové vybavenie workoutového ihriska sme zakúpili spolufinancovaním pomocou projektu a sú

      hradené z prostriedkov BBSK.

     • Oznam!

     • Prihláška na desiatu je zverejnená na EduPage.

       

      Poplatok za stravu – október 2021

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy    zamestnanci     121                            1,13 x 19 = 21,47 €

      Deti do 5 rokov                221                           1,37 x 19 = 26,03 €

      Predškoláci  6  rokov      321                            1,37 x 19 =  26,03 €

       Cudzí                               421                           2,95 x 19 =  56,05 €

       Žiaci          I.st.                521                            1,15 x 19 = 21,85 €

                       +2 € réžia- paušálna platba          Spolu      I.st.   23,85 €                                                                                                                                  

                         II.st.               621                             1,23 x 19 = 23,37 €

                             + 2 € réžia- paušálna platba              Spolu       II. st.    25,37 €   

       

      Od mesiaca október:

      DESIATA   I. a II. st.     0,60    €    x  19  =   11,40 €                                                                                                             

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Povýšenie svätého Kríža - 14. september

     • Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci hádzali zo skaly pod popravisko. Sv. Helena určila pravosť kríža tak, že prikladala jednotlivé kríže na chorých. A iba pri jednom prichádzalo k uzdravovaniu. Takto ustanovili jeho pravosť. Sv. Helena potom nechala vystaviť baziliku Božieho hrobu, do ktorej tieto ostatky práve v dnešný deň umiestnila. Toto sa udialo vo štvrtom storočí.

      V roku 630 sa udiala zaujímavá udalosť, ktorá sa viaže k pozostatkom svätého Kríža. Byzantský cisár Heraklios, po porážke perzského kráľa Chosroa, sa opäť dostal k ostatkom svätého Kríža, ktoré perzský kráľ v roku 616 odviezol z Jeruzalema. Keď sa mala vzácna relikvia znovu umiestniť v bazilike, stala sa udalosť, ktorá sa premietla aj do liturgii na sviatok povýšenia sv. Kríža a dnes sa zachováva na Veľký piatok.Cisár Heraklios, celý vyzdobený zlatom a drahokamami, sa chystal v procesii prekročiť bránu vedúcu na Kalváriu, ale nešlo to. Čím viac sa usiloval urobiť krok dopredu, tým väčšmi sa cítil ako prikovaný na mieste. Vtedy odkázal biskup Zachariáš cisárovi, že je to preto, lebo Ježiš keď niesol kríž a prekročil prah, išiel bosý, pokorný a nie v triumfe ako cisár. Cisár Heraklios okamžite zvliekol honosné rúcho a bosý, oblečený ako každý iný človek, došiel bez problémov na koniec cesty a dostal sa na miesto, kde mal byť kríž znovu postavený. Toto sa udialo 14. septembra 629. Tento deň sa začal sláviť ako Sviatok Povýšenia sv. Kríža. O niekoľko rokov neskôr mohamedáni ovládli Jeruzalem. Aby sa kríž opäť nedostal do ich rúk, kríž bol prenesený do Carihradu. Tam bol postupne rozdrobený na malé časti a daný ako relikvie do rôznych chrámov. 

      Pri príležitosti slávnosti Povýšenia sv. Kríža bude už tradične iba jedna sv. omša HODOVÁ – v nedeľu 12. 9. 2021 o 10:00 a slávnostným kazateľom bude misionár z rehole redemptoristov. Po sv. omši bude tradičné agapé pred kostolom alebo vo farskej klubovni (podľa počasia).

      Na záver si pripomeňme, že naša cirkevná škola je vo farnosti Povýšenia sv. Kríža.

     • Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska - 15. september

     • Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. „Sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

      1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
      2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
      3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
      4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
      5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
      6. Snímanie z kríža
      7. Ježišov pohreb

      Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kde bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

      Sv. Otec v breviári nosí obrázok Sedembolestnej Panny Márie. Ako povedal bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v televízii Lux v relácii V Samárii pri studni, na obrázku Svätého Otca je vyobrazené planúce srdce Márie so siedmimi mečmi, ktoré sú do neho vbodnuté. “Neviem, či Svätý Otec pôjde okolo tej časti baziliky Sedembolestnej Panny Márie, ale presne taký obraz so siedmimi mečmi je vyobrazený nad bočným vchodom baziliky v Šaštíne. Čosi tu rezonuje medzi ikonografiou tohto chrámu a samotným Svätým Otcom, ktorý má z domu úctu k Panne Márii s prebodnutým srdcom siedmimi mečmi. Sedembolestná Panna Mária,” upozornil.

