• Pozvánka pre miništrantov

     • Dňa 6. 4. 2023, na Zelený štvrtok, organizujeme výlet do Banskej Bystrice, na stretnutie s otcom biskupom a kňazmi našej diecézy, na špeciálnej svätej omši Missa Chrismatis

      V ponuke je aj slávnostný obed s biskupom (zadarmo) alebo návšteva McDonaldu (je potrebné zobrať si vreckové).

      Odchod je spred kostola Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom (Chrásteka 28) o 8:00 hod a návrat o 13:00 hod.  Odvoz je zabezpečený.  Pozývame chalanov zažiť niečo neobyčajné.

      V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť na email pána farára: vaco7777@gmail.com alebo mobil 0902 398 422 najneskôr do utorka 4. 4. 2023. 

     • Na jar sa v našej škole súťaží v speve

     • Naše obľúbené spevácke súťaže sa v cirkevnej škole konali 28. marca. Tento školský rok sa súťaží zúčastnilo 26 žiakov. Prvou bola Spievam, spievaš a druhá Slávik Slovenska. Obidve súťaže sú postupové a umiestnení na prvých miestach postupujú do okresných kôl, ktoré sa budú konať v ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici 24. – 26. apríla.

      V súťaži Spievam, spievaš sa v 1. kategórii na 2. mieste umiestnila Grétka Gažiová z 1. A a na 3. mieste skončila Viktorka Hortová z 2. A triedy.  V 2. kategórii na 1. mieste skončil žiak Maroško Tončo zo 4.B, ktorý zároveň postupuje do okresného kola. 2. miesto získala Emmka Kukanová z tej istej triedy a na 3. mieste sa umiestnila Miriamka Suchá zo 4.A. Súťaž uzavrela 3. kategória, v ktorej na 1. mieste skončila Lianka Páleníková z 5.A, je aj postupujúcou do okresného kola. 2. miesto obsadila Emmka Jelžová tiež z 5.A a 3. miesto patrilo Maruške Suchej z 5.B triedy.

      Súťaž Slávik Slovenska mala tento šk. rok dve kategórie. V 1. kategórii na 1. mieste skončil Marek Gábor z 3. B, postupuje do okresného kola. 2. miesto získala Lujza Kupcová z 3. B  a 3. miesto bolo pridelené Linde Lapinovej z 3.A triedy.

      V 2. kategórii 1. miesto získal Lukáško Ďuriš z 5. A triedy a reprezentovať našu školu bude tiež v okresnom kole, 2. miesto získala Timejka Mandincová zo 6. B a 3. miesto bolo pridelené Radke Rajčanovej z 5.B.

      Všetkým súťažiacim a organizátorom, ktorí sa podieľali pri príprave žiakov patrí veľké ĎAKUJEM.

      Postupujúcim žiakom prajeme, aby si vyspievali krásne miesta.

                                                                                                 Pani učiteľky  Kupcová a Bistová M.

     • Žiadosť o poskytnutie dotácie na školské stravovanie

     • Vážení rodičia,
      od 1.5.2023 bude dotácia na stravu poskytovaná pre všetky deti ZŠ a predškolskej triedy MŠ bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus alebo nie (daňový bonus bude vyplácaný naďalej).

      Podmienkou je vyplnenie žiadosti o dotáciu na stravu najneskôr do 14.4.2023. Žiadosť môžete podať:

      1. elektronicky - prostredníctvom aplikácie EduPage po prihlásení sa rodičovským kontom v sekcii Žiadosti/Vyhlásenia

      2. vypísaním a odovzdaním papierovej žiadosti, ktorú máte k dispozícii na vrátnici školy alebo si ju môžete vytlačiť tu

      Nárok na vyplatenie dotácie majú aj rodičia detí s diétnym stravovaním, je potrebné priniesť potvrdenie od lekára - špecialistu.
      V prípade, ak zákonný zástupca nevyplní žiadosť o dotáciu v stanovenom termíne, nebude možné v tomto šk. roku poberať dotáciu na stravu. Ak rodič  požiada o dotáciu po termíne, bude mu priznaná až od septembra budúceho šk. roka).

