• Pozvánka!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

      Vás pozýva na

      nedeľnú svätú omšu venovanú najmä RODINÁM S DEŤMI.

      Najbližší termín:  23. jún 2019 o 9:30.

      Nácvik: v sobotu 22. júna 2019  od 14:00  na fare.

      Po nácviku pozývame rodiny s deťmi na

      OPEKAČKU do FARSKEJ ZÁHRADY.

       

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • OZNAM!

     • Mesiacom jún 2019 sa končí stravovanie  v ŠJ pri II.ZŠ. Pani vedúca prosí zákonných zástupcov o zrušenie trvalých príkazov za obedy, nakoľko jej už nabiehajú platby na mesiac júl 2019.

      Preplatky, ktoré vznikli na stravnom, budú vrátené zákonným zástupcom  na účet v mesiaci august.

      Ďakujeme za pochopenie!

       

     • Národné testovanie deviatakov - výsledky

     • Testovanie deviatakov T9 prinieslo pekné výsledky, ktoré presahujú celoslovenský priemer. V slovenskom jazyku a literatúre sme dosiahli 72,5 %, čo je o 10,2 % viac ako národný priemer (62,3 %). V matematike sme dosiahli 71 %, čo je o 7,9 % viac ako národný priemer (63,1 %).

      Ďakujeme všetkým vyučujúcim, ktorí pripravovali deviatakov na testovanie. Ďakujeme deviatakom za svedomitý prístup k práci.

     • Naše futbalistky postupujú na kraj

     • Družstvu futbalistiek, ktoré je zložené zo žiačok 2. stupňa, sa výborne darí. Po víťazstve v okresnom kole si vybojovali prvenstvo aj v regióne a zaslúžene postupujú do krajského kola. Gratulujeme!

     • Nanebovstúpenie Pána

     • Prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána slávime 40 dní po Veľkej noci a 10 dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého.

      Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.

      Ježiš, keď opúšťal tento svet a šiel od svojich do „neba“, pustil sa smerom hore. To, čo je živé, môže sa dvíhať smerom nahor, to, čo je mŕtve, padá dolu k zemi. Božie zjavenie pozýva nás kresťanov mať zvláštny vzťah k nebu – tam hore. Ježiš tam šiel pripraviť nám miesto a vráti sa po nás. Tam je naša vlasť. Tam si máme zhromažďovať poklady, ktoré nepodliehajú ani strate, ani skaze, ani inflácii. Srdcia máme mať upriamené na nebo. Toto upriamenie na nebo dá nášmu životu orientáciu, aby sme vedeli, odkiaľ sme a kam smerujeme, aby náš život nebol len bezcieľnym túlaním sa, blúdením v priestore a čase. Ktosi múdry raz povedal: „Bez neba nad našimi hlavami by sa zem pod našimi nohami začala triasť…“

      Kresťan má mať srdce upriamené k nebu, ale oči nech hľadia na zem, ktorú sme dostali ako dar, aby sme na nej žili svoj život, ale aj ako poslanie, aby sme tu konali misiu… Potrebujeme aj nebo nad hlavou, ale aj zem pod nohami. Keby nám jedno z toho chýbalo, bolo by s nami zle…

      Pripomienka: Pre katolíkov je Nanebovstúpenie Pána prikázaným sviatkom, a teda v tento deň sa musia zúčastniť na svätej omši.

     • 1. sv. prijímanie našich tretiakov zo ZŠ s MŠ Š. Moysesa

     • V nedeľu 26. mája sa v kostole POVÝŠENIA SV. KRÍŽA konala slávnosť – krásna a vzácna. Do nádherného, kvetmi vyzdobeného chrámu vstúpili za sprievodu p. dekana Jána Flajžíka smelí a usmiati tretiaci, ktorí po prvýkrát prijali sviatosť Eucharistie.

      Príprava na tento veľký deň začala už pred niekoľkými mesiacmi na hodinách náboženstva, potom nácvikmi v kostole s triednymi učiteľkami a s p. dekanom, ktorý dohliadal na celú prípravu. Celkovo sa 41 detí tešilo na prijatie tejto sviatosti. Dlhodobej a svedomitej príprave na tento veľký deň predchádzala sviatosť zmierenia, ktorá sa konala v sobotu, pred ich výnimočným dňom. S čistým srdcom sa tak mohli žiaci postaviť pred oltár. Slávenie slávnosti, kedy deti prvýkrát prijali Ježiša do svojho srdca, bolo požehnaním aj pre všetkých prítomných veriacich. Dojemný záver sv. omše sa nezaobišiel bez sĺz. V pondelok prijali tretiaci sv. prijímanie v kaplnke školy a po ňom nasledovalo slávnostné agapé, kde pani riaditeľka spolu s p. dekanom odovzdali pamätné listy s milým darčekom každému zúčastnenému. Tretiakov čaká ešte výlet na Staré Hory, kde sa chcú poďakovať Nebeskej Matke Panne Márii, že pri nich stála v tento krásny deň.

      Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomohli akýmkoľvek spôsobom i modlitbami pri príprave 1. sv. prijímania.

       

      tretiacke pani učiteľky

     • Predaj stravných lístkov na mesiac   JÚN 2019

     • Uskutoční sa v našej škole:

            21.5.2019   od 6.30 - 14.30 hod.

            22.5.2019   od 6.30 - 14.30 hod.

                

                

       

     • Vážení rodičia a priatelia školy! 

