• Katolícka cirkev oslávi sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla, prikázaný sviatok

      • Slávnosť svätých Petra a Pavla, apoštolov, je prikázaný sviatok v katolíckej cirkvi, ktorý sa oslavuje každoročne 29. júna.

       Svätí Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Naši predkovia ich nazývali apoštolskými kniežatami. Vyjadrovali tým ich výnimočné postavenie v apoštolskom zbore a v prvotnej Cirkvi.

       Svätý Peter, pôvodným menom Šimon, sa narodil v Palestíne. V dospelom veku býval v meste Kafarnaume. Bol bratom apoštola Ondreja. Keď ho Ježiš povolal za apoštola, zmenil mu meno na Peter, t. j. Skala, na ktorej založil svoju cirkev. Býva zobrazený ako nositeľ kľúčov od nebeského kráľovstva.

       Peter najprv hlásal evanjelium v Palestíne, potom v Antiochii, v Korinte a napokon v Ríme, kde bol aj ukrižovaný dolu hlavou v roku 67 alebo už v roku 64.

       Svätý Pavol, pôvodným menom Šavol, sa narodil v meste Tarzus v Malej Ázii. Jeho rodičia sa hlásili k triede farizejov a mali rímske občianstvo. Ich syn bol zbožný a nadaný, preto ho poslali do Jeruzalema na štúdiá, kde ho učil slávny Gamaliel. Najprv bol prenasledovateľom kresťanov. Neskôr však prijal kresťanskú vieru a stal sa veľkým misionárom medzi pohanmi. Zobrazovaný býva pri poprave mečom, jeho znakom je kniha alebo zvitky posolstiev. Tradícia hovorí, že Petra ukrižovali dolu hlavou v Ríme na Vatikánskom vŕšku a Pavol ako rímsky občan bol sťatý pri Ostijskej bráne.

      • 29. 6. 2021  ‒ 8:30 slávnostná sv. omša v Kostole Povýšenia sv. Kríža ZH

     • Oznam!

     • Milí rodičia, milí žiaci,

      na základe odporúčania RÚVZ bude z dôvodu vysokých teplôt od  22.6.2021 /utorok/ skrátené vyučovanie podľa rozvrhu do 12.00 hod. 1. aj 2. stupeň.

      Ďakujeme za pochopenie!

     • Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 2021

     • 11. júna 2021 Cirkev po celom svete slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 

      Sviatok Najsvätejšieho Srdca nám pripomína, že Boh nás miloval ako prvý. On nás vždy čaká, aby nás prijal do svojho srdca, do svojej lásky. (Tvít pápeža Františka 8. júna 2018)

      Celý mesiac jún je zasvätený osobitnej úcte k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu. Božské srdce Ježiša Krista vyjadruje celý jeho vnútorný vzťah lásky k ľudstvu. Srdce symbolicky predstavuje podstatu ľudskej bytosti. Srdce sa všeobecne stalo symbolom lásky. Boh nám daroval svoje srdce lásky, aby sme mohli žiť. Jeho Srdce bije pre nás. Je plné dobroty a láskavosti, trpezlivé a milosrdné. Je prameňom života a svätosti.

      Ježiš očakáva od nás viac než len úctu a modlitbu k jeho Srdcu. Očakáva a potrebuje našu dôveru, že jeho srdce je skutočne naším útočišťom. Všetci ho dnes môžeme potešiť svojou dôverou.

      Táto dôvera sa netýka len nás, často ju potrebujeme, keď máme strach o našich blízkych. Rodičia a starí rodičia si napríklad robia starosti o vieru ich detí a vnúčat. Modlite sa za nich, aby počuli hlas najhlbšej túžby ich srdca. 

      Srdce plné lásky, v teba skladám všetku svoju dôveru. Obávajúc sa svojich slabostí, spolieham sa vo všetkom na tvoju dobrotu. Ježišu, zverujem tvojmu Srdcu môj strach, moju úzkosť, moju chorobu, moju najväčšiu starosť, moje deti, moju rodinu, všetko ťažké v mojom živote...

      Počítam s tebou, zverujem ti seba, som v tvojich rukách, v bezpečí tvojho Najsvätej­šieho Srdca. Amen 

       

       

       

       

       

       

       

      Zo zjavení sv. Margity, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom ustálilo dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

      1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
      2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
      3. Poteším ich v trápeniach.
      4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
      5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
      6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
      7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
      8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
      9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
      10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
      11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
      12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.

      Vyzývam Vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v Teba dôverujem." (Ján Pavol II.)

     • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

     • PRIKÁZANÝ SVIATOK

      Katolícka cirkev vo štvrtok 3. júna oslávi sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorý je známy aj ako Božie Telo. Tento prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi oddávna sprevádza tradícia procesií. Veriaci na čele s biskupom alebo kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu s kúskom premeneného chleba ulicami miest a dedín. Deti na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene kvetov. Sprievod sa obvykle zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany, kde sa čítajú štyri evanjeliá, ktoré hovoria o dare Krista v Eucharistii. Je to sprievod vďakyvzdania a rovnako prosebný sprievod za odprosenie na odpustenie hriechov, za Božiu ochranu pred mnohými ťažkosťami, pohromami, chorobami, pred vojnou. Eucharistický kult nie je folklór, je to prejav môjho vzťahu s Kristom v Eucharistii. Nech je naše slávenie slávnosti Božieho Tela pre nás skúsenosťou toho najposvätnejšieho, čo Cirkev má a koná. Nech nás to naplní hlbokou pokorou a vďačnosťou za tento dar. A nech je táto slávnosť prejavom našej hlbokej viery.

       

      OZNAMY

      Rímskokatolícka cirkev -Farnosť Žiar nad Hronom, kostol Povýšenia sv. Kríža

      Na slávnosť Božieho Tela budú dve sv. omše – ráno o 07:00 a večer o18:00. Z dôvodu  pandemických opatrení bude po rannej sv. omši krátka adorácia a po večernej sv. omši dlhšia adorácia. Klasická liturgia pri oltárikoch nebude.

      Farnosť Sedembolestnej P. Márie

      Vo štvrtok máme slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, sv. omše budú ráno o 9:00  a o 17:00. Pri večernej omši spravíme aj Eucharistickú procesiu k oltárikom s požehnaním.