• Zážitok na Tehelnom poli

     • Futbalový zápas Európskej konferenčnej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava a Pyunik Jerevan sme si boli pozrieť naživo v Bratislave. Úžasná atmosféra, ktorú sme dotvárali aj my osobne, zanechala v nás zážitok upevnený neskutočným obratom domácich futbalistov. V závere zápasu totiž hostia ešte vyhrávali 0:1, ale v 84. a 85. minúte sme z plného hrdla spolu s 15 tisíc divákmi vykríkli GÓÓÓÓL. Emócie z víťazstva sme si tak nesmierne užívali ešte aj pri neskorej ceste domov.

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     • Dňa 13.10. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov z 8. a 9. ročníka. Žiaci si zmerali svoje sily v troch častiach:
      online test, transformácia textu a prednes rečníckeho prejavu.

      Až 12 žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi olympiády.

      Najviac sa darilo Zuzke Paulovej z 8. B, ktorá obsadila 1. miesto a postupuje do okresného kola.

      Na 2. mieste sa umiestnila Hanka Kukučková z 9.A a 3. miesto získala Ninka Budajová z 9.A.

      Ďakujeme všetkým zúčastneným súťažiacim a víťazom srdečne gratulujeme!

     • Oznam - poplatok za obedy - november 2022

     • Poplatok za obedy – november 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,21 x 20 = 24,20 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,54 x 20 = 30,80 €

      Predškoláci                      322                          1,54 x 20 = 30,80 €

      Cudzí                                422                          3,13 x 20 = 62,60 €

       Žiaci          I. st.                522                          1,21 x 20 = 24,20 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 26,20 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,30 x 20 = 26,00 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 28,00 €

       

      DESIATA       I. a II. st.                                      0,70 x 20 = 14,00 €

                                                                                                             

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

       

       

       

     • Štefan Moyses

     • Naša cirkevná škola vznikla v roku 1993. Patrónom sa stal Štefan Moyses – kňaz, profesor
      filozofie a gréčtiny, prvý predseda Matice slovenskej a najmä banskobystrický biskup, ktorý
      pôsobil práve v kaštieli v našom meste – ktoré sa vtedy volalo Sv. Kríž nad Hronom.

      Štefan Moyses sa narodil 24. októbra 1797 vo Veselom pri Piešťanoch, jeho otcom bol
      Štefan Krajčo-Mojžiš a matkou Anna rod. Masarovičová. Po ukončení gymnázia v Trnave v
      roku 1813 študoval filozofiu na bohosloveckom seminári v Trnave, 1815-1819 teológiu na
      ústrednom seminári v Pešti, 1820-1821 v Ostrihome. Vysvätený za kňaza bol v roku 1821.
      V roku 1829 získal titul doktora filozofie na filozofickej fakulte univerzity v Pešti. Od
      roku 1821 bol kaplánom v  Szentendre , Bzovíku, Tesárskych Mlyňanoch,  Tölgyesi   a v
      rokoch 1828 – 1829 slovenským kazateľom v kostole sv. Jozefa v Pešti, kde za prispenia
      ostrihomského prepošta Juraja Palkoviča vydal vo slovenčine spevník a katechizmus.
      V rokoch 1829 – 1847 pôsobil ako profesor filozofie a gréčtiny na kráľovskej akadémii
      v Záhrebe, v Chorvátsku. V roku 1847 ho na návrh záhrebského biskupa Jána
      Haulíka panovník vymenoval za kanonika záhrebskej kapituly. Týmto menovaním sa predišlo
      hroziacemu odvolaniu z profesorského miesta maďarskou vládou. V tom istom roku ho zvolili
      za poslanca za chorvátsku národnú stranu na uhorský snem v Bratislave.

