• OZNAM - POZOR zmena!

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ ZH bude naša základná škola  uzatvorená aj naďalej z dôvodu rýchleho šírenia Omicronu a zvýšeného počtu pozitívnych žiakov i zamestnancov školy  do 4.2.2022.

      Nástup žiakov do školy  bude 7.februára 2022 /pondelok/.

      Výučba bude prebiehať dištančnou formou /online/ do 3.2.2022.   

      Samotesty vydávame tento týždeň celý deň od 7.00 do 16.30 hod.

      Ďakujeme za porozumenie!

     • OZNAM!

     • Poplatok za obedy – február 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 19 = 21,47 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 19 = 26,03 €

      Predškoláci                       322                          1,37 x 19 =  26,03 €

      Cudzí                                  422                           2,95 x 19 =  56,05 €

       Žiaci          I. st.                 522                         1,15 x 19 =  21,85 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 23,85 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                         1,23 x 19 = 23,37 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 25,37 €

       

      DESIATA                                                                0,60 x 19 = 11,40 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

     • 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

      Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.

      Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:
      - najviac dva netalentové odbory,
      - najviac dva talentové odbory.

      Vyplnenú prihlášku odošle zákonný zástupca najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia.

      Prihlášku, potvrdenú riaditeľom základnej školy, odošle zákonný zástupca strednej škole.

      Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.
      Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

      Prihlášku možno podať:
      - elektronicky bez podpisu,
      - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

      Termíny konania prijímacích skúšok 2022:

      1.kolo:

      1. termín:  2. alebo 3. mája 2022 – ostatné odbory

                       4., 5. alebo 6. mája 2022 - talentové odbory

      2. termín: 9. alebo 10. mája 2022 – ostatné odbory 

                      11., 12. alebo 13. mája 2022 - talentové odbory

      Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

      Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

      2. kolo prijímacích skúšok:  21.6.2022 - ostatné odbory, talentové odbory

      https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/?fbclid=IwAR2y-wVpGurcDtEyddmwmU8NbTa0o-H1Y5ggIqB1fkTD0KFtKffmDEWxpGo

     • Prihláška - zápis do 1. ročníka

     • Vážení  rodičia a milí predškoláci,

      srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka našej cirkevnej školy dňa 1. apríla 2022.

      K zápisu je potrebné vyplniť online prihlášku na našej stránke www.zssmzh.edu.sk alebo papierovú prihlášku, ktorú si vyzdvihnete na vrátnici školy.

      Zápisu podliehajú deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti s odloženou školskou dochádzkou.

      Vážime si Váš záujem o našu cirkevnú školu, o vzdelanie a výchovu v podnetnej rodinnej atmosfére, ktoré ponúkame.

     • OZNAM!

     • Nástup žiakov po prázdninách je 10.1.2022.

      Otvára sa MŠ, ZŠ, ŠKD,  CVČ , ZUŠ  a ŠJ. Rúška zostávajú povinné!

      Nezabudnite sa  otestovať  pred nástupom do školy a podpísať vyhlásenie o bezpríznakovosti /napr. cez EduPage/.

      Na obedy sú žiaci prihlásení - takže sa len odhlasujú tí, ktorí neprídu.

      Tešíme sa na Vás!

       

       

      Poplatok za stravu - január 2022:

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 16 = 18,08 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 16 = 21,92 €

      Predškoláci                       322                         1,37 x 16 =  21,92 €

      Cudzí                                  422                         2,95 x 16 =  47,20 €

       Žiaci          I. st.                 522                         1,15 x 16 =  18,40 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 20,40 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 16 = 19,68 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 21,68 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 16 = 9,60 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Poplatok za obedy a desiatu na mesiac január 2022

     •  Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 16 = 18,08 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 16 = 21,92 €

      Predškoláci                       322                         1,37 x 16 =  21,92 €

      Cudzí                                  422                         2,95 x 16 =  47,20 €

       Žiaci          I. st.                 522                         1,15 x 16 =  18,40 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 20,40 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 16 = 19,68 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 21,68 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 16 = 9,60 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

       

     • Výročie posviacky kaplnky

     • 8. decembra v roku 2000 posvätil zosnulý otec biskup Rudolf Baláž kaplnku v našej cirkevnej škole.

      V tento deň si pripomíname prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. To znamená, že spomedzi všetkých ľudí, jedine Panna Mária bola ochránená pred dedičným hriechom. Naša kaplnka je zasvätená Božiemu Milosrdenstvu. Preto slávime hody kaplnky na druhú veľkonočnú nedeľu, kedy si pripomíname sviatok Božieho Milosrdenstva. Pán Ježiš sa zjavil sv. Faustíne a žiadal ju, aby sa dal namaľovať obraz Božieho Milosrdenstva. Na tomto obraze z Ježišovho Srdca vychádzajú biele a červené lúče – symbol vody a krvi – a tie sú zas symbolmi sviatosti krstu a Eucharistie. Aj my sa v našej kaplnke modlíme korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Kaplnka na škole je veľkým pokladom pre všetkých. Veď pod jednou strechou býva s nami živý Pán Ježiš, ktorý je stále ochotný vypočuť naše prosby a vďaky. Preto sa v kaplnke úctivo správame a nevyrušujeme pri modlitbe ostatných. Verím, že aj po ukončení našej školy budete radi spomínať na chvíle strávené s Ježišom v našej kaplnke. Modlime sa spoločne, aby čím skôr skončila pandémia, a aby sme sa mohli v našej kaplnke naďalej stretávať aj pri sv. omši.

