• TESTOVANIE žiakov 5. ročníka ZŠ - (T5-2018)

     • - termín: 21. november 2018 (streda),

      - testované predmety:

      • matematika
      • slovenský jazyk a literatúra,

      - počet testovaných úloh:

      MAT - 30 úloh:

      (20 úloh s krátkou číselnou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede z možností A, B, C, D – vždy je iba 1 správna),

      SJL – 30 úloh:

      (10 úloh s krátkou  odpoveďou, 20 úloh s výberom odpovede z možností A, B, C, D – vždy je iba 1 správna),

      - povolené pomôcky: guľôčkové pero, ktoré píše na modro,

      - zakázané pomôcky: mobil, smart hodinky, kalkulačka, rysovacie pomôcky, výpisky,  

                                           učebnice, zošity a pod.,

      - termín zaslania výsledkov:

      • do 21. 12. 2018 - elektronická forma zaslania výsledkov na ZŠ,
      • do 23. 1. 2019 – výsledkové listy žiakov,

      - podrobnejšie informácie o testovaní: www.nucem.sk - časť Testovanie 5

       

       

      HARMONOGRAM TESTOVANIA

       

      Matematika:

      8.00 – 8.10 h (10 minút)        - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH a pomocných  

                                                        papierov

      8.10 – 8.20 h (10 minút)        - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8.20 – 9.20 h (60 minút)       - administrácia testu

      9.20 – 9.25 h (5 minút)          - zozbieranie testov a OH

       

      9.25 – 9.45 h (20 minút)        - prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra:

      9.45 – 9.55 h (10 minút)        - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      9.55 – 10.05 h (10 minút)      - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10.05 – 11.05 h (60 minút)   - administrácia testu

      11.05 – 11.10 h (5 minút)      - zozbieranie testov a OH, ukončenie testovania

       

      (OH = odpoveďový hárok)

       

       

     • Matematická súťaž „Tri hlavy a tri perá“

     • 8. novembra 2018 si zástupcovia 6., 7. a 8. ročníka zmerali svoje sily v matematickej súťaži „Tri hlavy a tri perá“ v Banskej Bystrici. Náš tím v zložení Tatiana Hronská, Michal Cibuľa a Ján Pullmann si zasúťažili so svojimi rovesníkmi z 10 škôl Banskobystrickej diecézy.

                  Súťaž prebiehala v troch kolách: hlavolamy, matematický test a ubongo.  Kvôli rovnakému počtu bodov bol rozstrel s tímom zo Zvolena. Naše družstvo splnilo úlohu skôr, a tak sme získali prvé miesto.

                  Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

     • „Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať."

     • Očistec

      Predstavme si nasledujúcu situáciu: niekto z našej rodiny sa šmykol na klzkej ceste a spadol. Teraz leží ubolený v nemocnici a nohu má v sadre. Je úplne odkázaný na iných. Utrpenie našich blízkych sa dotýka aj nás a trápi nás. V opísanej situácii by sme urobili všetko, nešetriac čas, námahu ani výdavky, aby sme aspoň trochu pomohli chorému. Bdeli by sme pri jeho lôžku, prinášali by sme mu domáci obed, kupovali by sme mu najlepšie lieky, snažili by sme sa preňho vybaviť dodatočné lekárske vyšetrenie, zdravotnícku starostlivosť a pod. Tí, ktorí milujú, sú často veľmi tvoriví a nápadití, keď chcú pomôcť svojim blízkym. Niekedy však vidíme opačnú situáciu: trpiacich, ktorých všetci opustili.

      Očistec by sme mohli prirovnať k nemocnici. Ale s tým rozdielom, že utrpenie v očistci, ako hovoria svätí, je oveľa bolestnejšie: „Pomáhajte týmto bezmocným dušiam, ktorých utrpenie je neporovnateľne väčšie než všetko, čo by sme mohli vytrpieť v tomto živote“ (svätý Augustín).

       

      Svätá omša – najväčšia pomoc

      Pretože utrpenie v očistci je veľké, existuje len málo milosrdnejších skutkov ako pomoc dušiam v očistci. Máme na to silné prostriedky. Najväčšou pomocou pre duše je svätá omša, najsvätejšia obeta Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži, aby zadosťučinil za naše hriechy.

       

      Modlitba a dobré skutky

      Osobná modlitba je od najdávnejších čias najrozšírenejším spôsobom pomáhania dušiam. Už v Starom zákone nachádzame príklady modlitby za zosnulých (2 Mach 12, 42). Mystici vravia, že mimoriadne účinná je modlitba ruženca.