      Bol podporovateľom návrhov Ľudovíta Štúra, ktoré predložil na uhorskom sneme roku 1848, na
      opätovné zavedenie materinského jazyka na základných školách a pri bohoslužbách. Ako
      dôverník bána  Josipa Jelačiča  sa zúčastňoval na rokovaniach vo Viedni, kde sa riešilo
      štátoprávne postavenie Chorvátska a výraznou mierou sa zaslúžil o povýšenie záhrebského
      biskupstva na metropolitné sídlo.
      Po vynútenej rezignácii banskobystrického biskupa Jozefa Rudňanského cisár František
      Jozef I. 5. septembra 1850 vymenoval za nového diecézneho biskupa Štefana Moysesa.
      Po potvrdení pápežom  Piom IX.  18. februára 1851 ho arcibiskup Ján Scitovský 25. mája
      1851 vysvätil za biskupa. Pred Moysesom stála namáhavá úloha skonsolidovať diecézu po
      revolučných rokoch, zjednotiť duchovenstvo, ktorého časť bola vo väzení, doplniť
      neobsadené farnosti. V roku 1852 vymohol na cisárskom dvore zlepšenie finančného
      zabezpečenie kňazov prostredníctvom kongruovaného doplatku.
      Významnou mierou podporoval organizačne a materiálne gymnázium v Banskej Bystrici,
      zaslúžil o jeho celkový rozvoj, poslovenčenie a k rozšírenie štúdia zo 4-ročného na 8-ročné.
      Snažil sa aj o založenie strednej školy, vychovávateľského ústavu, pre dievčatá. Malo ísť o
      ústav, ktorý by spájal náboženskú výchovu s výchovou v národnom duchu, čím by sa líšil od
      klasických kláštorných škôl. Napriek zbierkam, oferám a autorite biskupa sa školu nepodarilo
      otvoriť. V tom čase ešte mestá neboli viazané zákonom zriaďovať školy pre dievčatá a po
      prijatí národnostného zákona z roku 1868 zasa prekážala slovenčina ako vyučovací jazyk.
      V Banskej Bystrici sa nakoniec podarilo otvoriť iba kláštornú dievčenskú ľudovú školu, ktorá
      na začiatku 70. rokov splynula s mestskou školou pre dievčatá.
      V roku 1852 obnovil vydávanie časopisu  Cyrill a Method . Pod vplyvom Jána Kollára sa stal
      prívržencom idey československej národnej a jazykovej vzájomnosti. Postupne prešiel na
      platformu etnicky i jazykovo samostatného slovenského národa. Na čele slovenskej
      delegácie predstúpil 12. decembra 1861 pred cisára Františka Jozefa I., aby mu predložil
      prosbopis Slovákov a Memorandum slovenského národa. 3. augusta 1863 sa stal prvým
      predsedom Matice slovenskej. Na jeho žiadosť Svätá stolica súhlasila v roku 1864 s
      presunom sviatku sv. Cyrila a Metoda na 5. júl.
      Tlačou vyšli jeho viaceré kázne a prejavy, ako aj kniha Myšlienky o záhradníctve vôbec
      a štepárstve zvlášť, Skalica, 1865.

      Zomrel náhle 5. júla 1869. Za jeho nástupcu bol menovaný Žigmund Supan, ktorý sa ale
      vzdal funkcie ešte pred nástupom do funkcie.

      Pochovaný je v krypte pod kostolom Povýšenia Sv. Kríža v našom meste.

      24.10.2022 si pripomíname 225. výročie od jeho narodenia.

      V utorok 25.10. spoločne pri tejto príležitosti prežijeme celoškolské HODY.

      Začneme sv. omšou o 8.15 hod. v Kostole Povýšenia Sv. Kríža a budeme pokračovať ďalšími aktivitami v triedach, aby sme si ho ako patróna našej školy ešte viac uctili a pripomenuli.
      Určite by bol veľmi rád, že naša škola nesie práve jeho meno.


      Prajeme Vám požehnané dni!

       

     • Plody jesene

     • Jeseň je krásne ročné obdobie, ktoré nielen hýri pestrými farbami, ale ponúka nám aj rôzne
      chutné plody záhradky. S deťmi v špeciálnej triede sme sa niekoľko týždňov zaoberali práve
      touto témou. Najskôr sme si povedali aké sú typické znaky tohto ročného obdobia, aké je
      počasie, čo si obliekame. Pracovali sme s obrázkovými kartičkami. Zoznámili sme sa
      s rôznymi druhmi ovocia pomocou prezentácií, hier, príbehov, rozprávok aj dramatizácií.
      Pripravili sme si výzdobu triedy, priniesli chutné ovocie. Potom sme uvarili výbornú
      jabĺčkovú výživu. A tematické obdobie sme ukončili exkurziou v kostole Narodenia Panny
      Márie v Novej Bani, kde prebiehala výzdoba k Roľníckej nedeli. 