      So Šaštínom je spojený príbeh záchrany rodiny. “Je to miesto mnohých modlitieb, obrátení a zázrakov obrátenia ľudských sŕdc, čo sú najväčšie zázraky. Začína to všetko vďačnosťou manželky za uzdravený manželský konflikt, ktorý, dnes by sme povedali, že vrcholil vyhodením manželky z auta, vtedy to bolo z koča. Manželka sa modlila za manžela a došlo k jeho obráteniu a uzdraveniu vzťahu. Za celým chrámom, modlitbami, spoveďami, púťami, je malá rodinná dráma, ktorá bola v pozadí veľkého Božieho impulzu pre manželov. Na pozadí je teda rodinné spoločenstvo,” dodal Mons. Jozef Haľko.

      TV LUX a RTVS chystajú aj v tento deň sériu prenosov z návštevy pápeža Františka.

       

      Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás!

     • 6. výročie od posvätenia sochy Panny Márie v areáli našej školy 8.9.2021

     • 8. septembra si na sviatok narodenia Panny Márie pripomenieme 6. výročie od posvätenia sochy Kráľovnej pokoja v areáli našej školy. Pannu Máriu sme si zvolili za svoju ochrankyňu a Matku, preto sme radi, že si aj takouto formou môžeme pripomínať jej milujúcu prítomnosť medzi nami. Zvlášť počas pobytu a hier na dvore dáva matka pozor na svoje deti, aby sa im nič nestalo. A podobne sa správa aj naša nebeská Matka. Pristupujme k nej naďalej s dôverou, veď nebolo počuť, žeby niekoho nevypočula, kto sa utiekal k nej s prosbou o ochranu a jej príhovor. Snažme sa byť deťmi, ktoré robia svojej MAME radosť a keď sa nám náhodou niečo nepodarí, alebo niečo vyvedieme, neváhajme povedať: "Panna Mária prepáč". Veď úsmev na spokojnej tvári našej mamy je kľúčom pre náš vlastný pokojný a radostný život.

      Ako zablahoželáme k narodeninám našej mame? To necháme na každého z Vás...

      Zdravas Mária...

     • Zápis novoprijatých žiakov na Cirkevnej škole do ZUŠ

     • Dňa 2.9.2021 v čase od 13:00 do 16:30  bude zápis žiakov na hodinu hudobnej náuky  vo vestibule školy v triede u p.uč. A. Trubenovej. Vstup do školy je povolený len jednej sprevádzajúcej osobe žiaka, ktorá musí mať  vypísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Hodiny individuálneho vyučovania (zvolený hud. nástroj)  budú dohodnuté s konkrétnym vyučujúcim elektronickou alebo telefonickou formou.

      Ďakujeme ZUŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Oznamujeme Vám, že 29. školský rok v našej škole začíname dňa 2.9.2021 v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi. Žiaci budú prichádzať do školy podľa časového harmonogramu:

      7:55 – žiaci 2.- 4. ročníka

      8:15 – žiaci 5.- 9. ročníka

      8:30 – žiaci 1. ročníka

       

      Každý žiak je povinný priniesť VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI  podpísané rodičom.

      Nájdete ho:

      - na stránke školy na pravej strane,

      - alebo si ho vyzdvihnete na vrátnici školy /31.8. a 2.9.2021/,

      - alebo ho môžete podať elektronicky cez rodičovské EduPage konto.  

       

       

      Program prvého dňa:

      • do 10:30 - úvod, poučenie BOZ, šk. poriadok, manuál opatrení, rozvrh, informácie...,
      • 8:45 - slávnostný príhovor riaditeľky školy cez šk. rozhlas,
      • ŠKD v prevádzke od prvého dňa 2.9.2021 v čase od 6:00 do 17:00,
      • materská škola je otvorená od 2.9.2021 v čase od 6:00 do 16:00,
      • obedy sa v ŠJ vydávajú 2.9.2021 od 10:30 /s čipom/.

       

      Úvodná sv. omša  nebude z dôvodu pandemických opatrení /oranžový okres/!

       

      Pri vstupe do budovy školy žiak absolvuje - dezinfekciu rúk a zaznamenanie príchodu čipom.

      V škole sú naďalej povinné rúška, odporúčame pribaliť viac kusov.

       

      Rozvrh: Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude prebiehať od 3.9.2021 /piatok/.

       

      Prajeme Vám všetkým požehnaný a úspešný školský rok.

      S Božou pomocou, v pokoji a prevencii to spolu zvládneme.

      Tešíme sa na Vás!

                                                                                                         

                                                                                                         vedenie školy