• Mladí lesníčkovia

     • Naši odvážlivci z tretieho a štvrtého ročníka sa dnes zúčastnili kvízovej súťaže pod názvom „Mladí lesníčkovia“. Museli sa popasovať s rôznorodými otázkami týkajúcich sa našej prírody. Ich úsilie stálo za to. Odniesli si:

      • 1. miesto - 4. A
      • 2. miesto - 4. B

      Gratulujeme.

     • Výstavka cudzojazyčných kníh

     • V spolupráci s Oxford Bookshop Banská Bystrica  sa v priestoroch našej školy uskutoční

      výstavka  cudzojazyčnej literatúry. 

      Žiaci, ale aj ich príbuzní a známi si  v termíne od 7. 12. do 15. 12.2017 budú môcť vybrať z ponuky kníh v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

      Využite príležitosť zakúpiť darček pre Vás  alebo Vašich blízkych.

     • Misijný jarmok

     • Srdečne Vás pozývame na misijný jarmok

      v dňoch od 12. do 15. decembra 2017

      vo vestibule cirkevnej školy

      v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod.

       

      Môžete si zakúpiť :

      • výrobky detí z ŠKD
      • kalendár na rok 2018
       (s kresbami detí na tému Fatimská Panna Mária)
      • školský časopis Lúč
        

      Zakúpením výrobkov i Vy prispejete na deti v Ugande, kde nedávno pôsobila naša bývala žiačka Lenka Rečlová v misijnom centre pre opustené deti.

     • Predaj stravných lístkov na mesiac január 2018

     •    V našej škole:   12.12.2017  a    13.12.2017    od 6.30 -  14.30 hod.

           

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     • November sa každoročne  na našej cirkevnej škole neodmysliteľne spája so školským kolom olympiády v anglickom jazyku. Tak tomu bolo aj tento rok. Záujem prejavilo opäť veľké množstvo žiakov, pre ktorých je angličtina nielen obľúbeným vyučovacím predmetom, ale aj koníčkom.  Svoje jazykové schopnosti si zmeralo 28 najlepších „English speakerov“.  

      Súťažilo sa v dvoch kategóriách 1A a 1B v písomnej i ústnej časti. Písomná časť otestovala gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie  s porozumením. Ústna časť preverila fantáziu, improvizáciu i nadanie súťažiacich v práci s obrázkom i vo voľnom rozhovore na určenú situáciu. Do obvodného kola postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

      Napriek tomu, že úlohy boli náročné,  všetci naši súťažiaci sa s nimi popasovali a preukázali veľmi dobré vedomosti.

       S radosťou vám predstavujeme najúspešnejších:     

      Kategória 1A:

      1. Petronela Glezgová (7.B)

      2. Patrik Putiš (7.A)

      3. Klára Karvašová (7.B)

      Kategória 1.B

      1. Karolína Čierťažská ( 9.A)

      2. Martina Lauková (8.A)

      3. Petra Polanská (9.B)

      K úspešný riešiteľom okrem ocenených na prvých troch priečkach patrili aj Tamara Štangová( 7.B) v kategórii 1A  a v kategórii 1B Matej Červienka (8.A).

      Víťazi boli odmenení  diplomami a vecnými cenami od pani riaditeľky a ostatní si odniesli  diplomy za účasť a veríme, že aj dobrý pocit J . Congratulations!

      Všetkým súťažiacim ďakujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov  v januárovom obvodnom kole OAJ.

      Milí žiaci, o rok máte šancu znova. Nezabudnite však na sebe pracovať. Čítať môžete napr. anglické čítanky rôzneho druhu, ktoré máte k dispozícii v kabinete ANJ.

                                                                                         vyučujúce ANJ

     • OZNAM!

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín: 10. decembra 2017 o 9.30 hod.

      Nácvik detí bude v sobotu 9.decembra 2017 od 10.00 do 11.00 hod na fare.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • iBobor 2017/2018 - vyhodnotenie súťaže v rámci školy

     • http://www.zsbethlena.sk/storage/2013100001.jpgHlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V tomto šk. roku sa súťaže zúčastnilo 74 216 súťažiacich z 992 škôl na Slovensku. 

      Z našej školy súťažilo 117 žiakov. Nasledujúce tabuľky ukazujú úspešných riešiteľov (sú to všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov" – (v kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov, v ostatných kategóriách je to 50 bodov) a ich umiestnenie na našej škole. Sú to tretiaci až deviataci, ktorí sa úspešne popasovali s informatikou, matematikou a logikou a reprezentovali našu školu v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor.   

      Úspešných riešiteľov bolo 51. Títo žiaci získali diplom.