      Zároveň bude dotácia poskytnutá iba za dieťa, ktoré sa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed, o čom je záznam v čipovom systéme. Ak dieťa obed neodoberie a nie je na príslušný deň odhlásené, obed zaplatí v plnej výške podľa finančného pásma pre žiaka I. stupňa 1,30 €, pre žiaka II. stupňa 1,50 € a pre dieťa MŠ 1,70 €.

      Dotácia nie je poskytovaná na réžiu. Zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 2€/paušálne za mesiac.

     • Krásny darček ku Dňu učiteľov

     • 28. marca sa v priestoroch CVČ v Žiari nad Hronom uskutočnilo okresné kolo 69. ročníka postupovej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, do ktorého sme vyslali 8 recitátoriek a 1 recitátora v 3 kategóriách. Veľmi sa tešíme z toho, ako sa im darilo!

      V 1. kategórii (2. – 4. ročník) získala Emka Gocníková 2. miesto.

      V 2. kategórii (5. – 6. ročník) sa darilo Lianke Páleníkovej, ktorá v poézii obsadila 3. miesto, Lujze Štangovej, ktorá sa v próze umiestnila na 2. mieste a Emmka Busnyáková bola za svoj výkon odmenená čestným uznaním.

      V 3. kategórii (7. – 9. ročník) bola najúspešnejšia Lucka Kadlecová, ktorá v próze obsadila 1. miesto.

      Všetkým dievčatám srdečne gratulujeme a postupujúcim z 1. a 2. miesta želáme veľa šťastia v regionálnom kole!!!

      Za krásnu reprezentáciu školy ďakujeme aj Miriamke Markovej, Nellke Sofii Bakšovej, Lei Harmadyovej a Matejovi Cibuľovi a veríme, že recitovaniu ostanú verní aj naďalej!

      Veľká vďaka patrí tiež všetkým pani učiteľkám, ktoré sa už stabilne venujú príprave našich recitátorov. Krásne úspechy našich zverencov sú aj pre nás veľkou odmenou a povzbudením do ďalšej práce.

      Decká, ĎAKUJEME za takýto krásny darček ku Dňu učiteľov! 

       

     • Zábavný týždeň na ľade

     • Žiaci prvého ročníka našej školy v spolupráci s CVČ , SZHĽ a mestom Žiar nad Hronom sa v týždni od
      20. 3.- 24. 3.2023 zúčastnili kurzu korčuľovania na zimnom štadióne. Žiakom sa venovali
      vyškolení, veľmi milí a trpezliví ambasádori -tréneri. Každý deň mali pripravené zaujímavé činnosti
      a hry, prostredníctvom ktorých sa žiaci zábavnou a nenásilnou formou postupne učili korčuľovať.
      Na ľade si rozvíjali pohybové schopnosti a rýchlostné zručnosti: na korčuliach napodobňovali rôzne
      zvieratká -bociana, medveďa, tučniaka, hada, zdolávali prekážkové dráhy, zahrali si hokej, vcítili sa do
      role policajtov, požiarnikov, taxikárov i záchranárov prvej pomoci v mini dopravnom ihrisku.
      Mnohí žiaci napriek bojazlivosti, neistote i strachu z korčuľovania sa na ľade osmelili a zvládli
      základnú techniku korčuľovania.
      Ukončenie kurzu prebiehalo formou olympijských hier, v závere ktorých boli prváci ocenení
      diplomom, sladkosťou a zlatou medailou.

     • Exkurzia Kremnica 8. ročník

     • V piatok 24. marca sa žiaci ôsmych ročníkov vybrali na exkurziu do Kremnice. Navštívili Kremnický hrad a Múzeum mincí a medailí. V areáli mestského hradu mohli žiaci vidieť Karner sv. Ondreja, ktorý sa skladá z kaplnky a kostnice. V Malej (hodinovej) veži si žiaci vypočuli nahrávku, v ktorej sa im prihováral národný umelec Karol Machata a počuli aj zvonenie zvonov. Najkrajší výhľad na okolitú prírodu a panorámu mesta si všetci užili v izbe strážcov. Dostali sa do nej výstupom po 127 točitých schodoch. Pokračovali v Severnej veži, kde sa nachádza expozícia z archeologického výskumu. Dominantou areálu je Kostol sv. Kataríny a tam žiaci ukončili prehliadku mestského hradu. Vo vnútri kostola mali krátku prednášku o piatich oltároch a maľovanej výzdobe.

