• Zápis novoprijatých žiakov na Cirkevnej škole do ZUŠ

     • Dňa 2.9.2021 v čase od 13:00 do 16:30  bude zápis žiakov na hodinu hudobnej náuky  vo vestibule školy v triede u p.uč. A. Trubenovej. Vstup do školy je povolený len jednej sprevádzajúcej osobe žiaka, ktorá musí mať  vypísané Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Hodiny individuálneho vyučovania (zvolený hud. nástroj)  budú dohodnuté s konkrétnym vyučujúcim elektronickou alebo telefonickou formou.

      Ďakujeme ZUŠ

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

     • Oznamujeme Vám, že 29. školský rok v našej škole začíname dňa 2.9.2021 v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi. Žiaci budú prichádzať do školy podľa časového harmonogramu:

      7:55 – žiaci 2.- 4. ročníka

      8:15 – žiaci 5.- 9. ročníka

      8:30 – žiaci 1. ročníka

       

      Každý žiak je povinný priniesť VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI  podpísané rodičom.

      Nájdete ho:

      - na stránke školy na pravej strane,

      - alebo si ho vyzdvihnete na vrátnici školy /31.8. a 2.9.2021/,

      - alebo ho môžete podať elektronicky cez rodičovské EduPage konto.  

       

       

      Program prvého dňa:

      • do 10:30 - úvod, poučenie BOZ, šk. poriadok, manuál opatrení, rozvrh, informácie...,
      • 8:45 - slávnostný príhovor riaditeľky školy cez šk. rozhlas,
      • ŠKD v prevádzke od prvého dňa 2.9.2021 v čase od 6:00 do 17:00,
      • materská škola je otvorená od 2.9.2021 v čase od 6:00 do 16:00,
      • obedy sa v ŠJ vydávajú 2.9.2021 od 10:30 /s čipom/.

       

      Úvodná sv. omša  nebude z dôvodu pandemických opatrení /oranžový okres/!

       

      Pri vstupe do budovy školy žiak absolvuje - dezinfekciu rúk a zaznamenanie príchodu čipom.

      V škole sú naďalej povinné rúška, odporúčame pribaliť viac kusov.

       

      Rozvrh: Vyučovanie podľa rozvrhu hodín bude prebiehať od 3.9.2021 /piatok/.

       

      Prajeme Vám všetkým požehnaný a úspešný školský rok.

      S Božou pomocou, v pokoji a prevencii to spolu zvládneme.

      Tešíme sa na Vás!

                                                                                                         

                                                                                                         vedenie školy

     • Zmena termínu distribúcie AG samotestov

     • Dobrý deň, vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

      dávame Vám na vedomie, že vzhľadom na enormne vysoký záujem o testy na domáce samotestovanie nevieme pre Vás v súčasnosti zabezpečiť objednané testy. Zaslali  sme novú požiadavku na MŠVVŠ SR. Po doručení testov Vás budeme o termíne a mieste vydávania testov ihneď informovať.

      V prípade, že ešte budete mať nové požiadavky, môžete ich e-mailom nahlásiť na odbor školstva Okresného úradu Banská Bystrica.

      Ďakujeme za pochopenie

      S pozdravom

      Mgr. Adrián Líška

      oddelenie OaMČ | odbor školstva | Okresný úrad Banská Bystrica

      https://infoweb.minv.sk/podpis/img/whole.12529471.png

     • Oznam! - POZOR ZMENA! Balíčky sa našej škole neušli pre veľký záujem. Budú doskladnené a dáme Vám včas vedieť!

     • Vážení rodičia!

      V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM v školskom roku 2021/2022 vydaným MŠVVaŠ SR zisťujeme Váš záujem o balíček 25 ks AG testov pre domáce samotestovanie žiaka, ktoré sa robí s krátkymi tyčinkami na konci nosa. Odporúča sa, aby test žiaci absolvovali pred nástupom do školy, potom v pondelky a štvrtky a v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19. Zákonní zástupcovia, ktorí vyznačia v dotazníku na uvedenom linku: https://forms.gle/cbPYbTKEBMjrfccn7  záujem o balíček AG testov, si ich prídu prevziať dňa 31.8.2021 (utorok) v čase od 7:00 do 17:00 hod. do vestibulu školy a zároveň podpíšu preberací protokol.

      Ďakujeme za ochotu a spoluprácu v záujme prevencie a bezpečného fungovania školy.

      S pozdravom vedenie školy.

     • Poplatok za obedy – september 2021 - oznam!

     • Prosíme uvádzať  variabilný symbol

                                              VS- celý rok rovnaký

      Obedy    zamestnanci     121                            1,13 x 20 = 22,60 €

      Deti do 5 rokov                221                            1,37 x 20 = 27,40 €

      Predškoláci                       321                            1,37 x 20 =  27,40 €

      Cudzí                                  421                            2,95 x 20 =  59,00 €

       Žiaci          I.st.                  521                             1,15 x 20 = 23,00 €

                                  + 2 € réžia- paušálna platba  spolu  25 €

                         II.st.                 621                             1,23 x 20 = 24,60  €                                                                      

                                  + 2 € réžia- paušálna platba   spolu 26,60 €

      Uhradiť na č. účtu SK55 0200 0000 0041 1263 0953

      Do poznámky treba uviesť meno dieťaťa a triedu. VĎAKA!

