• Zmena vyučovania ZUŠ 7.10.2022

     • Milí rodičia,

      vzhľadom na riaditeľské voľno dňa 7.10.2022 (jarmok) nebude v priestoroch našej školy ani vyučovanie ZUŠ. Miesto vyučovania si, prosím, dohodnite s jednotlivými vyučujúcimi ZUŠ.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Oznam - poplatok za obedy október 2022

     • Poplatok za obedy – október 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

      VS- celý rok rovnaký

       

      Obedy  zamestnanci       122                          1,21 x 21 = 25,41 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,54 x 21 = 32,34 €

      Predškoláci                      322                          1,54 x 21 = 32,34 €

      Cudzí                               422                          3,13 x 21 = 65,73 €

      Žiaci          I. st.                522                          1,21 x 21 = 25,41 €

                               + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 27,41 €                                                                                                                                                              

                         II. st.             622                          1,30 x 21 = 27,30 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 29,30 €

       

      DESIATA       I. a II. st.                                      0,70 x 21 = 14,70 €

                                                                                                             

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • BIELA PASTELKA

     • Oznamujeme všetkým žiakom, že v piatok  23. 9. 2022  bude prebiehať aj v našej škole celoslovenská zbierka Biela pastelka. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím.
      Prispieť budete môcť aj vy priamo počas vyučovania vo vašej triede, kam za vami prídu splnomocnenci únie nevidiacich.
      Veríme, že sa nájdu aj medzi nami žiaci, ktorí svojim peňažným príspevkom podporia túto zbierku a pomôžu nevidiacim vrátiť sa do života.

      Motto zbierky:

      Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

     • Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska - 15. september

     • Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“. „Sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila.

      Sú to:

      1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
      2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
      3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
      4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
      5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
      6. Snímanie z kríža
      7. Ježišov pohreb

      Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne. Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kde bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

       

      Dňa 15.9.2022 sa plánuje vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie farský deň, keďže sú hody. Tento deň  Vás čaká bohatý program. Doobeda budú 2 sv. omše, kde sa nám prihovorí slávnostný kazateľ vdp. Andrej Porubský. Poobede, v prípade dobrého počasia, pozývame na farské priestory, kde bude od 15:00 zábavný program pre deti a rodiny, či seniorov. Bude pripravené občerstvenie: guláš, palacinky, cukrová vata, kofola. Pre tých, ktorí sa zapíšu vzadu do zoznamu to bude zadarmo. Kto však chce, môže túto akciu podporiť kúpou sviečok, ktoré sú na stolíku. Pán Boh zaplať!

       

       

     • Povýšenie svätého Kríža - 14. september

     • Pri príležitosti slávnosti Povýšenia sv. Kríža bude už tradične iba jedna sv. omša –  v stredu  14. 9. 2022 o 18:00  a slávnostným kazateľom bude dp. Miroslav Sliačan, bývalý kaplán. 

      Kríž, na ktorom Ježiš zomrel, bol zo začiatku iba hmotným nástrojom jeho popravy. Avšak už v apoštolských časoch sa stal symbolom jeho obetnej smrti, pojmom pre samého Krista a vôbec pre kresťanskú vieru. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným prameňom nového života. Prvé stopy sviatku uctievania kríža vedú do prvej polovice 4. storočia. Podľa „Kroniky z Alexandrie“ mala cisárovná Helena 14. septembra 320 nájsť Kríž Pána. O tom sa zachovala prekrásna legenda: Keď na svojich cestách cisárovná Helena prišla do Jeruzalema, pozvala si k sebe predstavených židovskej obce. Tí sa hrozne zľakli, keď sa dozvedeli, že cisárovná chce vedieť, kde je ukrytý kríž, na ktorom zomrel Ježiš. Iba jeden poznal to miesto, menoval sa Judáš, ale nechcel prezradiť tajomstvo, lebo jeho starý otec mu povedal, že keď raz budú hľadať kríž, židovská ríša zanikne a potom budú vládnuť tí, ktorí sa klaňajú Ukrižovanému. Judáš sa vyhováral cisárovnej, že sa nemôže rozpamätať na to miesto, veď od tej udalosti uplynulo už dvesto rokov.

      Cisárovná pohrozila Judášovi, že ho bude mučiť hladom a smädom, až kým jej to neprezradí. Aj tak urobila. Viac dní ležal vo vyschnutej studni a trpel hladom i smädom, až napokon požiadal, aby ho vytiahli, že všetko prezradí a tak sa aj stalo. Na mieste, kde cisárovnú zaviedli, našli tri kríže. Ale ktorý je pravý? Tu niesli mŕtveho mladíka okolo. Museli zastať a priložili na jeho mŕtve telo postupne tri kríže a tretí kríž mŕtveho vzkriesil. Hľa, pravý kríž Kristov. Judáš vtedy uveril Kristovi, dal sa pokrstiť a prijal meno Qiriacus. Neskoršie sa stal biskupom v Jeruzaleme. Helena priniesla kríž svojmu synovi Konštantínovi do Konštantinopolu (Carihradu). Neskoršie Helena rozobrala kríž na tri diely a každý diel dala jednému z troch synov Konštantína.

