• OZNAM - POZOR zmena!

     • Na základe rozhodnutia RÚVZ ZH bude naša základná škola  uzatvorená aj naďalej z dôvodu rýchleho šírenia Omicronu a zvýšeného počtu pozitívnych žiakov i zamestnancov školy  do 4.2.2022.

      Nástup žiakov do školy  bude 7.februára 2022 /pondelok/.

      Výučba bude prebiehať dištančnou formou /online/ do 3.2.2022.   

      Samotesty vydávame tento týždeň celý deň od 7.00 do 16.30 hod.

      Ďakujeme za porozumenie!

     • OZNAM!

     • Poplatok za obedy – február 2022

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 19 = 21,47 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 19 = 26,03 €

      Predškoláci                       322                          1,37 x 19 =  26,03 €

      Cudzí                                  422                           2,95 x 19 =  56,05 €

       Žiaci          I. st.                 522                         1,15 x 19 =  21,85 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 23,85 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                         1,23 x 19 = 23,37 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 25,37 €

       

      DESIATA                                                                0,60 x 19 = 11,40 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

     • 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

      Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.

      Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu:
      - najviac dva netalentové odbory,
      - najviac dva talentové odbory.

      Vyplnenú prihlášku odošle zákonný zástupca najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia.

      Prihlášku, potvrdenú riaditeľom základnej školy, odošle zákonný zástupca strednej škole.

      Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.
      Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022.

      Prihlášku možno podať:
      - elektronicky bez podpisu,
      - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

      Termíny konania prijímacích skúšok 2022:

      1.kolo:

      1. termín:  2. alebo 3. mája 2022 – ostatné odbory

                       4., 5. alebo 6. mája 2022 - talentové odbory

      2. termín: 9. alebo 10. mája 2022 – ostatné odbory 

                      11., 12. alebo 13. mája 2022 - talentové odbory

      Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

      Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

      Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

      2. kolo prijímacích skúšok:  21.6.2022 - ostatné odbory, talentové odbory

      https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaciemu-konaniu-na-stredne-skoly-pre-skolsky-rok-20222023/?fbclid=IwAR2y-wVpGurcDtEyddmwmU8NbTa0o-H1Y5ggIqB1fkTD0KFtKffmDEWxpGo

     • Prihláška - zápis do 1. ročníka

     • Vážení  rodičia a milí predškoláci,

      srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka našej cirkevnej školy dňa 1. apríla 2022.

      K zápisu je potrebné vyplniť online prihlášku na našej stránke www.zssmzh.edu.sk alebo papierovú prihlášku, ktorú si vyzdvihnete na vrátnici školy.

      Zápisu podliehajú deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti s odloženou školskou dochádzkou.

      Vážime si Váš záujem o našu cirkevnú školu, o vzdelanie a výchovu v podnetnej rodinnej atmosfére, ktoré ponúkame.

     • OZNAM!

     • Nástup žiakov po prázdninách je 10.1.2022.

      Otvára sa MŠ, ZŠ, ŠKD,  CVČ , ZUŠ  a ŠJ. Rúška zostávajú povinné!

      Nezabudnite sa  otestovať  pred nástupom do školy a podpísať vyhlásenie o bezpríznakovosti /napr. cez EduPage/.

      Na obedy sú žiaci prihlásení - takže sa len odhlasujú tí, ktorí neprídu.

      Tešíme sa na Vás!

       

       

      Poplatok za stravu - január 2022:

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy  zamestnanci       122                          1,13 x 16 = 18,08 €

      Deti do 5 rokov                222                          1,37 x 16 = 21,92 €

      Predškoláci                       322                         1,37 x 16 =  21,92 €

      Cudzí                                  422                         2,95 x 16 =  47,20 €

       Žiaci          I. st.                 522                         1,15 x 16 =  18,40 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 20,40 €                                                                                                                                                              

                         II. st.                 622                          1,23 x 16 = 19,68 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 21,68 €

       

      DESIATA        I. a II. st.                                        0,60 x 16 = 9,60 €

                                                                                                                        

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953