     • Oznam - poplatok za obedy!

     • Vážení rodičia,

      od 1. augusta 2021 vstupuje do platnosti novela zákona o poskytovaní štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorou sa rušia tzv. obedy zadarmo v školských stravovacích zariadeniach.

       

      Nárok na túto dotáciu budú mať po novom len žiaci:

      •       z rodín v hmotnej núdzi
      •       z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima
      •       z rodín, kde si rodičia neuplatňujú nárok na daňový bonus (napr. rodičia bez príjmov zo závislej činnosti, ale poberajúci len niektoré iné dávky sociálneho zabezpečenia – dôchodky, materské a rodičovské príspevky, opatrovateľské a pod.).

      Ostatní prihlásení žiaci budú obedy uhrádzať v plnej výške.

      Zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy) prihlasuje dieťa na stravu do ŠJ vypísaním prihlášky na stravovanie a odovzdaním do ŠJ.

      Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje:

      a) výšku príspevku na nákup potravín (stravné);

      b) výšku príspevku na režijné náklady (RN);

      c) podmienky úhrady v školskej jedálni.

      Výška príspevku na nákup potravín:

      materská škola: 

      1,37 €/obed,   27,40 € /mesačne

      základná škola:

      - 1. stupeň = 1,15 €/obed, 23,00 €/mesačne + 2 € za režijné náklady - SPOLU: 25 €

      - 2. stupeň = 1,23€/obed, 24,60 €/mesačne + 2 € za režijné náklady  - SPOLU: 26,60 €

       

      Výšku príspevku na režijné náklady – zákonný zástupca žiaka prispieva na režijné náklady v školskej jedálni paušálne sumou 2 €/mesiac, ak žiak v kalendárnom mesiaci odoberie minimálne jedno hlavné jedlo.

       

      Podmienky úhrady v školskej jedálni:

      - len bezhotovostne na účet ŠJ; 

      - vždy vopred 25. deň v mesiaci na ďalší mesiac (doporučujeme nastaviť si trvalý platobný príkaz od 25. 8.    do 25. 5.; v júni a júli sa na prázdniny v ZŠ neplatí - platí iba MŠ);

       

      Od 1.10.2021 bude možné zakúpiť žiakom aj desiatu v našej školskej jedálni. Viac informácií  poskytneme         v mesiaci september 2021.

       

       

     • Návšteva Svätého Otca na Slovensku

     • 12.-15. september 2021

      "S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom"

      Motto návštevy pápeža Františka na Slovensku

      Harmonogram

      Dátumy a miesta návštevy

      Nedeľa 12. septembra 2021

      Bratislava

      15:30

      Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

      15:30

      Oficiálne prijatie na medzinárodnom letisku v Bratislave

      16:30

      Ekumenické stretnutie na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave - Príhovor Svätého Otca

      17:30

      Súkromné stretnutie s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

      Pondelok 13. septembra 2021

      Bratislava

      09:15

      Privítací ceremoniál v Prezidentskom paláci v Bratislave

      09:30

      Zdvorilostná návšteva u prezidentky republiky, v "Zlatom salóne" Prezidentského paláca v Bratislave

      10:00

      Stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave - Príhovor Svätého Otca

      10:45

      Stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave - Príhovor Svätého Otca

      16:00

      Súkromná návšteva centra "Betlehem" v Bratislave

      16:45

      Stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave - Príhovor Svätého Otca

      18:00

      Stretnutie s predsedom parlamentu na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

      18:15

      Stretnutie s predsedom vlády na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave

      Utorok 14. septembra 2021

      Bratislava - Košice - Prešov - Košice - Bratislava

      08:10

      Odlet do Košíc

      09:00

      Prílet na letisko v Košiciach

      10:30

      Božská liturgia svätého Jána Zlatoústeho, ktorej bude predsedať Svätý Otec na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove - Homília Svätého Otca

      16:00

      Stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. v Košiciach - Pozdrav Svätého Otca

      17:00

      Stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach - Príhovor Svätého Otca

      18:30

      Odlet do Bratislavy

      19:30

      Prílet na medzinárodné letisko v Bratislave

      Streda 15. septembra 2021

      Bratislava - Šaštín - Bratislava

      9:10

      Modlitbové stretnutie s biskupmi v Národnej svätyni v Šaštíne

      10:00

      Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne - Homília Svätého Otca

      13:30

      Rozlúčkový ceremoniál na medzinárodnom letisku v Bratislave

      13:45

      Odlet do Ríma

       

      Viac informácií na:

       

      https://navstevapapeza.sk/sk

      https://www.facebook.com/stretnipapeza
      https://www.instagram.com/stretni_papeza/