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Advent

     • Ani sme sa nenazdali a už je tu opäť čas adventu - čas prípravy na príchod a narodenie Pána Ježiša. Musíme mu pripraviť cestu do našich sŕdc, aby mohol bezpečne vstúpiť. Keď sa v rodine čaká narodenie nového člena, je tiež potrebné urobiť potrebné prípravy, aby prišiel do čistého a útulného príbytku. Aby ho hriala a vítala láska všetkých členov rodiny. A ako sa pripravíme na narodenie Ježiša my kresťania? Na „upratanie v duši“ sa nám ponúka sviatosť zmierenia. Na vyzdobenie srdca zas prítomnosť na sv. omši, prijatie svätého prijímania, skutky milosrdnej lásky, ktoré nám vnukne konať Duch Svätý. Myslím, že do takého príbytku Panna Mária s radosťou na Vianoce privedie svojho synčeka. Prajeme Vám požehnaný ADVENT!

      Požehnanie adventných vencov bude na našej škole v pondelok 4.12.2017 pri sv. omši o 8.00 hod.

       

      Súčasne Vás pozývame na prvú rorátnu sv. omšu v kaplnke v utorok 5.12.2017 o 7.00 hod.

     • Adventná duchovná obnova pre ženy


     • Kedy?   Začiatok: 2.december 2017 /sobota/ o 13:00hod.

      Koniec: cca 17:00 hod.

      Kde? Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa

      v Žiari nad Hronom

       

      Prednášajú: sr. Zuzana Kubíková, FDC a sr. M. Jana Pavla Lalíková, FDC

       

      Téma:  Odvážna ako Ján Krstiteľ

       

      Sv. omšu slúži a spovedá pán dekan vdp. Ján Flajžík

      Nahláste sa osobne u sestričiek alebo na  0948 342 095 do 30.11.2017.

     • Oznam!

     • Srdečne Vás pozývame na celoškoské rodičovské spoločenstvo  v stredu 29.11.2017 o 16.00 hod. v školskej jedálni.

      Program:

      1. Príhovor riaditeľky školy

      2. Príhovor predsedníčky RS

      3.Triedne zasadnutia s triednymi učiteľmi

      Tešíme sa na stretnutie!

     • Predaj stravných lístkov na mesiac december 2017

     • Predaj stravných lístkov na mesiac december sa uskutoční v našej škole 21. a 22. novembra 2017 od 6.30 do 14.30 hod.

     • Prijímacie konanie na SŠ

     • Dôležité termíny v školskom roku  2017/2018     

       

      22.november 2017            TESTOVANIE 5- 2017

                                        / CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE   PIATAKOV/

       

       21. marec 2018             TESTOVANIE 9- 2018

                                       / CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE   DEVIATAKOV /

       

      5. apríl 2018              NÁHRADNÉ TESTOVANIE

       

      3. apríl 2018 – zápis do 1.ročníka našej základnej školy

       

      11.apríl 2018 – zápis do našej materskej školy

       

      Do 20. februára 2018   zákonný zástupca žiaka môže podať prihlášku na študijné  

                                               a učebné odbory vyžadujúce „talentovú skúšku“.

       

      Do 28.februára 2018  -    riaditeľ ZŠ odstúpi prihlášky na stredné školy, kde je 

                                               potrebné vykonať talentovú skúšku.

       

      25. 3. – 15. 4. 2018    talentové skúšky  na základe rozhodnutia riaditeľov SŠ.

       

      Do 10.apríla  2018  -       zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na štúdium na

                                              ostatné študijné a učebné odbory riaditeľovi ZŠ

       

      Do 20.apríla  2018 -        riaditeľ základnej školy odstúpi ostatné prihlášky na    stredné školy  a gymnáziá

       

       

      1. kolo prijímacích skúšok

       

      • termín  - 14. mája 2018

      • termín - 17. mája 2018

                 

        

       2. kolo prijímacích skúšok – 19.júna 2018

       zverejní škola pre uchádzačov, ktorí nevykonali úspešne prijímaciu skúšku, alebo neboli prijatí na strednú školu z iných dôvodov.

        

           

      VŠETKY DOLEŽITÉ INFORMÁCIE  TÝKAJÚCE SA PRIJÍMACIEHO KONANIA NA STREDNÉ ŠKOLY,  PREHĽADU TERMINOV PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, VOĽNÝCH MIESTACH PO PRVOM KOLE PRIJÍMACIEHO KONANIA a POD. NÁJDETE NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH:

       

      www.kamnaskolu.sk

      www.akyodbor.sk

      www.stredneskoly.sk

      www.svs.edu.sk

      www.uips.sk

       

     • Hodina deťom

     • Naše deti sa vedia podeliť. Pri verejnej zbierke Hodina deťom sa 10.11.2017 v našej škole vyzbieralo 106 €. Ďakujeme.

      Výťažok zbierky je zaslaný na konto Nadácie pre deti Slovenska.

