• Poskytovanie dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

     • Dávame Vám na vedomie informáciu z ÚP v BB:


      Dobrý deň,

      v nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 01.08.2021 Vám v prílohe zasielame informáciu k poskytovaniu dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022.

      S cieľom urýchliť proces posúdenia oprávnenosti detí, ktoré žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v ŽM“) si Vás zároveň dovoľujeme požiadať, aby ste zákonných zástupcov detí, ktorým je dotácia na stravu z tohto titulu už poskytovaná v roku 2021 informovali, že:

      - je potrebné na úrad čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021;

      - potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť na sekretariát Vašej cirkevnej školy.  

       Ďakujeme za spoluprácu.

       Mgr. Eva Chmelová

      referent Oddelenie hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok Odbor sociálnych vecí

     • Milí žiaci,

     • prajeme Vám,  aby ste prežili príjemné a veselé prázdniny, veľa zdravia a Božiu ochranu pred každým zlom, aby sme sa oddýchnutí spolu stretli v našej škole a pokračovali v rozvíjaní diela, ktoré sme tu začali. 

      vedenie školy