• Duchovná obnova pre ženy v našej škole

     • Dňa 1. decembra 2018 sa v našej cirkevnej škole uskutočnila duchovná obnova pre ženy. Pozvanie prijalo 40 žien. Prednášali rehoľné sestry - Zuzana Kubíková, FDC z Trnavy a Jana Pavla Lalíková, FDC z Bratislavy na tému: „Si povolaná byť svätou“. Miestny duchovný – pán dekan Ján Flajžík slúžil sv. omšu a bol k dispozícii pre vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory. Obohatené prednáškami sme sa stíšili pri adorácii Oltárnej sviatosti. Duchovné popoludnie sme ukončili prijatím eucharistického požehnania. Duchovná obnova nás pripravila na vstup do tajomstiev adventu.

     • „Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať."

     • Očistec

      Predstavme si nasledujúcu situáciu: niekto z našej rodiny sa šmykol na klzkej ceste a spadol. Teraz leží ubolený v nemocnici a nohu má v sadre. Je úplne odkázaný na iných. Utrpenie našich blízkych sa dotýka aj nás a trápi nás. V opísanej situácii by sme urobili všetko, nešetriac čas, námahu ani výdavky, aby sme aspoň trochu pomohli chorému. Bdeli by sme pri jeho lôžku, prinášali by sme mu domáci obed, kupovali by sme mu najlepšie lieky, snažili by sme sa preňho vybaviť dodatočné lekárske vyšetrenie, zdravotnícku starostlivosť a pod. Tí, ktorí milujú, sú často veľmi tvoriví a nápadití, keď chcú pomôcť svojim blízkym. Niekedy však vidíme opačnú situáciu: trpiacich, ktorých všetci opustili.

      Očistec by sme mohli prirovnať k nemocnici. Ale s tým rozdielom, že utrpenie v očistci, ako hovoria svätí, je oveľa bolestnejšie: „Pomáhajte týmto bezmocným dušiam, ktorých utrpenie je neporovnateľne väčšie než všetko, čo by sme mohli vytrpieť v tomto živote“ (svätý Augustín).

       

      Svätá omša – najväčšia pomoc

      Pretože utrpenie v očistci je veľké, existuje len málo milosrdnejších skutkov ako pomoc dušiam v očistci. Máme na to silné prostriedky. Najväčšou pomocou pre duše je svätá omša, najsvätejšia obeta Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži, aby zadosťučinil za naše hriechy.

       

      Modlitba a dobré skutky

      Osobná modlitba je od najdávnejších čias najrozšírenejším spôsobom pomáhania dušiam. Už v Starom zákone nachádzame príklady modlitby za zosnulých (2 Mach 12, 42). Mystici vravia, že mimoriadne účinná je modlitba ruženca.

      Nielen modlitba, ale všetky dobré skutky, ktoré konáme na úmysel duší v očistci, im pomáhajú. Môžeme ich obetovať Bohu prostredníctvom tejto alebo inej, podobnej modlitby: „Všetky dobré skutky, vedomé alebo nevedomé, ktoré sa mi podarí vykonať s pomocou Božej milosti v tomto týždni (mesiaci), chcem obetovať milosrdnému Bohu skrze ruky Panny Márie ako zadosťučinenie za hriechy môjho zosnulého otca (manžela, brata, starého otca a pod.)“

      Podobne môžeme obetovať Bohu aj svoje vlastné utrpenie, malé aj veľké, telesné alebo duchovné, dobrovoľné (napr. pôst) alebo nedobrovoľné: „Všetky svoje kríže, protivenstvá, nepohodlie, dobrovoľné umŕtvenie v tomto týždni (mesiaci) spájam s Kristovým utrpením, ktoré sa sprítomňuje pri svätej omši, a skrze ruky Panny Márie ich obetujem milosrdnému Bohu za hriechy ..... (menovať zosnulého).“

       