     • Na novú školskú kuchyňu sa zatiaľ vyzbieralo k 8.5.2019:

                       na bankový účet   3 150  €

                       v   hotovosti              505  €

                       SPOLU:                   3 655 €

       

      FINANČNÉ PROSTRIEDKY môžete posielať na č. účtu rodičov:   SK87 1100 0000 0026 2679 0269

      Do poznámky prosím uviesť slovo: KUCHYŇA 

       

      Ď A K U J E M E !

     • DEŇ MATIEK

     • Druhá májová nedeľa  už tradične  patrí  všetkým  mamám. Tento rok si  Deň  matiek  pripomenieme  v   nedeľu 12. mája. Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Rodičia, matka a otec, ktorí privítajú na svet nový život, tým spolupracujú s Bohom na veľkom diele stvorenia. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili!

      Ďakujeme všetkým mamám za ich lásku a obetavosť a na príhovor našej Nebeskej Matky im vyprosujeme, aby boli vždy naplnené dobrom, radosťou, nádejou, a aby vždy prinášali život, život fyzický aj duchovný!

      Krásny deň matiek! ♥

     • Pozvánka

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom

      Vás pozýva na

      svätú omšu venovanú najmä Rodinám s deťmi

      v nedeľu 12. mája 2019 o 9:30.

      Nácvik: v sobotu 11. mája 2019  od 10:00 do 11:00  v kostole.

     • Okresné kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA

     • V dňoch 26. a 27. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády v kategóriách P3 až P8.

      Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli títo žiaci:

      P3 (3. ročník): Matej Ďuríček – 4. miesto; Ján Weiss – 12. miesto; Natália Vanková – 13. miesto;

      Lenka Burská – 14. miesto;

      P4 (4. ročník): Dominika Kravárová – 4. miesto; Terézia Machová – 10. miesto; Dávid Mancír – 22. miesto;

      Sofia Hana Pulišová – 27. miesto; Katarína Jakubechová – 31. miesto

      P5 (5. ročník): Šimon Páločný – 2. miesto – DIPLOM

      P6 (6. ročník): Matej Moška – 1. miesto – DIPLOM ; Tatiana Hronská – 6. miesto

      P7 (7.ročník): Matúš Fajčík ‒ 4. miesto; Juliana Dovcová – 5. miesto; Monika Šebeňová – 8. miesto;

      Michal Cibuľa – 12. miesto

      P8 (8. ročník): Martin Hronský – 2. miesto – DIPLOM

      Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa síl a chuti do riešenia matematických problémov, aby svoj matematický talent ďalej rozvíjali.

     • Výberové konanie - kuchárky

     • Prijmeme vyučené kuchárky, ktoré majú skúsenosť so školským stravovaním. Podmienka - výučný list.

      Pohovor sa uskutoční 21.5.2019.

      Žiadosť je potrebné doručiť do 15.5.2019. 

     • Máj – mesiac Panny Márie

     •          Kvetinky májové, Márii sa kloňte,

               zvončeky hájové, Márii zazvoňte,

               vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne,

               proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne.

           Mesiac MÁJ oddávna sa v Cirkvi slávi ako mesiac Panny Márie. Je venovaný jej úcte a najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote tu na zemi a oslávení v nebi. Celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslava jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániach.

           Májová pobožnosť má svoj pôvod v 18. storočí v Taliansku a odtiaľ sa postupne rozšírila aj do iných krajín Európy a potom do celého kresťanského sveta.

           Ako na jar vyráža zeleň, aj mariánsky mesiac môže byť pre nás začiatkom nového duchovného života. Môže to byť príležitosť stvárňovať si podľa vzoru Panny Márie svoj duchovný charakter a vychovávať vnútorného človeka. Sme to, čo z nás urobili naše matky. Veľký ctiteľ Panny Márie svätý Ľudovít Grignion z Montfortu (17. stor.) nás uisťuje, že s Pannou Máriou sa za jeden mesiac dá urobiť väčší pokrok ako za mnoho rokov bez nej. Keď k nám príde Máriino kráľovstvo, pr&i acute;de aj kráľovstvo Kristovo. Budeme sa cítiť skutočne šťastní, ak sa budeme usilovať stále väčšmi milovať Pannu Máriu a ak to budeme učiť aj iných.

           Dánsky básnik Jörgenson o svojom obrátení z luteránstva a ateizmu na katolícku vieru hovorí toto: "Moja matka každý večer čítavala celej rodine jednu stránku z Biblie. Prv než som šiel spať, modlieval som sa kľačiačky pri posteli modlitbu Otčenáš. Raz, ako som tak kľačal v mesačnom svetle, pripojil som k Otčenášu aj modlitbu Zdravas Mária. Našiel som túto modlitbu náho dou v jednej knihe. Táto modlitba sa mi veľmi zapáčila. Môžem povedať, že ma obrátila na pravú katolícku vieru práve modlitba Zdravas Mária. Prostredníctvom Matky Márie som sa vrátil k Matke - katolíckej Cirkvi."

           Tento významný spisovateľ je známy ako autor životopisov svätých. Jeden z týchto životopisov sa začína slovami: "Na počiatku bola matka... Dieťa sa stáva tým, čím je matka. Tým, čím chce matka, aby sa stalo... Dieťa bude sväté, ak sa matka orientuje na Boha, ak kráča po Božej ceste..."

           A tak v tomto mariánskom mesiaci prejavme každý svojím vlastným spôsobom patričnú úctu  Matke Syna Božieho i našej nebeskej Matke Panne Márii.

     • OZNAM!

     • Veľkonočné prázdniny v ZŠ začínajú

      vo štvrtok 18.4.- 23.4.2019.

       

      Nástup žiakov do základnej školy je v stredu 24.4.2019!

                                                                          

      Materská škola je otvorená vo štvrtok 18.4. aj v utorok 23.4.2019.