     • Milión detí sa modlí ruženec 2022

     • Zajtra 18. 10. sa naša škola zapojí do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec 2022.

      Na celom svete sa budú deti modliť ruženec za mier a jednotu vo svete. Iniciatívu organizuje Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi.

      Táto modlitebná iniciatíva chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Touto celosvetovou ružencovou kampaňou chceme pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.

      Témou tohto ročníka je láska Nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť ich k sebe. Nadácia ACN chce osobitným spôsobom zveriť všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť v pokoji, do všemocných rúk Stvoriteľa, na príhovor Panny Márie. Ide najmä o krajiny, v ktorých vládne násilie, vojna či veľká chudoba – ako je Nigéria, Mjanmarsko, Ukrajina, Pakistan, ale i celé regióny, ako Blízky východ a Sahel v Afrike.

      Počiatky modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“ siahajú do roku 2005, keď sa v hlavnom meste Venezuely Caracase skupina detí modlila sa ruženec. Okoloidúci dospelí si pri tom spomenuli na slová pátra Pia, ktorý raz povedal: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Odvtedy sa iniciatíva rýchlo rozšírila a stala sa celosvetovou udalosťou.

     • Tvorba našich žiakov

     • Naši žiaci z tried 2.A, 7.A, 7.B, 8.B a 9.A si uctili Ružencovú Pannu Máriu aj svojimi výtvormi. Na hodinách výtvarnej výchovy s využitím potravín vznikli krásne obrazy, ktoré sú umiestnené v Kostole Sedembolestnej Panny Márie. Všetci si zaslúžia veľkú pochvalu!

     • Stolný tenis - výsledky

     • V piatok 14. októbra 2022 sa uskutočnil školský turnaj v stolnom tenise. Bol to prvý športový turnaj v tomto školskom roku zo série športových podujatí, ktoré plánujeme ešte uskutočniť.

      Prihlásilo sa 32 žiakov z  5. - 9.ročníka našej školy. Chlapci boli úžasní, rešpektovali pravidlá  fair – play a hru si užívali.

      Víťazmi sa stali:

      1.miesto Marek Ďuríček z  8.A

      2.miesto Matúš Hudec z 9.B

      3.miesto Martin Hajdoni zo 7.B

      Srdečne im blahoželáme. Odniesli si zaslúžené diplomy a odmeny.

      Ďakujeme pánovi  riaditeľovi školy Martinovi Ivanovi za podporu v  súťažiach a tiež pánovi učiteľovi Jozefovi  Hlinkovi – ktorý turnaj zrealizoval.

      Tešíme sa na účasť našich žiakov – športovcov v  ďalších  podujatiach.  Najbližšie to bude  turnaj v bedmintone 4. novembra 2022.  A v mesiaci december máme vo výhľade vybíjanú dievčat a futbal chlapcov.

      Aj dnešný deň nás presvedčil o tom, že v našej škole to žije, vedomostnými, zážitkovými  i športovými aktivitami. 

     • FRANCÚZSKI LEKTORI NA CIRKEVNEJ ŠKOLE

     • Dňa 12. októbra zavítali do našej školy učitelia- manželia Jacques a Geneviève Rennerovci z Francúzska  (z regiónu Rhône-Alpes). Obaja dlhodobo pôsobia ako lektori- dobrovoľníci, vysielaní do sveta francúzskou organizáciou GREF. Aj k nám prišli, aby medzi žiakmi propagovali svoj rodný jazyk -krásnu francúzštinu, taktiež francúzsku hudbu a kultúru.

      Svoje stretnutie otvorili známou francúzskou ľudovou piesňou Sur le pont d´Avignon, ktorú si v gitarovom sprievode pána Jacquesa zaspievali aj naši žiaci. Po piesni nasledovala videoprezentácia zaujímavostí Avignonu a Lyonu, v ktorých lektori žili a pôsobili. Vďaka ich prezentácii žiaci uvideli napríklad slávny avignonský most končiaci uprostred rieky, Pápežský palác či sútok riek Rhône a Saône v meste Lyon.