      Odpustky

      Existuje ešte jeden veľmi účinný spôsob, ako môžeme pomôcť dušiam v očistci – získavanie odpustkov. Odpustky sú veľkým darom Božieho milosrdenstva. Žiaľ, je to zakopaný alebo aspoň nedostatočne využívaný poklad. V minulosti bolo získavanie odpustkov oveľa náročnejšie. Dnes môžeme každý deň, bez väčšej námahy, získať čiastočné odpustky alebo úplné odpustky. Odpustkom dosiahneme čiastočné alebo úplné zadosťučinenie za hriechy nejakej duše. Cirkev udeľuje takéto zadosťučinenie z pokladnice zásluh Spasiteľa a svätých. Robí to na základe „moci kľúčo v“, ktorú dostala od Krista: „Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (Mt 18, 18). Ježiš Kristus povedal svätej Faustíne: „Všetky tieto duše [v očistci] veľmi milujem, splácajú mi moju spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im úľavu. Zober z pokladnice mojej Cirkvi všetky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si poznala ich utrpenie, neprestajne by si obetovala za ne duchovnú almužnu a splácala ich dlhy mojej spravodlivosti“ (Denníček 1226).

       

      Ako možno získať odpustky dušiam v očistci?

      Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.

      01.11.  -  08.11.
       

      1. Ak v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.) nábožne navštívime kostol alebo kaplnku a pomodlíme sa Modlitbu Pána a vyznáme vieru ( Verím v Boha), môžeme získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa     (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.).


      2. Raz denne od 1. novembra do 8. novembra môžeme získať odpustky dušiam v očistci, a nábožne navštívime cintorín a aspoň mysľou sa pomodlíme za zosnulých.


      Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu). Okrem toho treba sa snažiť vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

       

      Sviatok všetkých svätých

      (prikázaný sviatok)

      Mnohí z nás vo svojom vnútri nosíme obraz svätých, ktorý však nemusí vždy vystihovať podstatu svätosti. Sviatok všetkých svätých je spomienkou na ľudí, ktorí žili pred nami svoj život, v plnej odovzdanosti Bohu. Treba nám však vedieť, že rovnako ako my, nežili bezstarostným životom. Aj oni prechádzali rôznymi skúškami, čelili pokušeniam, mnohí       z  nich žili v existenčne náročnejšej dobe ako my. No napriek tomu sa snažili – počas ich pozemskej púte uprostred všetkých ťažkostí, ktoré im prinášal život - s veľkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou kráčať v Ježišový ;ch šľapajach a žiť evanjeliové pravdy.

      Mama so synčekom sa na prechádzke zastavila v kostole. Slnečné lúče presvitajúce cez mozaiky umiestnené vo svätyni, dávali postavám svätých, ktoré znázorňovali, svetlo, žiaru a život. Synček sa spýtal: „Mama, kto sú títo?“  „To sú svätí.,“ - vysvetľuje mama synovi. Teraz už viem, kto sú svätí - Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo! - povedal chlapec. V tejto jeho odpovedi odznela výstižná, presná charakteristika svätých a svätosti.

      Sviatok všetkých svätých nech nie je pre teba len vďačnou spomienkou, ale aj konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom potenciálnych svätých. Tento sviatok ťa chce povzbudiť a dodať ti odvahu hľadať svoju vlastnú životnú cestu tvojej osobnej svätosti.

       

       

     • Ponuka krúžkov 2018/2019

     •  

      V školskom roku 2018/2019 si môžete vybrať z 30 záujmových útvarov:

       

      MŠ:

       

      PC a ja, Zahrajme sa s Cookiem, Tanečno-športový, Výtvarno-kreatívny

       

      1. stupeň:

       

      Atletický, Basketbal, Biblický A, Futbalový, Miništrantský, PC a ja, Výtvarno-kreatívny

       

      2. stupeň:

       

      Bedminton, Biblický B, Spevácky krúžok, Futbalový, Francúzština, Matematika, Miništrantský, Nemčina, PC a ja, Robotický, Slovenčina a ja, Výtvarno-kreatívny, Šachový, Ručné práce

      Bližšie informácie o krúžkoch nájdete v nasledujúcej tabuľke.

       

      P. č.

      Záujmový útvar:

      Vedúci záujmového útvaru:

      Deň

      Čas

      Miestnosť

      1.

       

      Atletický 1. st.

      p. Podolec

       

       

      štvrtok

      (prípadne iný deň)

      16,00 17,00

       

       

      Telocvičňa

      2.

      Basketbal 1. st.

      Bc. Rečlová

      utorok

      13,30 14,30

      Telocvičňa

      3.

      Bedminton 2. st.