      Nielen modlitba, ale všetky dobré skutky, ktoré konáme na úmysel duší v očistci, im pomáhajú. Môžeme ich obetovať Bohu prostredníctvom tejto alebo inej, podobnej modlitby: „Všetky dobré skutky, vedomé alebo nevedomé, ktoré sa mi podarí vykonať s pomocou Božej milosti v tomto týždni (mesiaci), chcem obetovať milosrdnému Bohu skrze ruky Panny Márie ako zadosťučinenie za hriechy môjho zosnulého otca (manžela, brata, starého otca a pod.)“

      Podobne môžeme obetovať Bohu aj svoje vlastné utrpenie, malé aj veľké, telesné alebo duchovné, dobrovoľné (napr. pôst) alebo nedobrovoľné: „Všetky svoje kríže, protivenstvá, nepohodlie, dobrovoľné umŕtvenie v tomto týždni (mesiaci) spájam s Kristovým utrpením, ktoré sa sprítomňuje pri svätej omši, a skrze ruky Panny Márie ich obetujem milosrdnému Bohu za hriechy ..... (menovať zosnulého).“

       

      Odpustky

      Existuje ešte jeden veľmi účinný spôsob, ako môžeme pomôcť dušiam v očistci – získavanie odpustkov. Odpustky sú veľkým darom Božieho milosrdenstva. Žiaľ, je to zakopaný alebo aspoň nedostatočne využívaný poklad. V minulosti bolo získavanie odpustkov oveľa náročnejšie. Dnes môžeme každý deň, bez väčšej námahy, získať čiastočné odpustky alebo úplné odpustky. Odpustkom dosiahneme čiastočné alebo úplné zadosťučinenie za hriechy nejakej duše. Cirkev udeľuje takéto zadosťučinenie z pokladnice zásluh Spasiteľa a svätých. Robí to na základe „moci kľúčo v“, ktorú dostala od Krista: „Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 18, 18). Ježiš Kristus povedal svätej Faustíne: „Všetky tieto duše [v očistci] veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti“ (Denníček 1226).

       

      Ako možno získať odpustky dušiam v očistci?

      Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.

      01.11.  -  08.11.
       

      1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa     (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.).


      2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, a nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.


      Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

       

      Sviatok všetkých svätých

      (prikázaný sviatok)

      Mnohí z nás vo svojom vnútri nosíme obraz svätých, ktorý však nemusí vždy vystihovať podstatu svätosti. Sviatok všetkých svätých je spomienkou na ľudí, ktorí žili pred nami svoj život, v plnej odovzdanosti Bohu. Treba nám však vedieť, že rovnako ako my, nežili bezstarostným životom. Aj oni prechádzali rôznymi skúškami, čelili pokušeniam, mnohí       z  nich žili v existenčne náročnejšej dobe ako my. No napriek tomu sa snažili – počas ich pozemskej púte uprostred všetkých ťažkostí, ktoré im prinášal život - s veľkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou kráčať v Ježišový ;ch šľapajach a žiť evanjeliové pravdy.

      Mama so synčekom sa na prechádzke zastavila v kostole. Slnečné lúče presvitajúce cez mozaiky umiestnené vo svätyni, dávali postavám svätých, ktoré znázorňovali, svetlo, žiaru a život. Synček sa spýtal: „Mama, kto sú títo?“  „To sú svätí.,“ - vysvetľuje mama synovi. Teraz už viem, kto sú svätí - Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo! - povedal chlapec. V tejto jeho odpovedi odznela výstižná, presná charakteristika svätých a svätosti.

      Sviatok všetkých svätých nech nie je pre teba len vďačnou spomienkou, ale aj konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom potenciálnych svätých. Tento sviatok ťa chce povzbudiť a dodať ti odvahu hľadať svoju vlastnú životnú cestu tvojej osobnej svätosti.

       

       

     • Milión detí sa modlí ruženec

     •  

      Milión detí sa modlí ruženec

       

      „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.” ‒ Slová svätého pátra Pia

       

      Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj

       

      18. októbra 2018

       

      Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

       

      Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18. októbra 2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o deviatej hodine miestneho času budú práve nachádzať.

       

      Materiály a bližšie info nájdete na webovej stránke:

      http://acn-slovensko.org/miliondeti/

     • DRUHOSTUPNIARI NA CIRKEVNEJ ŠKOLE OSLAVOVALI EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

     •  

      26. septembra si každoročne na druhom stupni pripomíname Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického jazyka - najčastejšie besedami s anglicky hovoriacimi hosťami o krajinách Európy. V tomto školskom roku sme sa rozhodli venovať zážitkovým a populárno-náučným aktivitám jeden deň. Celá škola sa zmenila na európsky svetadiel.