      Z oblasti geografie a histórie týchto krásnych miest sa neskôr lektori preniesli do sféry slovnej zásoby. Pomocou hry „Hádaj, čo hovorím po francúzsky“ žiaci zistili, že mnohé francúzske slovíčka, ktoré pani Geneviève vyslovovala, už poznajú. Ihneď vedeli, čo znamená: „bonbon, plafond, musique, sucre, théâtre“ a podobne. Po tejto hre nasledovala ďalšia, v ktorej sa naučili francúzske názvy farieb. Opäť, mnohé z nich už poznali.

      V závere stretnutia si žiaci zaspievali novú pieseň o abecede, taktiež v gitarovom sprievode pána Jacquesa. Obdarovaní sladkou odmenou sa žiaci spolu so svojou vyučujúcou Martinou Štefankovou srdečne rozlúčili s lektormi francúzštiny a poďakovali im za ich ochotu prísť a podeliť sa o svoje vedomosti.

      Dúfajme, že aj táto krátka návšteva inšpiruje našich žiakov v rozširovaní nových obzorov a učení sa cudzích jazykov!

                                                                                           Mgr. Martina Štefanková

                                                                                            Erasmus plus 2021-SK01-KA122-SCH-000014674

     • Indiánske didaktické hry na 1. stupni

     • Vo štvrtok 6. októbra sa všetky deti prvého stupňa zišli na školskom dvore. Niektorí v indiánskom
      oblečení a hlavy im zdobili indiánske čelenky, ktoré si počas predchádzajúcich dní zhotovili, buď
      v ŠKD alebo na hodinách výtvarnej výchovy. Boli farebné s indiánom alebo indiánkou uprostred.
      Počas celého indiánskeho dopoludnia sa skoro prázdna čelenka zaplnila pierkami, ktoré si deti
      nazbierali na rôznych stanovištiach. Každé družstvo – kmeň si zvolil svojho náčelníka, ktorému pani
      učiteľky na jednotlivom stanovišti nalepili za splnenie úlohy celého družstva veľké pierko. Pierka boli
      rôznych farieb – zelené, hnedé, ružové, sivé, červené, oranžové, modré či žlté. Každý kmeň mal aj
      svoje pomenovanie, napr. ODVAŽNI BOJOVNÍCI, APAČI, ZLATÉ PIERKO, MAKAHOVIA, KARUKOVIA,
      OHNIVÉ ŠÍPY, INDIÁNSKE RÁNO, ČERKESI. Okrem indiánskej atmosféry, ktorá sa niesla celým dopoludním prostredníctvom pokrikov, súťaží, naše ihrisko zdobili aj indiánske stany, čo dodávalo autentický charakter hier. V závere akcie si každý indián, či indiánka urobil otlačku svojej ruky na bielu plachtu, ako potvrdenie, že sa hier zúčastnil a odmenený bol pierkami na čelenke, diplomom a drobnou sladkosťou. Aj napriek rannému, chladnejšiemu počasiu sa v závere hier objavilo slniečko.
      Deti boli počas hier súťaživé, disciplinované a zažili pocit víťazstva, pretože boli jeden kmeň, jeden
      tím. Už teraz sa tešíme, čo nám prinesú ďalšie didaktické hry.

     • Svetový deň umývania rúk mydlom - 15.10.2022

     • OMEP SlovenskoSLOVENSKÝ VÝBOR

      SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU

      WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION

       

      15. októbra si pripomíname

      Svetový deň umývania rúk mydlom

      Školy, centrá dennej starostlivosti, detské ihriská aj spoločenské strediská na celom svete prekypujú aktivitami zameranými na hygienu rúk. Svetový deň umývania rúk, ktorý v roku 2008 vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN, od svojho vzniku čoraz intenzívnejšie presadzuje zlepšovanie hygienickej praxe na celom svete. Cieľom Svetového dňa umývania rúk mydlom je propagovať umývanie rúk mydlom v školách a vo verejných priestoroch.

       

      Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu

      pre Vás pripravil niekoľko motivačných a inšpiratívnych materiálov. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o fotografie z Vášho

       Dňa umývania rúk mydlom

       (materská škola si uverejnenie ošetrí súhlasom zákonných zástupcov so zverejnením fotografií na FB stránke SV OMEP).

      Do nižšie priloženého formulára môžete napísať Vaše inšpiratívne námety na umývanie rúk (vzdelávacie aktivity, osvedčené riekanky, pesničky, príbehy a podobne...)