      Nuž toľko legenda. My budeme pokračovať v histórii. Na Golgote v Jeruzaleme 13. septembra roku 335 bola posviacka chrámu Vzkriesenia a mučeníkov (ktorý nazývajú aj chrámom svätého Kríža). Nasledujúci deň ukázali veriacemu ľudu nájdený svätý Kríž, aby mu veriaci vzdali úctu. Táto udalosť bola potom podkladom pre sviatok, ktorého slávenie sa dá dokázať pre Konštantinopol už v 5. storočí a pre Rím na konci 7. storočia. 14. septembra vo veľkých chrámoch, ktoré mali relikviu svätého Kríža ju ukazovali veriacim, aby svätej relikvii vzdali úctu. Tento akt nazývali „exaltatio“ - povýšenie Kríža a tak vzniklo aj pomenovanie sviatku.

      A tak sme dospeli ku koncu našej úvahy o slávnosti Povýšenia svätého kríža. Kiež by nás tieto úžasné poznatky o osudoch Kríža, na ktorom nás Ježiš Kristus spasil a vykúpil, viedli k jeho úcte aj v našom živote. Oslavujme ho aktom pokánia pri svätej spovedi, aktom Eucharistie, keď trpiaceho a víťazného Krista prijímame do svojho srdca a aj skutkami lásky pre svojich blížnych.

      Na záver si pripomeňme, že naša cirkevná škola sa nachádza vo farnosti Povýšenia sv. Kríža. Aj my si pripomenieme tento sviatok - spoločne  sa  pomodlíme  desiatok  sv. ruženca  a  dozvieme sa viac z histórie        v rozhlasovej relácii v našom školskom rozhlase. 

      Vás všetkých - žiakov, kolegov, rodičov a priateľov školy  zároveň srdečne pozývame aj na sv. omšu do nášho starého kostola, ktorý dýcha históriou. 

       

       

     • 8.9. je sviatok NARODENIA PANNY MÁRIE

     • 8.9. osavujeme sviatok narodenia Panny Márie. Cirkev zvyčajne neoslavuje deň pozemského narodenia svätých, ale ich deň narodenia pre nebo, teda deň smrti. Výnimkou sú dvaja najväčší svätci v Cirkvi: Prečistá Panna Mária a sv. Ján Krstiteľ. Preto sa v liturgickom kalendári slávi nielen ich nebeské, ale aj ich pozemské narodenie.

      Sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky je veľmi radostný sviatok, lebo ako hovorí východný hymnus, narodenie Bohorodičky zvestovalo radosť celému svetu, veď z nej zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš“.

      Evanjelium zaznamenalo veľmi málo zo života Presvätej Panny Márie. Nič sa v ňom nehovorí o jej narodení, mladosti, či jej zosnutí, ba dokonca sa nespomínajú ani mená jej spravodlivých rodičov. Odkiaľ o tom teda vieme? Vieme o tom z tradície Cirkvi, ktorá hovorí, že rodičmi Panny Márie boli sv. Joachim a Anna. Tí boli bohatí, no dlho nemohli mať deti. Neskôr však boli ich modlitby vyslyšané, a aj preto dali svojej dcére meno Mária (hebr. Miriam) – čo v preklade Bohu milá. Tradícia tiež hovorí, že Panna Mária sa už v útlom detstve zasvätila Pánu Bohu a neskôr bola vychovávaná v Jeruzalemskom chráme a chcela celý život žiť v panenstve.

      Našu sochu Panny Márie nám do vnútorného areálu školy darovali pred 7. rokmi manželia  Beáta a Peter Chrenoví - priviezli ju až z Medžugoria.  Úprimné Pán Boh zaplať.

      Panna Mária chcela vždy plniť iba Božiu vôľu a preto si ju uctievame aj my, aby sme celý život robili iba to, čo chce Pán Boh. Preto aj všetci naši žiaci sa prišli dnes pomodliť k soche Panny Márie a osláviť jej narodeniny.

       

       

       

       

     • Zápis do ZUŠ v našej škole

     • Zápis do ZUŠ novoprijatých žiakov našej školy bude dňa 6.9.2022 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. v triede hudobnej náuky.

      Vyučujúca: Anežka Trubenová

      Hodiny zvoleného nástroja budú dohodnuté telefonicky s vyučujúcim.