      Jednotlivé krajiny si premysleli a zrealizovali samotní  žiaci druhého stupňa, ktorí vymýšľali, tvorili, varili, piekli a zháňali suveníry. Do príprav zainteresovali aj celé rodiny. Pútavá bola aj súťaž: Uhádni z ktorej krajiny pochádza tento nezvyčajný suvenír. Zaujímavosťou je, že z veľkého počtu hlasujúcich uhádli správnu odpoveď len štyria žiaci z celej školy.

      Obsiahnuté boli krajiny Vatikán, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Rusko, Francúzsko, Grécko a Nórsko.

      Deň sme začali rozhlasovou reláciou k EDJ, ktorú pripravili siedmaci. Poslucháči v triedach sa mohli dozvedieť napríklad, že na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, no v Európe sa používa asi len 225 z nich. Mnohých prekvapilo aj to, že v každom jednom jazyku rozvoj reči prebieha rovnako. V prvom roku života dieťa začína vyslovovať širokú škálu samohláskových zvukov. Približne vo veku jedného roka už vyslovuje prvé slová. V troch rokoch dokáže formovať celé vety a v piatich rokoch dieťa ovláda niekoľko tisíc slov. Nie je to zaujímavé?

      Po rozhlasovej relácii išli žiaci putovať po jednotlivých stanovištiach, kde ich čakali ukážky jazyka krajiny v rozprávke, piesni alebo „naživo“ , prezentácie, kvízy, ochutnávky, slepá mapa, súťaže v rýchlosti, obratnosti (súboj toreádora s býkom), súťaženie skupín (kooperatívne učenie), ale aj dramatizácia. Žiaci (tvorcovia) využili aj svoje talenty napríklad pri vystúpení hudobnej skupiny zo „Španielska“.

      Samotná príprava i realizácia priniesli obojstranný úžitok, nielen pre zúčastnených žiakov, ale aj pre tvorcov. Deti bavili aktivity a zároveň sa im ľahšie prijímali informácie od žiakov ako od učiteľov.

      Spätná väzba od detí nás utvrdila v tom, že rozhodnutie zmeniť našu školu na Európu bolo správne.

                                                                                                       Mgr. Beata Oťapková

                                                                                                       Mgr. Elena Kupcová 

     • Európsky deň jazykov v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

     •  

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. V našej škole sa už niekoľko rokov usilujeme o to, aby sa spomínaná akcia konala. Učiteľom jazykov, ale aj iných predmetov ponúka Európsky deň jazykov mnoho možností. Príležitosť naučiť žiakov niečo o iných kultúrach, tradíciách a jazykoch, ktoré sa bežne neobjavujú v triede.

      Tento školský rok si pani učiteľky na prvom stupni  v spolupráci so žiakmi pripravili niekoľko európskych krajín, ktoré chceli prostredníctvom rôznych aktivít priblížiť ostatným žiakom.  Deti mohli zavítať do Ruska, kde sa naučili pozdravy v ruskom jazyku a zoznámili sa s ruskými ľudovými bábikami z dreva Matrioškami. V Ukrajine sa zas naučili pesničku a pani Nárožná, ktorá je pedagogičkou ukrajinského jazyka deťom porozprávala o zvykoch a tradíciách tohoto národa. Žiaci mohli ochutnať aj ukrajinské cukríky a zamaškrtiť si na cukrovinke s názvom Chalva, ktorej základ tvoria slnečnicové jadrá, cukor, med a rastlinný olej. Stredoeurópsky a stredomorský štát na brehu Jadranského mora Chorvátsko reprezentovala štvrtáčka Nelka, ktorá bývala v tejto krajine, chodila tam do školy a mohla nám tak porovnať život, akým žijeme tu na Slovensku s tým chorvátskym. Nelkina mamina pani Kocianová pripravila pre každého koláčiky, aké sa robia v spomínanom štáte. Ako sa povie rizoto, chlieb, káva či zmrzlina v talianskom jazyku, čo je to gondola, Vatikán a  kde na mape Európy môžeme nájsť „čižmu“  sa žiaci dozvedeli v krajine, ktorá má na vlajke farbu zelenú, bielu a červenú  - Taliansko. V reštaurácii Ristorante ich čakala za ich veľkú usilovnosť v učení sa nových vecí pizza, ktorú nám pre všetky detičky 1. stupňa zasponzorovali rodičia Tužinskí.  Módu, jedlo, autá a animované postavičky z filmu Ratatouille si deti mohli  bližšie pozrieť           v krajine Francúzsko. V triede, kde boli deti oblečené vo farbách bulharskej vlajky sa žiaci dozvedeli ako sa píše azbuka,  porozprávali sa o letoviskách tejto krajiny, vypočuli hudbu  a urobili kvíz, v ktorom si otestovali svoje vedomosti, pamäť a postreh. V Európskej škole tanca si zas  žiaci pozreli ako sa tancuje valčík, či polka a svoje pohybové schopnosti a zručnosti si vyskúšali v belgickom tanci.