     • Prerušenie prezenčného vyučovania na 2.st. ZŠ!

     • Na základe Vyhlášky RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia sa od  6. decembra 2021 do odvolania prerušuje prezenčná forma vzdelávania žiakov 2. stupňa základných škôl a prechádza sa na dištančné vzdelávanie /online/.

      Vyučuje sa podľa platného rozvrhu. Viac informácií dostanete od triednych učiteľov.

      10.12.2021 nám RÚVZ oznámi, či sa vyučovanie  preruší aj  o ďalší týždeň!!!

       

     • OZNAM!

     • Ďalšie testy /po 5 ks/

      pre všetkých žiakov ZŠ /1.aj 2.st./

       rozdávame od 2. 12. 2021

      11:30 – 17:00 !

     • ADVENT

     • Je ADVENT - čas čakania, čas očakávania... Čas, kedy človek s istotou vie, že sa blíži čas lásky - čas VIANOC. Zatiaľ si pripravme srdcia, vyhoďme zlobu, vyhoďme nelásku, vyhoďme nečistotu zo svojich sŕdc a vpusťme dnu Božie svetlo! Aj keď sa Ježiš narodil v chudobnej maštaľke, predsa môže mať radosť, keď sa tento rok bude môcť narodiť v našich čistých srdciach. Prajem Vám požehnaný ADVENT!

     • Súťaž o naj pohľadnicu

     • Náš školský klub sa zapojil do súťaže s pohľadnicou "Čaro Svätej noci". Prosíme Vás o hlasovanie, aby sme mohli čo najlepšie uspieť.

      Ako môžeme hlasovať?

      1. Bezplatne - kliknutím na tlačidlo Hlasuj  - 1x za 5 minút, za jeden klik získate 5 bodov.
      2. Poslaním SMS v tvare: talent(medzera)SMS ID(číslo pod každou fotografiou) na 7009, za jednu SMS získate 500 bodov. Cena spätnej SMS správy je 1,60 € s DPH.
      3. Kreditom - dobitím kreditu na stránke http://talentagent.sk/dobitie/kredit - získate vždy toľko bodov, koľko potrebujete bez obmedzení, kredit môžete pridávať 1x za 60 sekúnd.

      Link – vianočný pozdrav  Čaro Svätej noci

      https://www.talentagent.sk/detail/7379-caro-svatej-noci

       
      Ďakujeme za každý hlas.

     • Poplatok za obedy – december 2021

     • Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       121                          1,13 x 16 = 18,08 €

      Deti do 5 rokov                221                          1,37 x 16 = 21,92 €

      Predškoláci                       321                         1,37 x 16 =  21,92 €

      Cudzí                                  421                           2,95 x 16 =  47,20 €

       Žiaci          I.st.                  521                         1,15 x 16 =  18,40 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 20,40 €                                                                                                                                                              

                         II.st.                 621                           1,23 x 16 = 19,68 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 21,68 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 16 = 9,60 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

       

     • O2 Športová akadémia Mateja Tótha - vyhlasuje súťaž!

     •  

      Nedostatok pohybu u detí je problém, ktorému sa O2 Športová akadémia Mateja Tótha venuje už štvrtý rok.

      Hlasujte prosím každý deň za svoju školu. Aj Vy totiž svojím hlasom rozhodnete, v ktorých školách sa deti rozhýbu pod vedením olympijského víťaza Mateja Tótha.

      Výherné školy získajú tréningy pre deti pod vedením skúsených športovcov a prebiehať by mali počas celého roka. Jedná sa o MŠ a deti ZŠ vo veku od 7-11 rokov.

       

      Preto Vás - rodičov a priateľov školy -  touto cestou  prosíme o zahlasovanie za našu školu.

       

      Hlasuje sa KAŽDÝ DEŇ.  Stačí zadať svoje telefónne číslo a vložiť kód, ktorý Vám obratom pošlú.

       

      Link:

      Ďakujeme.

     • Je tu nová fotografická výzva na november

     • Tento mesiac býva zvyčajne hmlisté a daždivé počasie, ráno rosa, ba častejšie námraza, objavuje sa prvý sneh, krajinu zahalenú závojom hmly občas pretkávajú slnečné lúče. Nádherný pohľad z ulice, či z kopca, zaujímavé detaily kvapiek rosy a rýchlo sa topiace prvé snehové vločky. Podarí sa nám zachytiť túto novembrovú krásu cez hľadáčik fotoaparátu?

      Fotografiu pošli prostredníctvom formulára https://skr.sk/rF2HH

      Formulár sa dá otvoriť až po prihlásení do školského mailu (nie na školskú stránku). 

      Podmienky platia rovnaké ako v mesiaci október.

      Tešíme sa na vaše zaujímavé novembrové fotografie.

     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sú od 28. 10. 2021 do  29.10. 2021.

      Nástup do školy po jesenných prázdninách je  2. 11. 2021 (utorok).

      Pri nástupe je potrebné  odovzdať (alebo poslať cez EeduPage) tlačivo PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, podpísané zákonným zástupcom alebo  výsledok negatívneho antigénového samotestu /tí - ktorí si ho v škole prezvali zadarmo/.

      Ďakujeme.