      Mgr. Hlinka

      piatok

      13,45 15,00

      Telocvičňa

      4.

      Biblický A ‒ Čítanie biblických príbehov  1. st.

      Sr. Pavla

      utorok

      13,00 14,00

      Kaplnka

      5.

      Biblický B ‒ Príprava na biblickú olympiádu 2.st.

      Sr. Pavla

      pondelok

      13,30 14,30

      Kaplnka

      6.

      Spevácky krúžok  pre 2. st.

      Mgr. Jóbová

      pondelok

      13,00 14,00

      ŠT

      7.

      Futbalový  1. st.

      Mgr. Ivan

      pondelok

      13,30 15,00

      Telocvičňa

      8.

      Futbalový  2. st.

      Mgr. Vanka

      Mgr. Foltán

      streda

      13,30 15,00

       

      Telocvičňa

      9.

      Francúzština pre 7. roč.

      Mgr. Štefanková

       

      streda

      7,00 7,45

      a 13,45 14,30

      7. A

      10.

      Matematika a ja pre 6. roč.

      Mgr. Polanská

      streda

      6,45 7,40

      6. B

      11.

      Matematika a ja pre 8. roč.

      Mgr. Polanská

      pondelok

      6,45 7,40

      8. A

      12.

      Matematika v kocke pre 9. roč.

      Mgr. Ivan

       

      pondelok

      štvrtok

      6,45 7,40

       

      9. A

      13.

      Miništrantský

      Mgr. Sliačan

      streda

      13,30 14,00

      Kaplnka

      14.

      Nemčina pre 7. roč.

      Mgr. Luptáková

       

      utorok

      13,45 14,45

       

      Jazyková učebňa

      15.

      Nemčina pre 8. 9.roč.

      Mgr. Weissová

       

      streda

      13,30 15,00

       

      Jazyková učebňa

      16.

      PC a ja –  4. A

      Mgr. Čamajová

      pondelok

      12,35 13,20

      Veľká PC

      17.

      PC a ja –  4. B

      Mgr. Pročková

       

      streda

      12,35 13,20

       

      Veľká PC/

      4. B

      18.

      PC a ja –  5. roč.

      Sr. Pavla

      piatok

      13,30 14,30

      Veľká PC

      19.

      PC a ja 6. – 8. ročník

      Sr. Pavla

      štvrtok

      13,30 14,30

      Veľká PC

      20.

      Robotický krúžok pre 2. stupeň

      Mgr. Ivan

      štvrtok

      13,30 15,00

      Robotická učebňa

      21.

      Ručné práce pre 2. st.

      Mgr. Čamajová

      streda

      13,30 14,30

      Trieda

      22.

      Slovenčina  a ja pre 9. roč. B

      Mgr. Malá

      streda

      piatok

      6,45 – 7,40

       

      9. B

      23.

      Slovenčina  a ja pre 9. roč. A

      Mgr. Jauschová

       

      streda

      piatok

      6,45 – 7,40

       

      9. A

      24.

      Šachový 2. st.

      Mgr. Hlinka

      utorok

      13,45 15,00

      6. A

      25.

       

      Výtvarno-kreatívny ZŠ  1. – 5. roč.

      Mgr. Bistová

       

      štvrtok

      12,30 14,00

       

      Trieda na

      2. poschodí

      26.

       

      PC a ja v MŠ

      Mgr. Anna Čamajová 

      Mgr. Eva Pročková

      pondelok

      13,25 14,10

       

      Veľká PC

      27.

       

      Zahrajme sa s Cookiem v MŠ I.

      Mgr. Martina Štefanková

       

      štvrtok

      12,30 13,15

       

      Jazyková učebňa

      28.

       

      Zahrajme sa s Cookiem v MŠ II.

      Mgr. Martina Štefanková

       

      štvrtok

      13,15 14,00

       

      Jazyková učebňa

      29.

       

      Tanečno-športový v MŠ

      Martina  Beňová

      Aneta Hricová

      utorok

      12,45 13,45

       

      Malá telocvičňa

      30.

       

      Výtvarno-kreatívny krúžok ,,Farbička“ v MŠ

      Zuzana Rusnáková

      Helena Mäsiarová

      streda

      12,45 13,45

       

      Jedáleň MŠ