      Hudba, smiech, dobrá nálada  sa niesli celým dopoludním,  a preto si túto akciu, ktorá je pre deti veľkým obohatením,  určite zopakujeme aj o rok.

                                                                                                          Mgr. Martina Kupcová 

     • Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

     •  

       

      Prázdniny

       

      Posledný deň vyučovania

      pred začiatkom prázdnin

       

      Termín prázdnin

       

      Začiatok vyučovania

      po prázdninách

      Jesenné

      30. 10. 2018 utorok

      31. 10. 2. 11. 2018

      5. 11. 2018

      pondelok

      Testovanie 5 – 2018

       

      21. 11. 2018 streda

       

      Vianoč

      21. 12. 2018 piatok

      27. 12. 2018 7. 1. 2019

      8. 1. 2019 utorok

      Polroč

      31. 1. 2019 štvrtok

      1. 2. 2019

      piatok

      4. 2. 2019 pondelok

      Jarné BB

      1. 3. 2019

      piatok

      4. 3. 8. 3. 2019

      11. 3. 2019 pondelok

      Testovanie 9 – 2019

       

      3. 4. 2019 streda

       

      Veľkonoč

      17. 4. 2019

      streda

      18. 4. 23. 4. 2019

      24. 4. 2019

      streda

      Letné

      28. 6. 2019

      piatok

      1. 7. 31. 8. 2019

      2. 9. 2019 pondelok

       

     • Ponuka krúžkov 2018/2019

     •  

      V školskom roku 2018/2019 si môžete vybrať z 30 záujmových útvarov:

       

      MŠ:

       

      PC a ja, Zahrajme sa s Cookiem, Tanečno-športový, Výtvarno-kreatívny

       

      1. stupeň:

       

      Atletický, Basketbal, Biblický A, Futbalový, Miništrantský, PC a ja, Výtvarno-kreatívny

       

      2. stupeň:

       

      Bedminton, Biblický B, Spevácky krúžok, Futbalový, Francúzština, Matematika, Miništrantský, Nemčina, PC a ja, Robotický, Slovenčina a ja, Výtvarno-kreatívny, Šachový, Ručné práce

      Bližšie informácie o krúžkoch nájdete v nasledujúcej tabuľke.

       

      P. č.

      Záujmový útvar:

      Vedúci záujmového útvaru:

      Deň

      Čas

      Miestnosť

      1.

       

      Atletický 1. st.

      p. Podolec

       

       

      štvrtok

      (prípadne iný deň)

      16,00 17,00

       

       

      Telocvičňa

      2.

      Basketbal 1. st.

      Bc. Rečlová

      utorok

      13,30 14,30

      Telocvičňa

      3.

      Bedminton 2. st.

      Mgr. Hlinka

      piatok

      13,45 15,00

      Telocvičňa

      4.

      Biblický A ‒ Čítanie biblických príbehov  1. st.

      Sr. Pavla

      utorok

      13,00 14,00

      Kaplnka

      5.

      Biblický B ‒ Príprava na biblickú olympiádu 2.st.

      Sr. Pavla

      pondelok

      13,30 14,30

      Kaplnka

      6.

      Spevácky krúžok  pre 2. st.

      Mgr. Jóbová

      pondelok

      13,00 14,00

      ŠT

      7.

      Futbalový  1. st.

      Mgr. Ivan

      pondelok

      13,30 15,00

      Telocvičňa

      8.

      Futbalový  2. st.

      Mgr. Vanka

      Mgr. Foltán

      streda

      13,30 15,00

       

      Telocvičňa

      9.

      Francúzština pre 7. roč.

      Mgr. Štefanková

       

      streda

      7,00 7,45

      a 13,45 14,30

      7. A

      10.

      Matematika a ja pre 6. roč.

      Mgr. Polanská

      streda

      6,45 7,40

      6. B

      11.

      Matematika a ja pre 8. roč.

      Mgr. Polanská

      pondelok

      6,45 7,40

      8. A

      12.

      Matematika v kocke pre 9. roč.

      Mgr. Ivan

       

      pondelok

      štvrtok

      6,45 7,40

       

      9. A

      13.

