• O2 Športová akadémia Mateja Tótha - vyhlasuje súťaž!

     •  

      Nedostatok pohybu u detí je problém, ktorému sa O2 Športová akadémia Mateja Tótha venuje už štvrtý rok.

      Hlasujte prosím každý deň za svoju školu. Aj Vy totiž svojím hlasom rozhodnete, v ktorých školách sa deti rozhýbu pod vedením olympijského víťaza Mateja Tótha.

      Výherné školy získajú tréningy pre deti pod vedením skúsených športovcov a prebiehať by mali počas celého roka. Jedná sa o MŠ a deti ZŠ vo veku od 7-11 rokov.

       

      Preto Vás - rodičov a priateľov školy -  touto cestou  prosíme o zahlasovanie za našu školu.

       

      Hlasuje sa KAŽDÝ DEŇ.  Stačí zadať svoje telefónne číslo a vložiť kód, ktorý Vám obratom pošlú.

       

      Link:

      Ďakujeme.

     • Jesenné prázdniny

     • Jesenné prázdniny sú od 28. 10. 2021 do  29.10. 2021.

      Nástup do školy po jesenných prázdninách je  2. 11. 2021 (utorok).

      Pri nástupe je potrebné  odovzdať (alebo poslať cez EeduPage) tlačivo PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, podpísané zákonným zástupcom alebo  výsledok negatívneho antigénového samotestu /tí - ktorí si ho v škole prezvali zadarmo/.

      Ďakujeme.

     • Slávnosť Všetkých svätých- prikázaný sviatok

     •  

           1.novembra si veriaci počas omší pripomínajú svätých, ktorí viedli pravý kresťanský život, žili a zomreli vo viere v Ježiša Krista.

           Od roku 1994 je 1.november na Slovensku dňom pracovného pokoja. Veriaci v tento deň spomínajú aj na príbuzných či predkov, ktorí neboli vyhlásení za svätých, ale žili čestným životom a vedeli sa obetovať za iných. Zároveň sa modlia ku všetkým svätým. Cirkev oddávna spája s týmto sviatkom nádej na vzkriesenie. Kňazi zvyčajne pripomínajú, že tento deň má byť dňom radosti a nádeje, nie strachu či smútku. Snažme sa žiť tak, aby sme raz aj my boli pripočítaní k zástupu svätých v nebi.

       

      Spomienka na všetkých verných zosnulých

       

           Na 2. novembra pripadá Spomienka na všetkých verných zosnulých, ľudovo známa ako Dušičky.

      Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do neba, do pekla alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novembra pre nich získať. Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, teda tresty. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti. Duše trpiace v očistci označujeme ako Cirkev trpiacu.

            Na Slovensku má úcta k mŕtvym, návšteva hrobov príbuzných v dňoch 1. a 2. novembra veľmi dávnu tradíciu, ktorá sa udržala dodnes. Veriaci a ostatní obyvatelia prichádzajú na cintoríny, aby zapálením sviečok či kahancov a položením kytíc a vencov k hrobom spomínali na svojich zosnulých. Spomienkou na nich im vzdávame úctu za všetko, čo pre nás v živote vykonali a zároveň zostávajú v našom srdci žiť naďalej. Nezabudnime, že najviac im pomôžeme svojimi modlitbami a obetami.

       

     • OZNAM!

     • Poplatok za obedy – november 2021

      Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy    zamestnanci     121                         1,13 x 20 = 22,60 €

      Deti do 5 rokov                221                         1,37 x 20 = 27,40 €

      Predškoláci                       321                         1,37 x 20 =   27,40 €

      Cudzí                                  421                          2,95 x 20 =  59,00 €

       Žiaci          I.st.                  521                         1,15 x 20 = 23,00 €

                                           + 2 € réžia- paušálna platba     spolu 25 €                                                                                                                                                              

                         II.st.                 621                           1,23 x 20 = 24,60 €

                                         + 2 € réžia- paušálna platba    spolu 26,6 €

         DESIATA   I. a II. st.     0,60    €    x  20  =   12 €                                                                           

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

     • Úprava povinnosti žiakov nosiť ochranu horných dýchacích ciest počas vyučovania!

     • Vyhláška 250/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR upravuje od 4.10.2021 povinnosť žiakov  nosiť ochranu horných dýchacích ciest. Žiak počas výchovno-vzdelávacieho procesu v triede nie je povinný nosiť rúško, či respirátor. Táto povinnosť mu však opätovne vzniká pri opustení triedy a pri pohybe v spoločných priestoroch školy.

      Nová vyhláška k prekrytiu horných dýchacích ciest vyšla vo Vestníku vlády SR tu:

      ttps://www.minv.sk/.../vestnik_vlady_sr.../vyhlaska_250.pdf

      Od pondelka 4. októbra rúška nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiakov prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom, a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže v triede počas vyučovania.

      Nosenie rúšok bude aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné.

      Téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva. K úprave vo vyhláške sme pristúpili po dôkladnom medziodborovom zvážení dlhodobej záťaže najmenších detí, miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dopadu na mladšie školopovinné deti. Odborníci sa rozhodli pre cestu vyváženého kontrolovaného rizika (uzavretý kolektív) a psychosociálneho benefitu pre deti.

      Nosenie rúšok u detí naďalej odporúčame a považujeme ho za účinnú súčasť prevencie nákazy vírusom SARS-CoV-2 a ďalších nákazlivých respiračných ochorení, ako je napríklad chrípka a jej podobné ochorenia.

     • Október – mesiac modlitby sv. ruženca

     • Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

      Pôvod sviatku Ružencovej Panny Márie treba hľadať v 16. storočí. Vtedy ohrozovali Európu Turci. Rozhodujúca bitka sa odohrala 7. októbra 1571 na mori pri Lepante. Katolícke vojsko pod vedením Dona Juana d`Austria odvrátilo útok divých a odhodlaných Turkov. Vtedajší pápež sv. Pius V. vyzýval celý katolícky svet na modlitby ruženca. Sám sa spolu s kardinálmi a Božím ľudom zhromaždili v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde sa spolu modlili za víťazstvo.
      Neskôr počas dňa pápež zrazu vstal a vyzval všetkých, aby sa poďakovali za víťazstvo. Správa o víťazstve prišla, samozrejme, až neskôr. Vtedy sa rozozvučali zvony v Ríme na poďakovanie za odvrátenie nebezpečenstva. Pápež nariadil každoročne sláviť 7. október ako spomienku na Pannu Máriu Ružencovú. Tento rok si ju pripomenieme  7. októbra 2020.

      Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”

      Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svoje podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”

      Aj tento rok sa môžu deti spojiť v modlitbe, kdekoľvek sa nachádzajú – 18. októbra o 9.00.

      V posledných rokoch zapojení svedčia o sile detinskej modlitby, o radosti detí a hlbokom duchovnom zážitku, ktorý zanechala ich modlitba u dospelých spolupracovníkov v mnohých školách a skupinách na celom svete.

      Zapojte sa aj vy so svojim stretkom a pripojte sa tak k celosvetovému spoločenstvu!

      Viac informácií a materiálov nájdete na stránke www.miliondeti.sk