     • Mám svojich starkých veľmi rád

     • Jesenné nástenky v triedach sa na nás usmievajú množstvom výkresov o starých rodičoch z rôznych miest a krajín, slohové práce nám pripomínajú najkrajšie zážitky s nimi, lásku a obetavosť našich drahých. Najkrajšími výtvarnými a literárnymi prácami o starých rodičoch sme sa zapojili do súťaže Mám svojich starkých veľmi rád, ktorú organizuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. Práce detí boli veľmi pekné a tešíme sa, že uspeli v súťaži a patria medzi najlepšie v Žiari a okolí:

      Výtvarné práce 2. stupeň

      2. miesto Barbora Rajčanová (7. A)

       

      Literárne práce 1. stupeň

      3. miesto (poézia) Lea Harmadyová (3. A)

       

      Literárne práce 2. stupeň

      1. miesto (próza) Barbora Rajčanová (7. A)

      2. miesto (próza) Michal Cibuľa (6. A)

      3. miesto (poézia) Samuel Krahulec (6. B)

       

      Úryvky zo súťažných  prác žiakov a víťazné práce si môžete prečítať v decembrovom čísle školského časopisu Lúč.

       

      Úspešným žiakom srdečne blahoželáme!

     • Plavecký výcvik

     • Druhý novembrový týždeň sa v mestskej plavárni uskutočnil plavecký výcvik štvrtákov. Každé ráno sa plavárňou ozývalo ,,Plaveckému zdar!“ po ktorom sa žiaci osprchovali a šup ho do bazéna na rozcvičku. Po nej nasledovalo veľa  zaujímavých súťaží  a hier – Štafetové behy, Pumpa, Splývanie vo dvojici, Vodník, Hríbik, Medúza, Podplávanie tunelom, Na poštára a mnoho ďalších, na ktoré sa deti neskutočne tešili. Po krátkej zábave sa všetci rozdelili do troch družstiev, v ktorých sa im už venovali učitelia a asistenti. Plavci sa učili a zdokonaľovali v rôznych plaveckých štýloch, ale aj v skokoch do vody. Názorne sme si ukázali aj záchranu topiaceho. Ani sme sa nenazdali a bol tu posledný deň, kde každý z nás predviedol svoje plavecké schopnosti. Navzájom sme sa povzbudzovali, aby sme podali čo najlepšie výkony, nakoľko sme plávali na čas. Za veľkú snahu sme boli odmenení  plaveckým diplomom a diskotékou vo vode.

      Mgr. Búciová

     • Oznam!

     •  

      Farnosť Povýšenia Sv. Kríža v Žiari nad Hronom Vás pozýva na nedeľnú svätú omšu venovanú najmä rodinám s deťmi.

      Najbližší termín: 19.11. 2017 o 09.30 hod.

      Nácvik detí bude v sobotu 18.11.2017 od 10.00 do 11.00 hod. na fare.

      Tešíme sa na Vás všetkých!

     • Týždeň vedy a techniky

     • Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

       

      V rámci ôsmeho ročníka Týždňa vedy a techniky sa v našej škole  uskutočnia  tieto akcie :

       

      ‒ tvorivá  dielňa ‒ práca s drôtom ‒ pre žiakov 7. B triedy /lektorka p. Soboslayová /

      ‒ zábavné pokusy v učebni prírodovedných predmetov ‒ pre žiakov 1. a 2. stupňa

      ‒ astronómia  a pozorovanie Slnka hvezdárskym ďalekohľadom  v areáli školy ‒ žiaci 7. A triedy /pracovníci hvezdárne M. Hella/

      ‒ iBobor informatická súťaž ‒ žiaci 1. a 2. stupňa

      ‒ školské kolo technickej olympiády ‒ žiaci 2. stupňa

      ‒ exkurzia do Energolandu v Mochovciach ‒ žiaci 6. ročníka

      ‒ výstava prác žiakov z techniky vo vestibule  školy 

     • Hodina deťom

     • V našej škole bude zbierka Hodina deťom v piatok 10.11.2017 od 9.50 hod.

      Ďakujeme!

      Výťažok zbierky bude  zaslaný na konto Nadácie pre deti Slovenska.


      Viac na http://www.hodinadetom.sk/

     • Diecézny projekt 2017 "Odkaz fatimských zjavení"

     • Odkaz fatimských zjavení ‒ tak sa volal celoročný diecézny projekt, ktorý bol vyhlásený diecéznym školským úradom v Banskej Bystrici a trval presne ako zjavenia od mája do konca októbra. Cieľom projektu bolo hlbšie oboznámenie sa s fatimským zjavením, poukázanie na aktuálnosť fatimského posolstva v súčasnosti, sprevádzanie a posilňovanie detí k pokore vykonávať malé skutky lásky, prejavovať ich v bežnom živote, v škole a vo svojich rodinách. Nasledujúce fotografie Vás budú sprevádzať aktivitami, ktoré si triedy vymysleli a tým krajšie prežili slávenie tohto výročia.