      Miništrantský

      Mgr. Sliačan

      streda

      13,30 14,00

      Kaplnka

      14.

      Nemčina pre 7. roč.

      Mgr. Luptáková

       

      utorok

      13,45 14,45

       

      Jazyková učebňa

      15.

      Nemčina pre 8. 9.roč.

      Mgr. Weissová

       

      streda

      13,30 15,00

       

      Jazyková učebňa

      16.

      PC a ja –  4. A

      Mgr. Čamajová

      pondelok

      12,35 13,20

      Veľká PC

      17.

      PC a ja –  4. B

      Mgr. Pročková

       

      streda

      12,35 13,20

       

      Veľká PC/

      4. B

      18.

      PC a ja –  5. roč.

      Sr. Pavla

      piatok

      13,30 14,30

      Veľká PC

      19.

      PC a ja 6. – 8. ročník

      Sr. Pavla

      štvrtok

      13,30 14,30

      Veľká PC

      20.

      Robotický krúžok pre 2. stupeň

      Mgr. Ivan

      štvrtok

      13,30 15,00

      Robotická učebňa

      21.

      Ručné práce pre 2. st.

      Mgr. Čamajová

      streda

      13,30 14,30

      Trieda

      22.

      Slovenčina  a ja pre 9. roč. B

      Mgr. Malá

      streda

      piatok

      6,45 – 7,40

       

      9. B

      23.

      Slovenčina  a ja pre 9. roč. A

      Mgr. Jauschová

       

      streda

      piatok

      6,45 – 7,40

       

      9. A

      24.

      Šachový 2. st.

      Mgr. Hlinka

      utorok

      13,45 15,00

      6. A

      25.

       

      Výtvarno-kreatívny ZŠ  1. – 5. roč.

      Mgr. Bistová

       

      štvrtok

      12,30 14,00

       

      Trieda na

      2. poschodí

      26.

       

      PC a ja v MŠ

      Mgr. Anna Čamajová 

      Mgr. Eva Pročková

      pondelok

      13,25 14,10

       

      Veľká PC

      27.

       

      Zahrajme sa s Cookiem v MŠ I.

      Mgr. Martina Štefanková

       

      štvrtok

      12,30 13,15

       

      Jazyková učebňa

      28.

       

      Zahrajme sa s Cookiem v MŠ II.

      Mgr. Martina Štefanková

       

      štvrtok

      13,15 14,00

       

      Jazyková učebňa

      29.

       

      Tanečno-športový v MŠ

      Martina  Beňová

      Aneta Hricová

      utorok

      12,45 13,45

       

      Malá telocvičňa

      30.

       

      Výtvarno-kreatívny krúžok ,,Farbička“ v MŠ

      Zuzana Rusnáková

      Helena Mäsiarová

      streda

      12,45 13,45

       

      Jedáleň MŠ

        

     • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/18

     • Hurá! Hurá! Záver školského roka klope na dvere a všetci sa už istotne tešíme na vytúžený oddych a krásne letné prázdniny.

      Ukončenie školského roka 2017/2018:

      28..6.2018 - 12:30 rozlúčka s deviatakmi

      29.6.2018  - 08:30 slávnostná sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

                        - 09:30 rozdávanie vysvedčení

                        - 10:30 obed

      MŠ a ŠKD sú 29.6.2018  v prevádzke!

      V sobotu večer  30.6. 2018 Vás zároveň pozývame na sv. omšu -  Kaplnka Navštívenia Panny Márie na Skalke na  " Šibáku " !

      Ďakujem všetkým za snahu, trpezlivosť, vytrvalosť a odhodlanosť v náročnej práci. Prajem Vám Božiu ochranu pred všetkým zlom a zaslúžený oddych. Verím, že po prázdninách spoločne otvoríme ešte lepší a úspešnejší rok a budeme pokračovať v rozvíjaní diela, ktoré sme tu pred 25 rokmi začali.

                                                                                                                                                     Mária Ulrichová 

     • Slávik Slovenska

     • Slávik Slovenska je celoslovenská spevácka súťaž pod záštitou operného speváka Petra Dvorského. Veľmi sa tešíme, že aj tento rok sme mali krásne umiestnenia vo vyšších kolách.

      V okresnom kole v Kremnici nás výborne reprezentovali: Patrícia Glezgová, obhájila z minulého roka 1. miesto a postúpila do krajského kola, ktoré sa tento rok konalo na Zvolenskom zámku; Michaela Glezgová získala 2. miesto a Viktória Kollárová získala 2. miesto. Z celého srdca gratulujeme!