      V Múzeu mincí a medailí absolvovali žiaci hodinu neformálneho finančného vzdelávania zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti. Vzdelávaním ich sprevádzala muzejná pedagogička Agáta Lešková. Spolu sa prešli oblasťami príjem mám z práce, moje povolanie snov, moje silné stránky, práca, ktorá ma baví. Žiaci si vyskúšali ukážky rôznych povolaní. Následne zistili, že zarábame hrubú mzdu, platíme odvody a dane a ako ich využíva štát. V skupinovej práci si vyskúšali finančne zabezpečiť štvorčlennú rodinu. Nakoniec dostali materiály, ktoré môžu využiť napríklad na hodinách občianskej výchovy.  

      Po kvalitne strávenom čase si dopriali výletníci sladkú odmenu v cukrárni Malinová pani a mohli sa vydať na cestu domov.

      Opäť vyslovujeme veľkú vďaku Oddeleniu regionálnych centier kariéry BBSK, ktoré nám uhradilo cestovné náklady na túto našu exkurziu. Osobitná vďaka patrí kariérnej konzultantke RCK Mgr. Adriane Schveigert, ktorá zabezpečila všetko potrebné a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!

     • Exkurzia Kremnica 7. ročník

     • Vo štvrtok 23.3.2023 bolo v našej škole riaditeľské voľno. Napriek tomu sa naši siedmaci so svojimi p. učiteľkami ochotne vydali na exkurziu do Kremnice. A veru – nikto neľutoval!

      Navštívili sme Mincovňu – najstaršiu fabriku svojho druhu na svete, ktorá funguje nepretržite od r. 1328. Najprv sme si prezreli modernú výrobnú halu, v ktorej sa momentálne razia mince pre krajiny Strednej Ameriky. Následne nás p. sprievodkyňa zaviedla do historických priestorov, v ktorých sa nachádzali obrovské staré stroje. Fascinujúce bolo najmä to, že takmer všetky boli stále funkčné a spoľahlivé! Dokonca sa niektoré stále príležitostne používajú – napr. na razbu originálnych vstupeniek.

      Odtiaľ sme sa presunuli do Múzea mincí a medailí, kde sme absolvovali zaujímavé neformálne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti na tému: „Príjem a práca“. Tvorivá skupinová práca bola prispôsobená tak, aby pomohla žiakom lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými stránkami s ohľadom na výber budúceho povolania, čo bolo pre nás veľmi zaujímavé a podnetné.

      Pauzu medzi jednotlivými expozíciami sme využili na návštevu miestnej cukrárne a kaviarne, kde sme si pochutili na výborných maškrtách a nakukli sme trochu do tajov gastronómie vďaka veľmi šikovným a ochotným pani čašníčkam.

      Spokojní a trochu unavení sme sa vrátili domov aj vďaka šikovným a spoľahlivým pánom šoférom, ktorí nás bezpečne dopravili tam aj späť.

      Na záver však vyslovujeme veľkú vďaku Oddeleniu regionálnych centier kariéry BBSK, ktoré nám uhradilo cestovné náklady na túto našu exkurziu. Osobitná vďaka patrí kariérnej konzultantke RCK Mgr. Adriane Schveigert, ktorá zabezpečila všetko potrebné a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!

       

       

     • Oznam - poplatky za obedy apríl 2023

     • Poplatky za obedy - apríl

      Prosíme uvádzať variabilný symbol

      Zamestnanci      123                    1,80 € x 16 dní - 28,80 €

      Deti do 5 rokov  223                    1,70 € x 17 dní - 28,90 €

      Predškoláci        323                    1,70 € x 17 dní - 28,90 €

      Cudzí                  423                    4,44 € x 17 dní - 75,48 €

      Žiaci 1.stupeň    523                    1,30 € x 16 dní - 20,80 €

                                                        + 2 € réžia                  SPOLU 22,80 €

      Žiaci 2.stupeň    623                    1,50 € x 16 dní - 24 €

                                                       + 2 € réžia                  SPOLU 26 €

      Desiata 1. a 2.st.                         0,70 € x 16 dní - 11,20 €

      Číslo účtu SK5502000000004112630953