       

      Fotografie aj formulár zasielajte na omep.slovensko@gmail.com do 20.10.2022.

       

      Tešíme sa na a Vaše príspevky a prajeme úspešný

      Svetový deň umývania rúk mydlom!

      PaedDr. Monika Miňová, PhD.

      predsedníčka SV OMEP

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme spoločnosti dm-drogerie markt za sponzorské poskytnutie darčekov pre našich žiakov vo forme  hygienických produktov. Veľmi si vážime ich pomoc a podporu pre našu školu.

     • EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV

     • FESTIVAL VEDY - Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný
      programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Noc výskumníkov je
      celoeurópska iniciatíva zameraná na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou
      formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených viac
      ako 30 krajín a vyše 300 miest. Podujatia pod hlavičkou Noci výskumníkov interaktívnou
      formou s účasťou verejnosti predstavujú to, čo výskumníci robia pre spoločnosť, chcú
      priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.
      Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu,
      aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla, kde je možné výsledky ich
      výskumu uplatniť v bežnom živote a propagujú kariéru výskumného pracovníka medzi
      mladými ľuďmi a ich rodičmi.
      Aj žiaci našej školy sa zúčastnili na tejto zaujímavej akcii a tu je postreh Zuzky, Terky
      a Adelky z 8.B triedy:
      V piatok 30.9. som sa spolu s ďalšími žiakmi našej školy zúčastnili akcie Noc výskumníkov v
      Banskej Bystrici. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií aj sme si zasúťažili. Veľmi sa
      nám páčil stánok s vedeckými hračkami. Úžasne sme sa tam pohrali. V ďalšom stánku sa nám
      páčila virtuálna realita. Myslíme, že takto by sa mala učiť geografia. Stretli sme aj bývalých
      žiakov našej školy, ktorí zostrojili úžasného robota a idú s ním na súťaž do Ženevy. Zaujala
      nás aj tlmočnícka búdka, v ktorej sme si vyskúšali prácu tlmočníka. Táto exkurzia sa nám
      veľmi páčila a budeme rady, ak si ešte raz zopakujeme.

     • DEŇ MLIEKA

     • „Kto chce dlho zdravý byť, musí veľa mlieka piť.“ Touto vetou sme si pripomenuli 28. september v našej cirkevnej škole, pretože bol Svetový deň mlieka v školách. Cieľom tohto dňa bolo upriamiť pozornosť a zvýšiť povedomie najmä detí o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov. S mliekom rastieme, zaspávame, vstávame, učíme sa, športujeme a denne si ho vychutnávame. Je strážcom nášho zdravia, pomocníkom v kuchyni a lahodnou pochúťkou. Má bielu farbu a práve ona zdobila naše outfity. Boli do nej odetí žiaci 1. stupňa aj s pani učiteľkami.
      V tento deň si žiaci vo svojich desiatnikoch našli mliečne desiaty v podobe jogurtov, syrov, pudingov, mliečka, či masla natretého na chlebíku alebo rožteku. To, že deti milujú mlieko a mliečne výrobky bolo nielen počuť z ich vypovedaných informácií a kvízov, ale i z usmiatych a spokojných tváričiek. Keď už mali plné brušká z mliečnych dobrôt, pracovali na rôznych úlohách z matematiky, slovenského jazyka, či prírodovedy, ktoré samozrejme súviseli so spomínaným dňom. Svoje telo si rozhýbali aj s ich kamoškou kravičkou Eličkou v pesničkách, ktoré sú súčasťou informačného materiálu „Cesta mliekom“. Pre našich najmenších prvákov bol tento deň pilotným a určite nie posledným.

     • INDIÁNSKY DEŇ

     • V 1.A sme preberali veľké písmeno I, a tak sa naša trieda premenila na indiánsku osadu plnú malých indiánov. Okrem krásneho oblečenia, čeleniek a v ŠKD vyrobených náhrdelníkov, sme si priniesli luky, šípy, sekerky i tomahawky. Porozprávali sme sa o  zvykoch, tradíciách aj spôsobe, akým indiáni lovili. Zatancovali sme si okolo ohňa indiánsky tanec, vyrobili ich typické obydlie - teepe a na záver indiánskeho dňa sme sa naučili aj indiánsku pieseň.