       

      Slávik Slovenska školské kolo

      1. kategória:

      1. m. Michaela Glezgová, 2. A (postup do okres. kola)

      2. m. Marion Fabová, 2. B, Ruth Pittnerová, 2.B

      3. m. Nina Neuschlová, 2.B, Stanislav Rigo, 1.B

        

      2. kategória:

      1. m. Patrícia Glezgová, 5. A (postup do okres. aj krajského kola)

      2. m. Natália Maruniaková, 6. A

      3. m. Monika Šebeňová, 6. A

       

      3. kategória:

      1. m. Viktória Kollárová, 9. A (postup do okres. kola)

      2. m. Nicol Nováková, 8. A

      3. m. Andrej Dovec, 7. A

     • Dolina, dolina

     • Súťaže v speve v závere roka uzatvára regionálne podujatie v Župkove Dolina, dolina. Vďaka peknému slnečnému počasiu mohla byť prehliadka spevu ľudových a zľudovených piesní v prírode ‒  v amfiteátri „Koleso“. Bol to pekný zážitok, deti spievali obklopené voňavým lesom, okolo poletovali krásne veľké motýle a jemne bzučali včielky. V tejto príjemnej atmosfére nás reprezentovali a pekné umiestnenia získali: Ella Repčoková a Viktória Chrobáková ‒ zlaté pásmo, Martin Trokšiar a Petronela Glezgová ‒ strieborné pásmo, Sofia Bojková ‒ bronzové pásmo. Tešíme sa a blahoželáme!

       

      Dolina, dolina školské kolo

      1. kategória

      1. m. Martin Trokšiar, 3. A (postup do reg. kola)

       

      2. kategória

      1. m. Viktória Chrobáková, 5. B (postup do reg. kola)

      2. m. Ella Repčoková, 5. A (postup do reg. kola)

      3. m. Tatiana Hronská, 5. A

       

      3. kategória

      1. m. Petronela Glezgová, 7. B (postup do reg. kola)

      2. m. Sofia Bojková, 7. A (postup do reg. kola)

      3. m. Alexandra Hrmová, 9. B

     • Pozvánka!

     • Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na

      svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi

      v nedeľu 10. júna 2018 o 9:30.

      Nácvik bude v sobotu 9. júna 2018 od 11:00 do 12:00  v kostole.

      Po nácviku pozývame rodiny s deťmi na opekačku na farskom dvore.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Exkurzia do Bratislavy

     • Na konci mája sme sa my - žiaci 4.A rozhodli po tretíkrát navštíviť hlavné mesto Bratislavu. Po ceste vlakom sme sa potrebovali poriadne rozhýbať, a tak nám pani učiteľka v úvode pripravila menšiu túru, ktorá nás zaviedla k pútnickému miestu, ktoré Bratislavčania často navštevujú – Jaskynka P.M. Lurdskej. Po modlitbe a zapálení sviečok sme pokračovali ku Kostolu P.M. Snežnej. Počas každého zastavenia sme sa dozvedeli históriu a zaujímavosti o danom mieste. Naša cesta ďalej pokračovala na Slavín. Bol z tadiaľ prekrásny výhľad takmer na celú Bratislavu - Kamzík, Dóm sv. Martina, Dunaj, Petržalku, Michalskú vežu i Bratislavský hrad, ktorý bol ďalším cieľom našej pešej túry. V jeho záhradách sme si porozprávali legendy o Márii Terézii, ale aj mnoho iných zaujímavostí. Pri Národnej rade SR sme si oddýchli a veľmi sme sa potešili, pretože sme tu stretli aj nášho pána primátora Petra Antala. Potom sme sa ešte posilnili, aby sme vládali pokračovať do Bibiany - detského múzea pre deti. Čakalo nás tu množstvo netradičných činností a hier. Na výstave Až naprší a uschne sme sa hravou formou dozvedeli viac o slnečnej sústave, zložení zemskej atmosféry, o cyklónoch a tornádach, kolobehu vody či predpovedi počasia. Vyskúšali sme si, ako znie ľudský hlas v atmosfére hélia pomocou hlasového modulátora... Na interaktívnej výstave V hlavnej úlohe stolička sme mali možnosť stoličku vidieť nielen ako objekt na sedenie, ale aj ako predmet, ktorý sa dá meniť, skladať, obliekať, dotvárať a spájať, experimentovať a hrať sa, ktorý nám dokonca niekedy stoličku vôbec nepripomína. Cez Hviezdoslavovo námestie popri SND sme prešli k Dunaju do Prírodovedného múzea. Úchvatné výstavy zvierat žijúcich na Slovensku, ale aj zvierat žijúcich inde na Zemi- polárnych oblastí, tundry, tropických lesov, trávnatých oblastí, púští, korálových útesov v nás zanechali neskutočné množstvo zážitkov. Električkou sme sa odviezli do posledného cieľa nášho celodenného výletu – Múzeum dopravy. Privítalo nás historickými autami, rušňami s vagónmi, motorkami, vojenskými autami z 2.sv.vojny...a s ďalšími vecami dýchajúcimi dávnou minulosťou. Z exkurzie sme si odnášali veľa krásnych dojmov, ktoré nás sprevádzali počas cesty domov.

                                                                                                                         Mgr. Jana Búciová

     • MINIVENČEK

     • Už po tretíkrát sa nám podaril otvoriť v našej škole tanečný krúžok spoločenských tancov pre žiakov 1. stupňa. Počas neho sme sa naučili niekoľko krokov a choreografii z latinsko – amerických tancov a štandardných tancov. Tak ako po minulé roky, tak i tento sme si spolu s tanečnou choreografkou Stellou Víťazkovou pripravili 6.júna 2018 pre rodičov a učiteľov záverečný večierok pod názvom Minivenček.

      Večierok sa niesol v príjemnej a v pokojnej atmosfére. Deti predviedli svoje najlepšie výkony v tancoch : WALTZ, VALČÍK,  CHA – CHA, JIVE, COUNTRY a tanec       na známu pieseň od Kristíny, Ta ne.

      Deti preukázali okrem svojich tanečných schopností a zručností aj vedomosti z oblasti spoločenskej etikety. Spolu s rodičmi si počas večera  zatancovali,  zasúťažili  a zároveň ich naučili aj niekoľko nových tanečných krokov,  ktoré veríme, že v budúcnosti využijú.

      O hladné brušká detí sa opäť postarali šikovné maminky, ktoré to zvládli ako vždy               na jednotku.

      Ďakujeme a prajeme veľa radosti z tancovania.

                                                                                             Martina Čabáková

     • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

     • Mesiac jún je v katolíckom svete mesiacom Božského Srdca Ježišovho. Celý tento mesiac je zasvätený úcte Ježišovho milujúceho Srdca. Tak ako si ho veriaci pripomínajú každý prvý piatok mesiaca, tak má ešte v júni zvlášť svoj sviatok. Tento rok pripadá na piatok 8. júna. Zásluhu na zavedení tohto sviatku má svätá Margita Mária Alacoque, ktorá žila v 17. storočí.

      V júni roku 1675 sa jej zjavil Ježiš, ukázal jej svoje srdce so slovami: „Pozri sa na to srdce, ktoré ľudí tak milovalo, ktoré nevynechalo nič, vyčerpalo sa a zničilo, aby tým dosvedčilo svoju lásku. Dostávam však miesto uznania iba nevďačnosť, neúctivosť, svätokrádež, chlad, pohŕdanie, tak sa správajú ku mne v tejto sviatosti lásky. Preto ťa žiadam, aby sa zasvätil prvý piatok po oktáve Najsvätejšej sviatosti a stal sa zvláštnym sviatkom na počesť môjho Srdca, aby sa zmierujúcim sv. prijímaním podala náhrada za všetky urážky, ktorých sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti.“

      Podľa zjavenia sv. Margite Márii Alacoque sa vypočítava Dvanásť prisľúbení Ježišovho Srdca, ktoré dal Ježiš tým, ktorí uctievajú jeho Srdce:


      1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
      2. Uvediem pokoj do ich rodín.
      3. Poteším ich v utrpení.
      4. Budem ich útechou v živote a zvlášť v smrti.
      5. Vylejem hojné požehnanie na ich prácu.
      6. Hriešni nájdu v mojom srdci prameň, nesmierny oceán milosrdenstva.
      7. Vlažní sa stanú horlivými.
      8. Horliví dospejú k veľkej dokonalosti.
      9. Požehnám všetky miesta, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho srdca.
      10. Kňazom dám  milosť pohnúť i najzatvrdnutejšími srdcami.
      11. Mená tých, ktorí budú rozširovať túto pobožnosť, budú zapísané v mojom srdci a nikdy sa    odtiaľ nevymažú.
      12. Z hojnosti milosrdenstva môjho Srdca uštedrí moja všemohúca láska milosť pokánia        na konci života tým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu v prvý piatok mesiaca a po deväť ďalších mesiacov. Nezomrú v mojej nemilosti bez prijatia sv. sviatosti. Moje Srdce im bude záštitou   a pevným útočiskom v poslednej hodine.
       

      Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj  Veľké prisľúbenie. Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov. Hlavný úkon, ktorý vyžaduje veľké prisľúbenie, je sväté prijímanie. Kontext zjavení sv. Margite hovorí, ak aj nie priamo, že: „Prijímania na prvé piatky majú byť prijímané ako úkon úcty k Ježišovmu Srdcu, v tom istom duchu úmyslu a zadosťučinenia, akým sa slávi aj samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.“

      "Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo  a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem" (Ján Pavol II.).

      http://www.vyveska.sk/images/cache/details/events/2419-sviatok-najsvatejsieho-srdca-jezisovho.jpeg

       

       

       

     • Tajný život mesta

     • DETEKTÍVA V SEBE PREBUĎ,

      VYJDI VON, LENIVEC NEBUĎ.

      OPUSŤ TELKY ŽIARU,

      HĽADAJ POKLAD ŽIARU.

       

                  Environmentálne centrum Živica rozbehlo projekt Tajný život mesta 2. Z celého Slovenska vybrali do projektu 51 škôl a sme radi, že vybrali aj nás, Základnú školu Štefana Moysesa. Cieľom projektu je prebudiť u žiakov a u širokej verejnosti záujem o svoje mesto, o jeho históriu a pamiatky, o jeho biodiverzitu ‒ pestrosť, rôznorodosť rastlín a drevín. Toto všetko Živica spojila do dvoch úloh ‒ vytvoriť quest ‒ hľadačku pokladu po našom meste. Našu hľadačku sme prepojili so životom otca biskupa Štefana Moysesa. Celá hľadačka musí byť zveršovaná, tak sme vymýšľali básničky. Stanovištia v hľadačke sú niečím zaujímavé a majú úlohu, ktorú treba vyriešiť a vpísať do tajničky. Po vyplnení všetkých tajničiek sa dozvieme miesto, kde je odmena pre hľadačov ‒ poklad. https://www.youtube.com/watch?v=SvYQEhGplpg

      Hľadačku spúšťame 1. júla a sme veľmi zvedaví, ako sa bude páčiť.

                  Popri tvorení hľadačky sme priebežne pracovali a pracujeme na druhej úlohe. Až do konca júna prostredníctvom aplikácie Pl@ntNet fotkami sústavne napĺňame databázu rastlín vo Francúzsku, ktoré sa vyskytujú v meste Žiar nad Hronom a v jeho blízkom okolí. Odfotíme kvet, list, plod alebo kôru stromu a pošleme do Francúzska, kde botanici priradia rastline názov a zaradia ju do veľkého celosvetového atlasu.

                  Teší nás, že aj my prispejeme svojou troškou do tohto celosvetového projektu. Pridajte sa k nám.

     • Prírodovedné celoslovenské súťaže!

     • Slovenská Zoo Lympiáda

      Tento  rok sa uskutočnil už 2.ročník celoslovenskej vedomostnej Zoo Lympiády.

      Súťaž  pre žiakov MŠ, 1. a 2. stupňa ZŠ a SŠ je venovaná zoológii. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských  škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie.

      Témy tohtoročnej olympiády boli: Umlčaný les, Pobytové znaky zvierat, Kosti a kostry zvierat a CITES.

      Svoje vedomosti uplatnila vo finále  súťaže 30.5. v ZOO Bojniciach i naša žiačka Peťka Polanská z 9.B triedy.  Vo svojej kategórii – 2. stupeň sa umiestnila na krásnom 5.mieste.

      Viac informácií pre záujemcov: http://zoobojnice.sk/slovenska-zoo-lympiada-2018/

       

      Envitalent Výskumník 2018

      Štvrtý ročník celoslovenskej súťaže ENVI-Talent vyvrcholil májovým 2-dňovým stretnutím najšikovnejších stromáckych výskumníkov v Trenčianskych Tepliciach. Súťažiaci po zvládnutí 8 vedomostných kôl prejavili záujem zrealizovať aj vlastný vedecký projekt. Túto výzvu prijala i Peťka Polanská a so svojou výskumno-bádateľskou prácou “Prírodné látky zabraňujúce tvorbe plesní“ obsadila pekné 2. miesto. Ak vás zaujíma viac, kliknite na stránku a oboznámte sa s aktivitami na stránke:

      http://stromzivota.sk/blog/2018/05/stvrte-stretnutie-envitalentov/

      Ak aj teba zaujíma príroda, poznávanie a výskumy, zapoj sa do nášho krúžku "Mladý ochranca prírody", ktorý vedie p. uč. Cvejkušová a staneš sa členom Stromu života, malým stromáčikom alebo veľkým stromákom, a dozvieš sa veľa nových a zaujímavých vecí.